Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1998.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 16-08-1996 t/m heden

Besluit van 18 juli 1996, houdende wijziging van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 11 juni 1996, nr. AB96/U707, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Arbeidsverhoudingen en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet; artikel 16 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren; artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993; artikel 20, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs; artikel 28, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs; de artikelen 39, tweede lid, 61 en 76 van de Wet op het voortgezet onderwijs; artikel 4 van de Experimentenwet onderwijs; artikel 58, tweede lid, van de Wet op de onderwijsverzorging; de artikelen 4.5, eerste lid, 4.6, 9.74, tweede lid, 10.10, derde lid, 11.12, eerste lid, 16.23, derde lid, en 16.27 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; de artikelen 14, eerste lid, en 35 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor het Wetenschappelijk onderzoek, alsmede artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 1996, nr. W04.96.0249)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 11 juli 1996, nr. AB96/866, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Arbeidsverhoudingen en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

Nota’s van kosten, bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel die een datum dragen vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, en die niet tot uitkering hebben geleid bij een aanvraag omdat die niet zijn betaald in het tijdvak waarop die aanvraag betrekking had, worden bij een aansluitende aanvraag voor vergoeding in aanmerking genomen.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt wat betreft artikel I, onderdeel A en C, en artikel II terug tot en met 1 juli 1996; artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 18 juli 1996

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de vijftiende augustus 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven