Regeling taken Dienst Wegverkeer

Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2026. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • de minister: de Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • de dienst: de Dienst Wegverkeer;

 • derden: personen en organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid;

 • richtlijn 2014/47/EU: richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van richtlijn 2000/30/EG (PbEU 2014, L 127);

 • beschikking 2009/750/EG: Beschikking 2009/750/EG van de Commissie van 6 oktober 2009 tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen (PbEU 2009, L 268);

 • verordening 1071/2009/EG: Verordening (EU) nr. 1071/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad (PbEU 2009, L 300);

 • verordening 406/2010: Verordening (EU) nr. 406/2010 van de Commissie van 26 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof (PbEU 2010, 122);

 • VN/ECE-reglement 110: Reglement nr. 110 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) inzake uniforme bepalingen voor de goedkeuring van specifieke onderdelen van motorvoertuigen die gecomprimeerd aardgas (cng) als brandstof gebruiken en voertuigen met betrekking tot de installatie van specifieke onderdelen van een goedgekeurd type voor het gebruik van gecomprimeerd aardgas (cng) als brandstof1;

 • NTA 8820:2015: Nederlandse Technische Afspraak 8820, Hittewerende systemen voor LPG-tankwagens voor de bevoorrading van LPG-motorbrandstof aan tankstations, zoals gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie-instituut op 1 maart 2015;

 • verordening 19/2011: Verordening (EU) nr. 19/2011 van de Commissie van 11 januari 2011 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de voorgeschreven constructieplaat en voor het voertuigidentificatienummer van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PbEU 2011, L 8);

 • uitvoeringsverordening 901/2014: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 901/2014 van de Commissie van 18 juli 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PbEU 2014, L 249);

 • uitvoeringsverordening 2015/504: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/504 van de Commissie van 11 maart 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (PbEU 2015, L 85).

Artikel 1a

Een wijziging van richtlijn 2014/47/EU gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de datum waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 2. Taken Dienst Wegverkeer

[Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2026. Zie het overzicht van wijzigingen]

Aan de dienst worden de volgende taken opgedragen:

 • a. het zo doelmatig mogelijk benutten van faciliteiten en middelen die de dienst in het kader van de eigen taakuitoefening ter beschikking staan. In het kader daarvan kan de dienst deze faciliteiten en middelen, zoals bijvoorbeeld test- en computerfaciliteiten, aan derden aanbieden;

 • b. het verrichten van testen en keuringen van voertuigen en voertuigonderdelen voor zover deze testen en keuringen weliswaar niet worden voorgeschreven voor de toelating of het gebruik van de voertuigen en voertuigonderdelen in Nederland doch waarom wordt verzocht ten behoeve van de toelating en het gebruik van deze voertuigen en voertuigonderdelen in andere landen;

 • c. het op verzoek verstrekken van een SERT document, een ontheffingsattest, of voor samenstellen, met een laadlengte van tenminste 18 meter of een vergelijkbare laadlengte indien de voertuigen zijn ingericht voor het vervoer van afneembare laadstructuren bestaande uit ten hoogste drie voertuigen en ingericht voor het vervoer van goederen waarvan de totale lengte niet meer bedraagt dan 25,25 meter en de totale massa niet meer dan 60 ton, af te geven keuringscertificaten of andere documenten dan wel te verrichten handelingen, ten behoeve van het door gemeenten, provincies of de dienst verlenen van ontheffingen op basis van de artikelen 149 en 149a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • d. het op verzoek van gemeenten en provincies bemiddelen bij het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • e. het afgeven van vervangende kentekenbewijzen in geval van vermissing van de bijbehorende kentekenplaten; artikel 55 van de Wegenverkeerswet 1994 is van overeenkomstige toepassing;

 • f. het raadplegen langs geautomatiseerde weg van de in de basisregistratie personen opgenomen persoonsgegevens van de in het rijbewijzenregister geregistreerde houders van een rijbewijs ten behoeve van het actualiseren van die persoonsgegevens in het rijbewijzenregister en het attenderen van de houders van een rijbewijs op het verstrijken van de geldigheidsduur;

 • g. [Red: vervallen;]

 • h. het op verzoek verstrekken van een verklaring omtrent de verkrijging van kentekenplaten als bedoeld in artikel 9 e, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten;

 • i. het verzamelen van gegevens en het verstrekken daarvan aan instellingen van volkenrechtelijke organisaties en aan de instanties van de lidstaten van volkenrechtelijke organisaties voor zover daartoe op grond van een besluit van die organisaties een verplichting bestaat;

