Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 18-02-2009 t/m 31-12-2012

Besluit van 1 juli 1996, houdende vaststelling van het Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 november 1995, nummer 95026141, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit;

Gelet op de artikelen 4.5, tweede lid, 12.5, 12.10, vijfde lid, en 16.23, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 24 januari 1996, No. W05.95.0604);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 14 juni 1996, nr. 96010630, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Aanspraken bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 18-02-2009]

Artikel 3. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 18-02-2009]

Paragraaf 3. Bijzondere bepalingen voor de raad van bestuur

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Deze paragraaf heeft betrekking op de leden van de raad van bestuur.

  • 2 Voor de leden van de raad van bestuur treedt de raad van toezicht op als bevoegd gezag.

  • 3 Voor zover de raad van toezicht niet anders bepaalt of heeft bepaald, zijn de overige artikelen van dit besluit van toepassing op de leden van de raad van bestuur.

Artikel 5. Bezoldiging

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Aan het lid van een raad van bestuur wordt een salaris toegekend overeenkomstig de salarisschaal van de bijlage van dit besluit.

  • 2 Aan het lid dat tevens is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, wordt het maximumsalaris van de salarisschaal van de bijlage van dit besluit toegekend alsmede een toelage van 10% van dat salaris.

  • 3 Het salaris en de toelagen worden door de raad van toezicht vastgesteld en toegekend.

  • 4 In bijzondere gevallen kan ten gunste van het lid van een raad van bestuur van het eerste tot en met het derde lid worden afgeweken.

  • 5 De salarisbedragen genoemd in de bijlage bij dit besluit kunnen worden gewijzigd bij ministeriële regeling.

Paragraaf 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Tot het tijdstip waarop de raad van bestuur regels als bedoeld in de artikelen 2 en 3 heeft vastgesteld, blijven de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit geldende regels ter zake van toepassing op de academische ziekenhuizen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Met ingang van het tijdstip waarop de raad van bestuur regels heeft vastgesteld met betrekking tot tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag vindt het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel geen toepassing meer ten aanzien van de academische ziekenhuizen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Onverminderd artikel 8 wordt het Rechtspositiereglement academische ziekenhuizen ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als «Besluit decentralisatie arbeids- voorwaardenvorming academische ziekenhuizen».

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 31 december 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juli 1996

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de achttiende juli 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage Salarisschaal leden van de raad van bestuur

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

0

10670

1

11014

2

11369

3

11736

4

12114

5

12505

6

12908

7

13325

8

13755

9

14198

Naar boven