Regeling compensatie gevolgen BSE-crisis 1996

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 05-09-1996 t/m 23-01-2004

Regeling compensatie gevolgen BSE-crisis 1996

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1357/96 van de Raad van de Europese Unie van 8 juli 1996 tot vaststelling van extra betalingen in 1996 bovenop de premiebedragen die zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees en tot wijziging van die verordening;

Gelet op artikel 15 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

landbouwbedrijf:

geheel van productie-eenheden in Nederland, bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of ondermeer dienende tot uitoefening van de landbouw;

rechtspersoon:

rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;

LASER:

Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

landbouwtelling:

landbouwtelling als bedoeld in artikel 24 van de Land-bouwwet;

beschrijvingsbiljet:

beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 25 van de Landbouwwet, zoals dit door de minister ten behoeve van de in 1996 gehouden landbouwtelling is vastgesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De minister kent met inachtneming van de volgende bepalingen een tegemoetkoming toe aan landbouwbedrijven ter zake van het inkomensverlies dat op die bedrijven in de productie-richting rundvlees is geleden als gevolg van de door de crisissituatie met betrekking tot boviene spongiforme encefalopathie (BSE) in 1996 opgetreden verstoring van de rundvleesmarkt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen of rechtspersonen die blijkens hun statuten ten doel hebben een landbouwbedrijf te exploiteren,

 • -

  die blijkens de gegevens van het Bedrijfs Registratie Systeem van LASER op 28 juni 1996 voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf exploiteerden,

 • -

  voor welk bedrijf opgave is gedaan in het kader van de in 1996 gehouden landbouwtelling,

  en

 • -

  waarop blijkens de gegevens van deze landbouwtelling dieren werden gehouden behorend tot één of meer van de in de bijlage bij deze regeling opgenomen rubrieken van het beschrijvingsbiljet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend door voor elke in de bijlage opgenomen rubriek van het beschrijvingsbiljet het aantal gehouden dieren, zoals dit voor het betrokken landbouwbedrijf blijkt uit de gegevens van de landbouwtelling 1996, te vermenigvuldigen met het in de bijlage genoemde compensatiebedrag per dier.

 • 2 De tegemoetkoming wordt uiterlijk op 15 oktober 1996 uitbetaald.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling compensatie gevolgen BSE-crisis 1996.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 september 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 

rubriek

Landbouw-

telling 1996

compensatie

per dier in

guldens

I. VROUWELIJK VLEESVEE

vlees- en weidevee:

   

zoogkoeien

228

54

jongvee vr 1-2 jr

221

46

jongvee vr < 2 jr

225

46

     

II. MANNELIJK VLEESVEE

vlees- en weidevee

   

jongvee mnl < 1 jr

219

73,90

jongvee mnl 1-2 jr

223

73,90

jongvee mnl < 2 jr

227

73,90

     

III. VLEESKALVEREN

vleeskalveren wit

214

22,70

vleeskalveren rosé

216

22,70

Naar boven