 • j. het op verzoek aanwijzen van bromfietsen, niet zijnde brommobielen, of motorfietsen, bedoeld in artikel 60 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, die voldoen aan de eisen ten behoeve van een vrijstelling van de helmdraagplicht;

 • k. het ter uitvoering van richtlijn 2014/47/EU:

  • 1°. verrichten van de nadere controles,

  • 2°. ten behoeve van de nadere controles ter beschikking stellen van de keuringslocaties en -faciliteiten,

  • 3°. beheren van het risicoclassificatiesysteem en het verstrekken van gegevens daaruit aan bevoegde instanties,

  • 4°. zijn van nationaal contactpunt en het ten gevolge daarvan verzamelen van gegevens omtrent initiële en nadere controles van voertuigen die zich voortbewegen op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie,

  • 5°. registeren van grote of gevaarlijke gebreken aan voertuigen die in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of gebreken die resulteren in een (gedeeltelijk) verbod om voertuigen die zijn ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie te gebruiken en het uitwisselen van die gegevens met andere contactpunten van de lidstaten van de Europese Unie,

  • 6°. verzoeken om passende follow-upmaatregelen aan de bevoegde instantie van de betrokken lidstaten,

  • 7°. verlenen van hulp aan de contactpunten van andere betrokken lidstaten,

  • 8°. verstrekken van de informatie, bedoeld in artikel 20 van richtlijn 2014/47/EU, aan de Europese Commissie,

  • 9°. zorg dragen voor elke andere informatie-uitwisseling;

 • l. het verzenden van brieven naar tenaamgestelden van in het kentekenregister geregistreerde voertuigen ten behoeve van de attendering op de in artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen verplichting;

 • m. het instandhouden en beheren van een systeem voor de centrale landelijke registratie van gestolen brom- en snorfietsen en het aan de hand van een framenummer verstrekken van het gegeven of een brom- of snorfiets als gestolen gesignaleerd is;

 • n. het instandhouden en beheren van een systeem van registratie van tachograafkaarten en daarbij behorende gegevens van betrokkenen;

 • o. het verrichten van testen en keuringen van emissieverminderende voertuigonderdelen of voertuigonderdelen ter vermindering van de geluidbelasting, voor zover deze testen en keuringen niet worden voorgeschreven voor de toelating of het gebruik van deze voertuigonderdelen in Nederland;

 • p. het toezien op de uitvoering van de overeenkomsten door middel waarvan een natuurlijke persoon of rechtspersoon is aangemerkt als gekwalificeerd voor het verrichten van de inbouw van emissieverminderende voertuigonderdelen en het opnemen van de in dit kader noodzakelijke gegevens in het kentekenregister;

 • q. het verzenden van brieven naar tenaamgestelden van in het kentekenregister geregistreerde voertuigen in het kader van een terugroepactie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 tegen een door de Dienst Wegverkeer vastgesteld tarief:

  • 1°. op uitdrukkelijk verzoek van de producent of importeur van motorrijtuigen of aanhangwagens of van onderdelen en uitrustingstukken van deze motorrijtuigen, of

  • 2°. ingeval van door de Dienst Wegverkeer geconstateerd misbruik door de in onderdeel 1 bedoelde partijen of een door hen ingeschakelde derde van de in het kader van een eerdere terugroepactie verstrekte gegevens;

 • r. het beheren van en het verstrekken van informatie aan daartoe gerechtigde partijen uit een register van:

  • 1°. parkeer- en verblijfsrechten gekoppeld aan individuele kentekens ten behoeve van gemeenten, en

  • 2°. statische parkeergegevens ten behoeve van een ieder;

 • s. het bewaren van strafrechtelijk in beslag genomen rijbewijzen en kentekenbewijzen;

 • t. het functioneren als centraal aanspreekpunt voor informatie betreffende rijbewijzen met een microchip en het uitvoeren van taken verband houdende met de microchip op het rijbewijs, de daarmee samenhangende uitvoering van de EU-typegoedkeuringsprocedure, het nemen van passende maatregelen inzake de bescherming van de gegevens, alsmede activiteiten in verband met het verlenen of intrekken van EU-typegoedkeuringscertificaten, bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 383/2012 van de Commissie van 4 mei 2012 tot vaststelling van de technische voorschriften betreffende rijbewijzen met een ingebouwd opslagmedium (microchip) (Pb EU L 120);

