Instelling Commissie ’Platform Begeleiding Grote Railinfrastructuur Projecten’

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 23-05-1997 t/m 30-04-2004

Instelling Commissie ’Platform Begeleiding Grote Railinfrastructuur Projecten’

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

overwegende:

 • -

  het voorstel van de WRR om per groot project een ’Commissie van onafhankelijke deskundigen’ in te stellen teneinde de kwaliteit van de besluitvorming te waarborgen;

 • -

  dat de Commissie middels het creëren van een zogenaamde AWAC-functie (advanced Warning systeem), de garantie moet bieden dat nieuwe en onverwachte ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd en dat daarop adequaat kan worden gereageerd, teneinde de kwaliteit van de projecten in hun geheel op een hoger plan te brengen;

 • -

  dat gelet op de impact van de grote railinfraprojecten Betuweroute, HSL-Oost en HSL-Zuid op de Nederlandse economie, de consequenties voor de leefomgeving en de omvang van genoemde projecten een dergelijk AWAC-functie pregnant is.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Er is een Platvorm Begeleiding Grote Railinfrastructuur Projecten (BEGRIP), nader te noemen: de Commissie.

 • 2 De Commissie wordt ingesteld met ingang van 15 juli 1996 voor de periode van twee jaar.

 • 3 Verlenging van de in lid 2 genoemde periode vindt alleen plaats bij afzonderlijk besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De Commissie heeft tot taak het bewaken van de kwaliteit van de besluitvorming. Hiertoe wordt een zogenaamde AWAC-functie gecreëerd die de garantie biedt tijdig onverwachte ontwikkelingen te signaleren.

 • 2 Vanuit deze AWAC-functie zal de Commissie speciale aandacht besteden aan:

  • -

   de afstemming tussen eisen vanuit het oogpunt van exploitatie en vanuit het oogpunt van infrastructuur, gezien de organisatorische scheiding die tussen beide aspecten is aangebracht;

  • -

   de transparantie van de voortgang van de projecten voor betrokken groeperingen;

  • -

   de ruimte voor creativiteit en flexibiliteit.

 • 3 De Commissie rapporteert haar bevindingen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

In de Commissie worden benoemd:

 • a. tot voorzitter de heer J.P.H. Boom

  tot secretaris de heer drs. J. van der Zijde

 • b. tot lid:

  mevrouw A. van den Berg

  de heer mr. drs. L.C. Brinkman

  de heer prof. dr. H.J. van Dongen

  de heer prof. ir. M. van Witsen

  de heer prof. dr. ir. G.J. Wormmeester

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De Commissie regelt haar werkzaamheden naar eigen inzicht.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De voor het functioneren van de Commissie noodzakelijk geachte kosten komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Gebruikmaking van diensten van derden, voor zover daaraan financiële verplichtingen voor het Rijk verbonden zijn, geschiedt volgens de vigerende regelgeving van administratieve organisatie van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer. De Commissie kan geen verplichtingen aangaan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De bescheiden worden bij opheffing van de Commissie in het Centraal archief van dit ministerie opgenomen.

Deze beschikking zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan belanghebbenden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven