Fictieve dienstbetrekking, vergoeding komt niet aan stagiaire ten goede

[Regeling vervallen per 23-12-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 27-08-1996 t/m 22-12-2006

Fictieve dienstbetrekking, vergoeding komt niet aan stagiaire ten goede

De plaatsvervangend Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten

Stagiaires zijn op grond van art. 3, eerste lid, onderdeel f LB, fictief in dienstbetrekking. De stageverlener wordt aangemerkt als inhoudingsplichtige voor de door de stagiair genoten beloning.

In de praktijk zijn vragen gerezen over situaties waarin de beloning voor stagewerkzaamheden niet ten goede komt aan de stagiair als zodanig.

In het geval de beloning niet ten goede komt aan de stagiair als zodanig hoeft, mede uit een oogpunt van doelmatigheid en eenvoud, inhouding en afdracht van loonbelasting en premie volksverzekeringen niet plaats te vinden als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de stagevergoeding wordt, met uitzondering van kostenvergoedingen, door de stageverlener rechtstreeks aan het stagefonds van de school of de school zelf overgemaakt;

  • het stagefonds of de school geeft de stagegelden noch direct, noch indirect door aan de stagiair, maar besteedt de stagegelden voor het volle bedrag ten behoeve van algemene schoolse activiteiten die niet specifiek ten goede komen aan de stagiaires. Onder algemene schoolse activiteiten worden bijvoorbeeld verstaan: een schoolfeest, theatervoorstellingen voor de gehele school en andere projecten voor de gehele school;

  • de stageverlener administreert binnen twee maanden na afloop van ieder jaar, onder aanhaling van datum en nummer van dit besluit, de naam, het adres en SoFi-nummer van de stagiair, de naam en het adres van de school of het stagefonds aan wie de beloning is overgemaakt alsmede het bedrag van de beloning die is overgemaakt;

  • de school of het stagefonds administreert zowel de stagevergoedingen als de besteding daarvan.

Naar boven