Regeling overdracht vestigingsregister en centrale registers

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 08-03-2006 t/m 05-01-2014

Besluit houdende regels betreffende de wijze van aanhouden van het schakelregister en betreffende de overdracht van het houderschap van het vestigingsregister en van de zorg voor het centrale bevolkingsregister, het persoonskaartenarchief en het schakelregister aan een gemeentebestuur

Artikel 1

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

het besluit:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

de regeling:

de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

het vestigingsregister:

het register, bedoeld in artikel 112 van de wet;

het centrale bevolkingsregister:

het register, bedoeld in artikel 26, derde lid, onder a, van het Besluit bevolkingsboekhouding;

het persoonskaartenarchief:

het register, bedoeld in artikel 26, derde lid, onder b, van het Besluit bevolkingsboekhouding;

het schakelregister:

het register, bedoeld in artikel 26, derde lid, onder c, van het Besluit bevolkingsboekhouding;

de centrale registers:

het centrale bevolkingsregister, het persoonskaartenarchief en het schakelregister.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

  • 1 Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling wordt het schakelregister niet meer aangehouden in de vorm van papieren schakelkaartjes, maar in de vorm van microfoto’s. De inhoud van het register wordt vervangen door een afschrift in dubbel.

  • 2 Het schakelregister in de vorm van schakelkaartjes wordt na de datum, bedoeld in het eerste lid, vernietigd met inachtneming van het gestelde bij of krachtens artikel 8 van het Archiefbesluit 1995.

  • 3 Het dubbel van het schakelregister wordt aan het Algemeen Rijksarchief in bewaring gegeven. Bij de overbrenging worden met betrekking tot verstrekkingen uit het register beperkingen aan de openbaarheid gesteld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de daarin opgenomen personen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling wordt het houderschap van het vestigingsregister overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage. De overdracht betreft tevens de op dat tijdstip bij de inhoud van dit register behorende bescheiden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling wordt de zorg voor de centrale registers ten behoeve van de uitvoering van de wet overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage. De overdracht betreft tevens de op dat tijdstip bij de inhoud van deze registers behorende bescheiden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

  • 1 Indien het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage voor een doelmatige dagelijkse uitvoering van de taak ten aanzien van het schakelregister gebruik maakt van een op basis van het oorspronkelijke register vervaardigd electronisch hulpregister, worden uit dat hulpregister geen gegevens verstrekt.

  • 2 Op het electronische hulpregister is artikel 39 van de regeling van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat voor “gemeentelijke basisadministratie” gelezen wordt: gemeentelijke geautomatiseerde registers.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage treft ter beveiliging van de centrale registers de maatregelen, bedoeld in artikel 31 van het besluit.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Na de overdracht blijft hoofdstuk III van de Archiefwet 1995 met betrekking tot de in de artikelen 3 en 4 van deze regeling genoemde registers en de daarbij behorende bescheiden onverkort van kracht.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overdracht vestigingsregister en centrale registers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 1996

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven