Wijziging Algemeen brandweerexamenreglement 1994 en andere reglementen brandweerexamens

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-08-1996 t/m 31-01-2005

Wijziging Algemeen brandweerexamenreglement 1994 en andere reglementen brandweerexamens

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Algemeen brandweerexamenreglement 1994.]

Artikel III

[Vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Examenreglement brandwacht eerste klasse.]

Artikel VII

[Vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993.]

Artikel VIII

[Vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993.]

Artikel X

[Vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling benoemingseisen examencomissieleden.]

Artikel XII

[Vervallen per 01-02-2005]

De kandidaat die voor 1 januari 1997 een voldoende heeft behaald voor ten minste één onderdeel van het module-examen hulpverlening algemeen dan wel pompen algemeen, als bedoeld in het Examenreglement brandwacht eerste klasse, artikel 2, onderdelen a en b, zoals deze artikelonderdelen luidden voor de inwerkingtreding van de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 11 juli 1996, houdende wijziging van de examenreglementen van de brandweeropleidingen, kan tot 1 augustus 1997 examen afleggen volgens het examenreglement zoals dat luidde voor 1 januari 1997.

Artikel XIII

[Vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt de gelijkstellingsregeling brandweeropleidingen.]

Artikel XIV

[Vervallen per 01-02-2005]

  • A. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996, met uitzondering van:

    • 1. artikel VI, onderdeel D, voor zover die betrekking heeft op bijlage H, die terugwerkt tot en met 1 juni 1996;

    • 2. artikelen III, IV, onderdelen A, vierde lid, B, derde lid, F en G, voor zover die betrekking heeft op bijlage H, V, onderdelen A, B, en D, voor zover betrekking die betrekking heeft op bijlage J, die in werking treden met ingang van 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina