Regeling teldatum m.b.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 21-09-1996 t/m 30-12-2004

Regeling teldatum m.b.o.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

In overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, juncto artikel 12.3.36, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel 4 van het Formatiebesluit dagscholen m.b.o. en artikel 53 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. geldt voor het middelbaar beroepsonderwijs ter vaststelling van het aantal leerlingen dat als werkelijk schoolgaand is ingeschreven de datum van 1 oktober.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling teldatum m.b.o.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven