Besluit rivierdijkversterking/hoofdwaterkeringen Provinciefonds

Geraadpleegd op 13-06-2024.
Geldend van 17-08-2007 t/m heden

Besluit van 3 juli 1996 tot verdeling van de in het Provinciefonds opgenomen uitkeringen inzake Rivierdijkversterking en Onderhoud hoofdwaterkeringen (Besluit rivierdijkversterking/hoofdwaterkeringen Provinciefonds)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 20 mei 1996, FO96/844, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 247 van de Provinciewet;

Gezien het advies van de provincies van 13 maart 1996, nummer MW 20072/96;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 1996, nr. WO4.96.0213);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 28 juni 1996, FO96/1133, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De middelen in het Provinciefonds inzake Rivierdijkversterkingen en Onderhoud hoofdwaterkeringen worden vanaf het uitkeringsjaar 1994 verdeeld zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rivierdijkversterking/ hoofdwaterkeringen Provinciefonds.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juli 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achttiende juli 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit rivierdijkversterking / hoofdwaterkeringen Provinciefonds

 

2005

2006 en volgende jaren

Groningen

0

0

Fryslân

87 807

0

Drenthe

0

0

Overijssel

10 554 176

1 361 341

Gelderland

18 756 883

38 499 251

Utrecht

835 191

0

Noord-Holland

29 814

0

Zuid-Holland

7 509 778

0

Zeeland

0

0

Noord-Brabant

4 428 351

2 341 408

Limburg

0

0

Flevoland

0

0

Totaal

42 202 000

42 202 000

Naar boven