Wijzigingsbesluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 12-09-1996 t/m 30-06-2015

Besluit van 3 juli 1996 tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (wijziging van berekeningsgrondslag jaarlijkse bijdrage en vervallen eenmalige bijdrage)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 december 1995, nr. MJZ95030048, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 71 van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 1996, nr. W08.95.0685);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juli 1996, nr. MJZ 96037538, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

[Red: Wijzigt het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

Op de in het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting gestorte bijdragen voor enig jaar tot en met 1995 blijven van toepassing:

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

De toegelaten instellingen, bedoeld in artikel 70, eerste lid, van de Woningwet, die op 1 april 1996 als zodanig bestonden, dienen de aangifte van de over 1996 door hen aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting verschuldigde bijdrage in voor 15 september 1996, volgens het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting als laatstelijk luidend voor die datum en ten aanzien van de datum van indiening van die aangifte in afwijking van artikel 12, eerste lid, van dat aldus luidende besluit.

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

  • 1 De artikelen I en II treden in werking met ingang van de dag na de datum die twee maanden ligt na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2 De artikelen III en IV treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juli 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Uitgegeven de elfde juli 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven