Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

Geraadpleegd op 21-09-2023.
Geldend van 01-11-1996 t/m heden

Besluit van 26 juli 1996 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en enkele andere wetten in verband met onder meer het onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 22 februari 1996, nr. 96004960/2524, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 9, derde en vierde lid, 19a, eerste en derde lid, 59, tweede en vierde lid, 85, derde lid, 88n, 93a, eerste lid, 93d, tweede lid, 107a , achtste en elfde lid, en 110 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de artikelen 51, tweede en vierde lid, 111a, vierde, achtste en elfde lid, 115 en 116b, vierde en vijfde lid, van de Wet op het basisonderwijs, de artikelen 22, eerste lid, 27, 84a, tweede lid, 102b, achtste en tiende lid, en 123a, vierde en vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 30, tweede lid, van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 en de artikelen 7, eerste lid, en 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties;

De Raad van State gehoord (advies van 6 mei 1996, nr. W05.96.0083);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 18 juli 1996, nr. 96012896/2524, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL XIV

[Red: WIjzigt het Tijdelijk besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.]

ARTIKEL XVI

[Red: Wijzigt het besluit van 19 december 1989, houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1989, 569).]

ARTIKEL XVII. OVERGANGSREGELING AANWIJZING HOOFDGEBOUW INSTELLING

In afwijking van artikel 1 van het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO worden de op 31 juli 1995 in gebruik zijnde schoolgebouwen van de «School voor slechtziende kinderen Bartimeus» voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan slechtziende kinderen te Zeist en de «Brailleschool Bartimeus» voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan blinde kinderen te Zeist met ingang van 1 augustus 1995 aangemerkt als hoofdgebouwen van de uit onder meer die scholen ontstane instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen.

ARTIKEL XVIII. INWERKINGTREDING

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het koninklijk besluit voorziet erin dat dit besluit, behoudens artikel VI, onderdeel A, artikel VII, onderdeel A, en artikel X, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 augustus 1995. Het koninklijk besluit voorziet erin dat artikel VI, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 augustus 1994, dat artikel VII, onderdeel A, terugwerkt tot en met 17 juli 1996 en dat artikel X, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 augustus 1996.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit wordt ten aanzien van de artikelen I tot en met IX en XI tot en met XVII niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat de in die artikelen geregelde onderwerpen bij de wet worden geregeld.

  • 3 Het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit wordt ten aanzien van artikel X niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens een van beide Kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in artikel X geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 26 juli 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven