Kaderwet adviescolleges

Geraadpleegd op 25-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008159
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht
 2. Benoemingsbesluit Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL
 3. Benoemingsbesluit Commissie knelgevallen fosfaatrechten
 4. Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken
 5. Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars
 6. Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen
 7. Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 8. Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
 9. Besluit benoeming leden staatscommissie parlementair stelsel en toekenning vergoeding
 10. Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
 11. Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 12. Besluit instelling Adviescollege huis- en hobbydierenlijst
 13. Besluit instelling commissie opperbevelhebberschap
 14. Instelling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid
 15. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
 16. Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk
 17. Instellingsbesluit Adviescollege Veiligheid Groningen
 18. Instellingsbesluit commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten
 19. Instellingsbesluit Commissie onderzoek elektronisch stemmen
 20. Instellingsbesluit Nederlandse Sportraad
 21. Instellingsbesluit taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
 22. Instellingsregeling Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof
 23. Instellingsregeling adviescommissie model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten
 24. Instellingsregeling Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 25. Instellingsregeling Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s
 26. Instellingsregeling commissie faillissementen ziekenhuizen
 27. Instellingsregeling Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen
 28. Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie
 29. Instellingsregeling Commissie knelgevallen fosfaatrechten
 30. Instellingsregeling Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 31. Instellingsregeling Commissie rechtseenheid bestuursrecht
 32. Instellingsregeling Commissie regulering van werk
 33. Instellingsregeling Commissie toekomst accountancysector
 34. Instellingsregeling commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten
 35. Instellingsregeling Onderzoekscommissie Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht
 36. Instellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
 37. Intrekkingsregeling BZK 2004
 38. Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten
 39. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
 40. Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek
 41. Regeling instelling Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen
 42. Regeling instelling adviescommissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
 43. Regeling instelling commissie conglomeraatvorming pensioenfondsen
 44. Regeling instelling Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000
 45. Regeling instelling Commissie Structuur Nederlandse banken
 46. Regeling instelling Commissie verzekeraars
 47. Regeling instelling PFAS-taskforce
 48. Regeling instelling Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie
 49. SZW-intrekkingsregeling 2004
 50. SZW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.6
 2. Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  Bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 4. Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijlage: bijlage
 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 5
 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikel: 4
 7. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikel: 3
 8. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Advisering in de gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschapsbeleid vanaf 1991 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: bijlage
 12. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.5
 13. Gezondheidswet
  Artikel: 23
 14. Instellingsbesluit commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten
 15. Instellingswet W.R.R.
  Artikel: 1
 16. Intrekkingsregeling BZK 2004
  Artikel: VII
 17. Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
  Tekst: tekst
 18. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 16
 19. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2021
  Artikel: 5
 20. Reglement van orde voor de ministerraad
  Artikel: 4
 21. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXXV
 22. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XXI
 23. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Cultuurbeheer 1945–2000 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000
 24. Wet adviesstelsel Justitie
 25. Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving
 26. Wet op de Sociaal-Economische Raad
  Artikel: 43
 27. Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht
  Artikel: 1
 28. Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikel: 1
 29. Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 104 35890 21-03-2022 Stb. 2022, 171
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
Wijziging 13-11-2008 Stb. 2008, 495 31489 21-01-2009 Stb. 2009, 51
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 413 27849 13-07-2002 Stb. 2002, 414
Nieuwe-regeling 03-07-1996 Stb. 1996, 378 24503 03-07-1996 Stb. 1996, 378
Naar boven