Besluit wijziging Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering en Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 06-09-1996 t/m 31-12-2005

Besluit van 16 augustus 1996, houdende wijziging van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering en het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juni 1996, VPZ/V-96978;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Ziekenfondswet en de artikelen 6, zevende lid, en 9, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 28 september 1995, kenmerk VERZ/39381/95;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juni 1996, nummer W13.96 0250);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 augustus 1996, VPZ/V-961784;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De inschrijving van een verzekerde die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit als verzekerde in de zin van de Ziekenfondswet bij een ziekenfonds staat ingeschreven, wordt geacht tot stand te zijn gekomen met ingang van 1 januari 1996.

  • 2 De verzekerde die op 31 december 1995 als verzekerde in de zin van de Ziekenfondswet bij een ziekenfonds staat ingeschreven, en die op grond van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering, zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit de inschrijving in 1996 zou kunnen beëindigen, kan de inschrijving tot en met 31 december 1996 beëindigen.

  • 3 De inschrijving van een verzekerde die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit als verzekerde in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten staat ingeschreven bij een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar of een uitvoerend orgaan, wordt geacht tot stand te zijn gekomen met ingang van 1 januari 1996.

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 augustus 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de vijfde september 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven