Raadpleging notariële archiefbescheiden

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 15-09-1996 t/m heden

Raadpleging notariële archiefbescheiden

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 15, derde en vierde lid, van de Archiefwet 1995;

Gehoord de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

Akten van testament of codicil onder de in de rijksarchiefbewaarplaatsen berustende notariële archiefbescheiden mogen, voor zover zij jonger zijn dan 94 jaar en niet zijn geregistreerd, slechts geraadpleegd en gebruikt worden hetzij overeenkomstig artikel 839 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderinghetzij door degene die een schriftelijk bewijs overlegt waaruit blijkt dat de testateur is overleden.

Artikel 2

De overige beperkingen aan de openbaarheid van de in de rijksarchief-bewaarplaatsen berustende notariële archiefbescheiden worden opgeheven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het met de bijbehorende toelichting wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

.
Naar boven