Warenwetbesluit Eieren

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 10-01-2006

Besluit van 30 augustus 1996, houdende het Warenwetbesluit Eieren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 februari 1996, nr. DGV/gz/VVP/L 96300, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 94/371/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juni 1994 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor het in de handel brengen van bepaalde soorten eieren (PbEG L 168);

alsmede op artikel 5, eerste lid, onder a, 1°, artikel 6, onder c, artikel 8, onder c, artikel 13 en artikel 14 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 april 1996, nr. W13.96.0076);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 augustus 1996 met nummer GZB/VVB 961553, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. beschikking 94/371/EG: beschikking nr. 94/371/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juni 1994 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor het in de handel brengen van bepaalde soorten eieren (PbEG L 168);

  • b. verordening (EEG) 1907/90: verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PbEG L 173);

  • c. eieren: de volgende soorten kippeëieren voor menselijke consumptie, bedoeld in verordening (EEG) 1907/90:

   • eieren van klasse A;

   • eieren van klasse B, andere dan koelhuiseieren of verduurzaamde eieren;

   • niet-gesorteerde eieren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

 • 1 Het is verboden eieren te verhandelen, te verwerken, te verpakken, te bewaren of te vervoeren, anders dan met inachtneming van de daaromtrent bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

 • 2 Het is verboden eieren te verhandelen na het verstrijken van een krachtens dit besluit met het oog op hun houdbaarheid gestelde termijn.

 • 3 Het is verboden eieren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen, betreffende de houdbaarheid van de waar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

Het verhandelen, verwerken, verpakken, bewaren en vervoeren van eieren geschiedt op zodanige wijze en, met het oog op de houdbaarheid, binnen een zodanige termijn en onder het bezigen van zodanige vermeldingen of voorstellingen, dat de eieren bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik uit het oogpunt van gezondheid geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ter uitvoering van beschikking 94/371/EG of een andere, krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap tot stand gekomen beschikking die in het belang van de volksgezondheid regels stelt ten aanzien van het in de handel brengen van eieren en die geen ruimte laat voor het maken van keuzen van beleidsinhoudelijke aard, behoudens op ondergeschikte punten, nadere regels vast met betrekking tot artikel 3.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Eieren.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 augustus 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de eerste oktober 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven