Regeling CRI-HO 1996

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 17-03-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 25 juli 1996, WO-96018954, houdende vaststelling van de regels inzake het Centraal register inschrijving hoger onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7.52, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

 • 2 De in het eerste lid onder i, j en k, bedoelde bijlage maakt deel uit van deze regeling.

Artikel 2. Soorten gegevens

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

De instellingsbesturen nemen bij de mededeling van hun beslissingen als bedoeld in artikel 7.52, vijfde lid, van de wet het onderscheid tussen de volgende soorten gegevens in acht:

 • a. inschrijvingsgegevens;

 • b. overige gegevens voor de bekostiging;

 • c. planningsgegevens.

Het CRI-HO bevat gegevens omtrent inschrijving als student of extraneus.

Artikel 3. Tijdstip en wijze van levering gegevens

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

 • 1 Het instellingsbestuur brengt een beslissing als bedoeld in artikel 7.52, vijfde lid, van de wet op een door de Informatie Beheer Groep te bepalen wijze ter kennis van de Informatie Beheer Groep binnen acht weken nadat die beslissing is genomen. De instelling brengt die beslissing ter kennis van de Informatie Beheer Groep door middel van aanvulling dan wel mutatie van de gegevens, bedoeld in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 Het instellingsbestuur verstrekt de gegevens met betrekking tot het met goed gevolg hebben afgelegd van het afsluitend examen op een door de Informatie Beheer Groep te bepalen wijze aan de Informatie Beheer Groep binnen acht weken na het afleggen van het afsluitend examen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid worden de gegevens, bedoeld in artikel 1, onderdelen bd en c, en artikel 3 van de bijlage bij deze regeling, door burgemeester en wethouders uit de basisadministratie persoonsgegevens verstrekt. Deze verstrekking geschiedt binnen vier weken na de dag van verzending van het verzoek om inlichtingen door de Informatie Beheer Groep. De Informatie Beheer Groep kan bij het verzoek om inlichtingen aangeven hoe de overdracht van informatie moet plaatsvinden.

 • 4 Indien burgemeester en wethouders de gegevens, bedoeld in het derde lid, niet kunnen verstrekken, verzoekt de Informatie Beheer Groep het instellingsbestuur deze gegevens te verstrekken. Deze verstrekking geschiedt binnen vier weken na de dag van verzending van het verzoek door de Informatie Beheer Groep.

Artikel 4. Bestandsvergelijking

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

 • 1 De Informatie Beheer Groep zorgt er voor dat uiterlijk op 10 december, volgend op de peildatum, de ingevolge het Bekostigingsbesluit WHW voor de bekostiging van de instellingen noodzakelijke gegevens in het bezit van de minister zijn en stelt deze gegevens per instelling tevens ter beschikking van het desbetreffende instellingsbestuur. Gegevens die na 30 november, volgend op de peildatum, door het instellingsbestuur aan de Informatie Beheer Groep worden geleverd, worden niet tot de gegevens voor de bekostiging gerekend.

 • 2 De minister stelt voor 1 februari, volgend op de peildatum, op basis van de in het eerste lid bedoelde gegevens een voorlopig bestand ten behoeve van de bekostiging per instelling vast en stelt dit voor 1 februari, volgend op de peildatum ter beschikking van het desbetreffende instellingsbestuur.

 • 3 Het instellingsbestuur brengt, indien noodzakelijk, correcties aan in het hem toegezonden bestand, en zendt het al dan niet gecorrigeerde bestand, voorzien van een accountantsverklaring, uiterlijk op 1 maart, volgend op de peildatum, aan de Informatie Beheer Groep.

 • 4 De Informatie Beheer Groep zendt uiterlijk op 15 maart, volgend op de peildatum, de op grond van het vorige lid ontvangen bestanden, vergezeld van de accountantsverklaringen, aan de minister.

 • 5 De minister stelt uiterlijk op 1 mei, volgend op de peildatum de definitieve bestanden ten behoeve van de bekostiging vast en stelt de instellingsbesturen daarvan in kennis.

