Implementatie richtlijn 96/11/EG (Verpakkingen en Gebruiksartikelen)

[Regeling vervallen per 31-08-2005.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-08-2005

Implementatie richtlijn 96/11/EG (Verpakkingen en Gebruiksartikelen)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn 96/11/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1996 (PbEG L 61) tot wijziging van richtlijn 90/128/EEG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, alsmede op de artikelen 2 en 5 van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet);

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet)]

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet)]

Artikel III

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Ten aanzien van materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, welke voor 1 januari 1997 in de handel zijn gebracht, blijft tot 1 januari 1999 van kracht de Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet) zoals deze luidde tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

,

Erica Terpstra

Naar boven