Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten

Geldend van 19-05-2004 t/m heden

Nummerplan voor pakket- en circuitgeschakelde datadiensten Wet op de telecommunicatie-voorzieningen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 40d, eerste lid, onder a, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

Gezien Aanbeveling X.121 International numbering plan for public data networks van de Telecommunication Standardization Sector van de International Telecommunication Union (ITU-T);

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Een nummer als bedoeld in dit besluit bestaat uitsluitend uit cijfers.

  • 2 De lengte van een nummer bedraagt ten minste vier cijfers en ten hoogste veertien cijfers.

Artikel 2

  • 1 De in dit besluit bedoelde nummers die beschikbaar zijn voor toekenning of reservering beginnen uitsluitend met de cijfers 204 of 205.

  • 2 Behoudens het gestelde in artikel 3 zijn er geen beperkingen in de beschikbaarheid voor toekenning of reservering van de nummers genoemd in het eerste lid.

Artikel 3

  • 1 Een nummer dat is toegekend of gereserveerd, kan niet nogmaals worden toegekend of gereserveerd.

  • 2 Een nummer mag niet zijn opgebouwd uit een ander, korter, nummer gevolgd door één of meer cijfers.

Artikel 4

Aan de toekenning of reservering van een nummer wordt het voorschrift verbonden dat de nummerhouder of de reserveringhouder het bij dit besluit bepaalde alsmede de geldende ITU-T aanbevelingen in acht neemt.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten.

Dit besluit met de bijbehorende bijlage en toelichting wordt ter inzage gelegd bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.]

Terug naar begin van de pagina