Wijziging normbedragen voor constante en variabele exploitatiekosten voor standplaatsen en van de huurprijzen voor woonwagens

[Regeling vervallen per 21-12-2004.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 13-07-1996 t/m 20-12-2004

Wijziging normbedragen voor constante en variabele exploitatiekosten voor standplaatsen en van de huurprijzen voor woonwagens

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 4, vierde lid, van de Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-12-2004]

  • 1 Het normbedrag voor constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992, dat voor 1996 geldt voor standplaatsen met zowel een berging als sanitaire voorzieningen, wordt afgelezen uit tabel I, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

  • 2 Het zodanige normbedrag dat voor 1996 geldt voor andere standplaatsen dan die, bedoeld in het eerste lid, wordt afgelezen uit tabel II, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-12-2004]

De huurprijs, bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, is met ingang van 1 juli 1996 de in die regeling bedoelde huurprijs, die gold op 30 juni 1996, verhoogd met 5,5 procent.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 juli 1996

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Bijlage :

[Regeling vervallen per 21-12-2004]

Tabel 1

 

1995

factorten

MG 95-15

1996

Var.expl.kosten

     

a. Onderhoud e.d.

ƒ. 659,99

1,0093

ƒ. 666,13

b. Belastingen

" 232,58

1,0

" 232,58

c. Verzekeringen

" 23,01

1,0183

" 23,43

d. Huurderving

" 41,47

n.v.t

" 47,20

 

--------------+

 

--------------+

subtotaal:

ƒ. 957,05

 

ƒ. 969,34

       

Const.expl.kosten

ƒ. 294,00

 

ƒ. 294,00

Normbedrag

ƒ. 1251,00

 

ƒ. 1263,00

 

===========

 

===========

 

(afgerond)

 

(afgerond)

Tabel II

Type standplaats

Omrekenfactor

Normbedrag 1996

Zonder berging met sanitair

88,3 %

ƒ. 1115,23

Met berging zonder sanitair

66,67%

" 842,04

Zonder berging en sanitair

55,00%

" 694,65

Naar boven