Nummerplan telexdiensten

Geldend van 19-05-2004 t/m heden

Nummerplan telexdiensten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 40d, eerste lid, onder a, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

Gezien Aanbeveling F.69 Plan for telex destination codes van de Telecommunication Standardization Sector van de International Telecommunication Union (ITU-T);

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Een nummer als bedoeld in dit besluit bestaat uitsluitend uit cijfers.

  • 2 De lengte van een nummer kan variëren en is aangegeven in de bijlage genoemd in artikel 2.

Artikel 2

In de bij dit besluit behorende bijlage worden de bestemmingen vastgesteld voor nummers voor telexdiensten.

Artikel 3

  • 1 Een nummer dat is toegekend of gereserveerd, kan niet nogmaals worden toegekend of gereserveerd.

  • 2 Een nummer mag niet zijn opgebouwd uit een ander, korter, nummer gevolgd door één of meer cijfers.

Artikel 4

Aan de toekenning of reservering van een nummer wordt het voorschrift verbonden dat de nummerhouder of de reserveringhouder het bij dit besluit bepaalde alsmede de geldende ITU-T aanbevelingen in acht neemt.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Nummerplan telexdiensten.

Dit besluit met de bijbehorende bijlage en toelichting wordt ter inzage gelegd bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van het Besluit nummerplan telexdiensten

Relatie tussen nummers en hun bestemmingen

Eerste cijfer van

het nummer

Bestemming

Lengte van het nummer

0

internat. toegang

1

1

telexdiensten

5

2

telexdiensten

5

3

telexdiensten

5

4

telexdiensten

5

5

telexdiensten

5

6

telexdiensten

5

7

telexdiensten

5

8

telexdiensten

5

9

speciale telexdiensten

2

Terug naar begin van de pagina