Kaderwet adviescolleges

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008159
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht
 2. Benoemingsbesluit Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL
 3. Benoemingsbesluit Commissie knelgevallen fosfaatrechten
 4. Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken
 5. Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars
 6. Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen
 7. Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 8. Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
 9. Besluit benoeming leden staatscommissie parlementair stelsel en toekenning vergoeding
 10. Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
 11. Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 12. Besluit instelling commissie opperbevelhebberschap
 13. Instelling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid
 14. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
 15. Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk
 16. Instellingsbesluit commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten
 17. Instellingsbesluit Commissie onderzoek elektronisch stemmen
 18. Instellingsbesluit Nederlandse Sportraad
 19. Instellingsbesluit staatscommissie parlementair stelsel
 20. Instellingsbesluit taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
 21. Instellingsregeling adviescommissie model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten
 22. Instellingsregeling Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 23. Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 24. Instellingsregeling Commissie knelgevallen fosfaatrechten
 25. Instellingsregeling Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 26. Instellingsregeling Commissie rechtseenheid bestuursrecht
 27. Instellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
 28. Intrekkingsregeling BZK 2004
 29. Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten
 30. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
 31. Regeling instelling commissie conglomeraatvorming pensioenfondsen
 32. Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012
 33. Regeling instelling Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000
 34. Regeling instelling Commissie Structuur Nederlandse banken
 35. Regeling instelling Commissie verzekeraars
 36. Regeling instelling Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen
 37. SZW-intrekkingsregeling 2004
 38. SZW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  Bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 3. Ambtenarenwet
  Artikel: 2
 4. Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijlage: bijlage
 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017
  Artikel: 4
 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017
  Artikel: 3
 7. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Advisering in de gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschapsbeleid vanaf 1991 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: bijlage
 11. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.5
 12. Gezondheidswet
  Artikel: 23
 13. Instellingsbesluit commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten
 14. Instellingswet W.R.R.
  Artikel: 1
 15. Intrekkingsregeling BZK 2004
  Artikel: VII
 16. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 16
 17. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017
  Artikel: 5
 18. Reglement van orde voor de ministerraad
  Artikel: 4
 19. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXXV
 20. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XXI
 21. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Cultuurbeheer 1945–2000 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000
 22. Wet adviesstelsel Justitie
 23. Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving
 24. Wet op de Sociaal-Economische Raad
  Artikel: 43
 25. Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht
  Artikel: 1
 26. Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikel: 1
 27. Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid
Terug naar begin van de pagina