Besluit tegemoetkoming studiekosten

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 27-06-2001 t/m 30-11-2005

Besluit van 28 juni 1996, houdende nadere regels tot uitvoering van de Wet tegemoetkoming studiekosten (Besluit tegemoetkoming studiekosten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 mei 1996, nr. 96012349/1343, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 7, onderdeel c, 21, onderdeel c, en 70 van de Wet tegemoetkoming studiekosten, op de artikelen 7, onderdeel c, 9, eerste lid, onderdeel j, 12, lid 3b en vierde lid, 106, 117a, derde lid, 123, eerste lid, en 130 van de Wet op de studiefinanciering, alsmede op de artikelen 4 en 5 van de Les- en cursusgeldwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 juni 1996, nr. W05.96.0191);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 24 juni 1996, nr. 96015517/1343, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet tegemoetkoming studiekosten.

Hoofdstuk 2. Nationaliteit

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel 2. Nationaliteit van de aanvrager, bedoeld in artikel 8 van de wet

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • 1 Naast degenen die reeds op grond van artikel 7, onderdeel b, van de wet voor het terrein van de tegemoetkoming in de studiekosten op grond van hoofdstuk II van de wet met Nederlanders worden gelijkgesteld, worden voor het terrein van de tegemoetkoming in de studiekosten op grond van dat hoofdstuk met Nederlanders gelijkgesteld:

  • a. de aanvrager, bedoeld in artikel 8 van de wet, aan wie het ingevolge artikel 10, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede lid, van de Vreemdelingenwet is toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven, en

  • b. de aanvrager, bedoeld in artikel 8 van de wet, aan wie het ingevolge artikel 9 van de Vreemdelingenwet is toegestaan in Nederland te verblijven en die op de laatste dag van het studiejaar ten minste 3 jaren onafgebroken in Nederland woonachtig is.

 • 2 De termijn van 3 jaren, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, geldt niet indien de aanvrager, bedoeld in artikel 8 van de wet, Nederlander is geweest, in Nederland is geboren en tevens in totaal 15 jaren in Nederland heeft gewoond.

Artikel 3. Nationaliteit van studerenden die vallen onder de werking van hoofdstuk III van de wet

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel 3 van het Besluit studiefinanciering 2000 is van overeenkomstige toepassing op een studerende, bedoeld in hoofdstuk III van de wet. Indien ten behoeve van een studerende een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van hoofdstuk II van de wet is verstrekt, voldoet de studerende ook zelf aan de nationaliteitseis, bedoeld in artikel 21, aanhef en onderdeel c, van de wet.

Hoofdstuk 3. Verstrekken van inlichtingen

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel 4. Verstrekken van inlichtingen

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • 1 Artikel 16, eerste lid van het Besluit studiefinanciering 2000 is van overeenkomstige toepassing op de verplichting, bedoeld in artikel 70 van de wet.

 • 2 Artikel 16, tweede lid, van het Besluit studiefinanciering 2000 is van overeenkomstige toepassing op de verplichting, bedoeld in artikel 1a, zevende lid, van de wet.

Hoofdstuk 4. Wijziging van het Besluit studiefinanciering

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel 5. Wijziging van het Besluit studiefinanciering

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit Studiefinanciering.]

Hoofdstuk 5. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel 6. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet.]

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel 7. Overgangsrecht met betrekking tot artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Degenen die op 31 juli 1996 op grond van de Regeling tegemoetkoming studiekosten TS 17- zoals vastgesteld op grond van artikel 121 van de Wet op het voortgezet onderwijs, op grond van het Besluit studietoelagen WVO en op grond van artikel 7 van de Experimentenwet onderwijs, een tegemoetkoming in de studiekosten ontvingen, voldoen aan de nationaliteitseis, bedoeld in artikel 7, aanhef en onderdeel c, van de wet.

Artikel 8. Overgangsrecht met betrekking tot artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel 9. Tekst van artikel 12 BSF voor het studiejaar 1996–1997

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit studiefinanciering. ]

Artikel 10. Tekstplaatsing van het Besluit studiefinanciering en de daarbij behorende bijlage

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De tekst van het Besluit studiefinanciering en de daarbij behorende bijlage wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996 met dien verstande dat:

 • 1°. artikel 3 in werking treedt met ingang van 1 januari 1997,

 • 2°. artikel 5, onderdeel C, in werking treedt met ingang van 1 januari 1997,

 • 3°. artikel 5, onderdeel E, in werking treedt met ingang van 1 september 1996,

 • 4°. artikel 5, onderdeel H, in werking treedt met ingang van 1 augustus 1997,

 • 5°. artikel 5, onderdelen I voor zover het betreft artikel 14, en J, in werking treedt met ingang van 1 augustus 1997,

 • 6°. artikel 5, onderdelen K en M, onderdeel 1, in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 1 november 1994,

 • 7°. artikel 5, onderdeel R, in werking treedt met ingang van 1 januari 1997,

 • 8°. artikel 5, onderdeel U, in werking treedt met ingang van 1 augustus 1997,

 • 9°. artikel 8 in werking treedt met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 12. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als «Besluit tegemoetkoming studiekosten».

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 juni 1996

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven zestiende juli 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Inhoudsopgave

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Hoofdstuk 1

Algemene bepaling

Artikel 1

Begripsbepaling

   

Hoofdstuk 2

Nationaliteit

Artikel 2

Nationaliteit van de aanvrager, bedoeld in artikel 8 van de wet

Artikel 3

Nationaliteit van studerenden die vallen onder de werking van hoofdstuk III van de wet

   

Hoofdstuk 3

Verstrekken van inlichtingen

Artikel 4

Verstrekken van inlichtingen

   

Hoofdstuk 4

Wijziging van het Besluit studiefinanciering

Artikel 5

Wijziging van het Besluit studiefinanciering

   

Hoofdstuk 5

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet

Artikel 6

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet

   

Hoofdstuk 6

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7

Overgangsrecht met betrekking tot artikel 2

Artikel 8

Overgangsrecht met betrekking tot artikel 3

Artikel 9

Tekst van artikel 12 BSF voor het studiejaar 1996–1997

Artikel 10

Tekstplaatsing van het Besluit studiefinanciering en de daarbij behorende bijlage

Artikel 11

Inwerkingtreding

Artikel 12

Citeertitel

Naar boven