Artikel 6. Verstrekken planningsgegevens

[Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 6a. Bewaartermijn gegevens

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

De in het CRI-HO opgenomen gegevens worden gedurende vijftig jaren bewaard. Na het verstrijken van deze termijn worden zij uit het CRI-HO verwijderd. Indien aan de houder bekend is geworden dat de geregistreerde persoon is overleden, worden de gegevens bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de bijlage bij deze regeling, verwijderd binnen twee jaren na het bekend worden van het overlijden.

Artikel 6b. Het beheer van het CRI-HO

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

De houder is verantwoordelijk voor de goede werking van het CRI-HO, daaronder begrepen het beveiligingsbeleid.

Artikel 6c. Gegevensverstrekking aan categorieen van personen en rechtstreekse toegang tot het CRIHO

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

 • 2 Personen die door de minister zijn aangewezen voor controledoeleinden alsmede leden van de commissie van toezicht, bedoeld in de Regeling Commissievan toezicht registratieregelingen OCenW 1996 (Kenmerk: FACB/IA-96014419 d.d. 22 januari 1997) hebben rechtstreeks toegang tot de in het CRI-HO opgenomen gegevens.

Artikel 7. Reglement CRIHO

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

[Red: Wijzigt het Reglement CRIHO.]

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1996.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling CRI-HO 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J.M.M. Ritzen

Bijlage

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

Artikel 1. Inschrijvingsgegevens

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

De inschrijvingsgegevens, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de regeling zijn:

 • a. het OCenW-correspondentienummer;

 • b. het registratienummer bij de instelling(en);

 • ba. de naam: achternaam, voorvoegsels, eerste voornaam en overige voorletters van de student en extraneus;

 • bb. het geslacht van de student en extraneus;

 • bc. de geboortedatum van de student en extraneus;

 • bd. de nationaliteit van de student en extraneus;

 • c. adres: straat, huisnummer, postcode en woonplaats van de student en extraneus vanaf het tijdstip van eerste inschrijving in het hoger onderwijs;

 • d. de vooropleiding: onder vermelding van het tijdstip waarop het diploma van de desbetreffende vooropleiding is behaald:

 • e. de inschrijvingsvorm: student en extraneus;

 • f. de opleiding(en);

 • g. opleidingsfase of opleiding: propedeutische fase, kandidaatsfase, postpropedeutische fase, tweede fase, bacheloropleiding in het hbo, masteropleiding in het hbo, bacheloropleiding in het wo, masteropleiding in het wo;

 • h. voltijdse, deeltijdse, duale inschrijving;

 • i. inschrijvingsjaar en tijdvak van inschrijving, waarbij 1 oktober geacht wordt te worden gerekend tot maand 09;

 • j. de beslissing van het instellingsbestuur omtrent beëindiging van de inschrijving op grond van afstuderen dan wel op grond van ziekte of bijzondere familie-omstandigheden;

 • k. de beslissing van het instellingsbestuur omtrent de uitschrijving in het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een opleiding en de uitschrijving in verband met stages en wachttijden voor co-assistentschappen;

 • l. de beslissing van het instellingsbestuur omtrent de uitschrijving op andere gronden dan die genoemd in de onderdelen j en k;

 • m. in voorkomende gevallen de datum van overlijden;

 • n. gegevens over de studievoortgang, bedoeld in artikel 7.9a van de wet.

Artikel 2. Overige gegevens voor de bekostiging

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

De overige gegevens voor de bekostiging, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de regeling zijn:

 • a. de instelling(en);

 • b. in geval van inschrijving aan meer dan een instelling: de instelling van eerste inschrijving van de student;

 • c. in geval van inschrijving aan meer dan een opleiding bij een instelling: de opleiding van eerste inschrijving van de student;

 • d. het eerste jaar van inschrijving aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs respectievelijk wetenschappelijk onderwijs;

 • e. het eerste jaar van inschrijving aan de desbetreffende instelling(en);

 • f. de afsluitende examens van de bacheloropleidingen of masteropleidingen en het tijdstip waarop zij zijn afgelegd;

 • g. of op grond van artikel 7.48, vierde lid, van de wet, vrijstelling van collegegeld is verleend.

Artikel 3. De planningsgegevens

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

De planningsgegevens, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de regeling zijn:

 • a. het geboorteland van de student en extraneus, geboorteland vader en geboorteland moeder;

 • b. de regionale herkomst van de student en extraneus.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J.M.M. Ritzen

.
Naar boven