Opheffingsbesluit Ministeriële Commissie Noordzee Aangelegenheden (MICONA)

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-09-1996 t/m heden

Opheffingsbesluit Ministeriële Commissie Noordzee Aangelegenheden (MICONA)

De Minister-President,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Gelet op artikel 25, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de Ministerraad,

Besluit:

Artikel 2

De Interdepartementale Coördinatiecommissie Noordzee Aangelegenheden (ICONA) fungeert als ambtelijk voorportaal voor de Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (RROM).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Opheffingsbesluit Ministeriële Commissie Noordzee Aangelegenheden (MICONA).

Dit besluit zal met de toelichting in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 1996

De

Minister-President

,

W. Kok

Naar boven