Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee

[Regeling vervallen per 29-12-2004.]
Geraadpleegd op 29-06-2022.
Geldend van 06-05-1999 t/m 28-12-2004

Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet bestrijding ongevallen Noordzee;

b. besluit:

het Besluit melding voorvallen van verontreiniging door schepen;

c. richtlijn:

de richtlijn nr. 93/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 september 1993 betreffende de minimumeisen voor schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren en die naar of uit de zeehavens van de Gemeenschap varen (PbEG L 247).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-12-2004]

 • 1 De melding van een ongeval als bedoeld in artikel 4 van de wet geschiedt overeenkomstig de voorschriften, genoemd in het Aanhangsel dat in de bijlage bij deze regeling is opgenomen, en bevat naast het totaal aantal personene aan boord van het schip tevens de gegevens, genoemd in bijlage I van de richtlijn, voorzover deze gegevens niet reeds zijn gemeld ingevolge de in dit lid bedoelde voorschriften.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-12-2004]

 • 1 De melding van een voorval als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het besluit, geschiedt overeenkomstig de voorschriften, genoemd in het Aanhangsel, onder 1 en 2, voorzover van toepassing, dat in de bijlage bij deze regeling is opgenomen.

 • 2 De aanvullende melding, bedoeld in artikel 4 van het besluit, geschiedt overeenkomstig de voorschriften, genoemd in het Aanhangsel, onder 3, voorzover van toepassing, dat in de bijlage bij deze regeling is opgenomen, en bevat naast het totaal aantal personen aan boord van het schip tevens de informatie, genoemd in bijlage I van de richtlijn, voorzover deze informatie niet reeds is gemeld ingevolge de in dit lid bedoelde voorschriften.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-12-2004]

 • 1 Het Kustwachtcentrum te IJmuiden wordt aangewezen als:

  • a. de instantie waaraan een ongeval moet worden gemeld;

  • b. de instantie waaraan een voorval moet worden gemeld, indien Nederland de dichtstbijzijnde kuststaat is.

 • 2 Het Kustwachtcentrum is bereikbaar via de volgende radiofrequenties waarop wordt uitgeluisterd:

  • DSC MF: 2187.5; DSC VHF: kanaal 70;

  • VHF: kanaal 16;

  en voorts zowel via het telefonische alarmnummer 0900 0111 als het algemene telefoonnummer 0255 546654.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 29-12-2004]

Een wijziging van bijlage I van de richtlijn gaat voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 29-12-2004]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 oktober 1992, nr. J 31.688/92, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee (Stcrt. 208), wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 29-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Bordewijkstraat 4, te Rijswijk.

’s-Gravenhage, 30 augustus 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven