Aanwijzing militaire autoriteit

Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 24-07-1996 t/m heden

Aanwijzing militaire autoriteit

De Minister van Defensie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 32, eerste lid, van het Besluit op de lijkbezorging;

Besluit:

Artikel 1

Als militaire autoriteit, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van het Besluit op de lijkbezorging wordt aangewezen:

Artikel 2

Het besluit van de Minister van Defensie van 30 januari 1992, nr. C 92/202 92000266 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 1996

De

Minister

van Defensie,

J.J.C. Voorhoeve

Naar boven