Vrijstellingsregeling grootverpakkingen zuigelingenvoeding

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 12-07-1996 t/m 27-09-2007

Vrijstellingsregeling grootverpakkingen zuigelingenvoeding

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding;

Gezien het advies van:

 • -

  de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel d.d. 2 april 1996;

 • -

  het Produktschap voor Zuivel d.d. 23 april 1996;

 • -

  de Nederlandse Zuivelorganisatie d.d. 12 april 1996;

 • -

  de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen d.d. 12 april 1996;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Deze regeling verstaat onder:

bestuur:

centraal bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;

grootverpakking:

verpakking van meer dan 10 kg die niet bestemd of geschikt is om rechtstreeks aan de eindverbruiker te worden geleverd, niet zijnde een verzendverpakking.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Voor zuigelingenvoeding welke is verpakt in een grootverpakking wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in de artikelen 14, 15, 16, 17 en 18 van de Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding 1994 voorzover voldaan is aan de artikelen 3 en 4 van deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 In afwijking van het Warenwet-besluit Etikettering van levensmiddelen is in Nederland verpakte zuigelingenvoeding verpakt in een grootverpakking voorzien van aanduidingen:

  • a. ter zake van de aard en samenstelling, zulks op zodanige wijze dat deze kwalitatief en kwantitatief voldoende duidelijk zijn;

  • b. zoals genoemd in artikel 68, eerste lid, onder b tot en met d, van de Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkprodukten.

 • 2 De in het eerste lid genoemde aanduidingen zijn duidelijk leesbaar, als zodanig herkenbaar en onuitwisbaar aangebracht op de verpakking.

 • 3 Door of namens het bestuur kan van het bepaalde in het eerste en tweede lid ontheffing worden verleend, uitsluitend voorzover in het land van bestemming ter zake andere regels zijn vastgesteld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De aanduidingen, bedoeld in artikel 3, worden in een geschikte taal aangebracht.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling grootverpakkingen zuigelingenvoeding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

J. F. de Leeuw

Naar boven