Aanwijzing Bergschenhoek als gemeente met een omvangrijke opgave woningbouw

[Regeling vervallen per 23-02-2011.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-09-1996 t/m 22-02-2011

Aanwijzing Bergschenhoek als gemeente met een omvangrijke opgave woningbouw

De Staatssecretaris van Financiën, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (mw. A. G. M. van de Vondervoort) en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2.1.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984;

Overwegende dat de woningbouwopgave van de gemeente Bergschenhoek op de in het Vinex-uitvoeringsconvenant Stadsregio Rotterdam van 11 juli 1995 benoemde locatie: Noordrand II/III, 1800 woningen bedraagt in de periode tot het jaar 2005;

dat de gemiddelde jaarlijkse woningbouwopgave in de aanwijzingsperiode gezien de opgave van de gemeente (brief van 30 juni 1994, kenmerk 941419), tenminste 3% van de woningvoorraad op 1 januari 1994 bedraagt;

dat een overeenkomst over de ontwikkeling en de uitvoering van de bouwlokatie Noordrand II/III op 11 juli 1995 zowel is ondertekend door de gemeente Bergschenhoek als de centrumgemeente, te weten Rotterdam;

Gelet op de artikelen 2.1.1 en 2.1.2, in het bijzonder het achtste en het elfde lid van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984;

Gezien de adviezen van de Raad voor de gemeentefinanciën (brief van 27 maart 1996, kenmerk Rgf 14.20/026.002), Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (brief van 31 januari 1996, kenmerk DRG/ARO/114243) en gehoord het gemeentebestuur van Bergschenhoek (brief van 5 januari 1996, kenmerk 952904);

Besluiten:

1.

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

de gemeente Bergschenhoek voor de toepassing van artikel 2.1.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 aan te wijzen als gemeente met een omvangrijke opgave ten aanzien van woningbouw voor een periode van 5 aaneengesloten jaren, ingaande 1995;

2.

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

het aantal woningen dat in het kader van de omvangrijke opgave ten aanzien van de woningbouw in de gemeente Bergschenhoek naar verwachting gereed zal komen in de onderscheiden jaren als volgt vast te stellen:

  • voor het jaar 1995 op 140;

  • 1996 op 460;

  • 1997 op 400;

  • 1998 op 400;

  • 1999 op 400;

3.

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

deze beschikking te zenden aan het gemeentebestuur van de gemeente Bergschenhoek;

4.

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

een afschrift van deze beschikking te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en aan de Raad voor de gemeentefinanciën;

’s-Gravenhage, 8 juli 1996

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

A.G.M. van de Vondervoort

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J. Tommel

Naar boven