 • u. het aanwijzen van een technische dienst voor het uitvoeren van een periodieke herkwalificatie als bedoeld in bijlage 3, artikel 4.1.4, van VN/ECE-reglement 110 en artikel 2 van verordening 406/2010;

 • v. het ter uitvoering van artikel 18 van verordening 1071/2009/EG in de hoedanigheid van nationaal contactpunt met andere lidstaten uitwisselen van gegevens over veroordelingen en sancties met betrekking tot ondernemingen en vervoersmanagers in het wegvervoer en de status van geschiktheid van vervoermanagers;

 • w. het houden van toezicht op de conformiteit van de productie van motorrijtuigen als bedoeld in artikel 20b van de Wegenverkeerswet 1994;

 • x. [Red: vervallen;]

 • y. het vastleggen in het rijbewijzenregister van verklaringen in verband met de afgifte van rijbewijzen;

 • z. het op basis van artikel 25b, derde lid, van het Kentekenreglement eveneens bij afwezigheid van deel I bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het voertuig voordien was ingeschreven langs schriftelijke of elektronische weg de bevestiging verkrijgen dat de aanvrager het recht heeft om het voertuig in een andere lidstaat in te schrijven;

 • aa. het als dataprovider verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van data met betrekking tot beperkingen voor het wegtransport op grond van de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie;

 • bb. het op verzoek van de eigenaar of houder van een motorrijtuig of aanhangwagen afgeven van een kentekencard ter vervanging van een voor 1 januari 2014 voor dat motorvoertuig of die aanhangwagen afgegeven kentekenbewijs;

 • cc. het houden van toezicht op de naleving en de handhaving van de eisen opgenomen in de artikelen 3 tot en met 8 van de gedelegeerde verordening (EU) 886/2013, bedoeld in artikel 1.1 van de ITS-Regeling, door wegbeheerders en dienstverleners en omroepen voor verkeersinformatie ingevolge artikel 9, eerste en derde lid, van die verordening;

 • dd. het houden van toezicht op de naleving en de handhaving van de eisen opgenomen in de artikelen 4 tot en met 7 van de gedelegeerde verordening (EU) 885/2013, bedoeld in artikel 1.1 van de ITS-Regeling, door de dienstverleners, exploitanten van parkeerterreinen en wegenexploitanten ingevolge artikel 8, eerste lid, van die verordening;

 • ee. het op verzoek keuren van hittewerende bekleding van LPG-tankauto’s overeenkomstig NTA 8820:2015;

 • ff. het ter uitvoering van verordening 19/2011, uitvoeringsverordening 901/2014 en uitvoeringsverordening 2015/504 toekennen van een wereldfabrikantenidentificatienummer (WMI);

 • gg. het voorbereiden en monitoren van een vergunning als bedoeld in artikel 149aa, alsmede het vaststellen en innen van de kosten op grond van artikel 149aa, achtste lid;

 • hh. het innen van de afvalbeheerbijdrage voor autowrakken, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel c, van de wet, in naam van de organisatie die gerechtigd is tot de ontvangst van de afvalbeheerbijdrage, tenzij het voertuig wordt ingeschreven op basis van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad;

 • ii. het tot 5 juli 2024 in de hoedanigheid van technische dienst verrichten van de eerste beoordeling en tests of keuringen in het kader van de activiteitencategorieën A, B, C en D, bedoeld in artikel 68, eerste lid, onder a tot en met d, van verordening (EU) 2018/858;

 • jj. de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het plaatsen op een aangevraagd rijbewijs van het publieke identificatiemiddel, bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Wet digitale overheid, de activatie of de intrekking van dat publiek identificatiemiddel, waaronder in ieder geval begrepen het verstrekken van de activatiecode, het deblokkeren van een geblokkeerd publiek identificatiemiddel, het verzenden van brieven aan rijbewijshouders samenhangend met het publieke identificatiemiddel, alsmede het verwerken van hiermee samenhangende gegevens en persoonsgegevens.

Artikel 2a. Aanvullende taken Dienst Wegverkeer in verband met begeleid rijden

In het kader van het experiment met begeleid rijden als bedoeld in hoofdstuk VIIIb van het Reglement rijbewijzen worden aan de Dienst Wegverkeer de volgende taken opgedragen:

 • a. het registreren van aanmeldingen als begeleider in het kader van het experiment begeleid rijden en het beoordelen van de aangemelde personen op hun geschiktheid als begeleider;

 • b. het behandelen van aanvragen voor begeleiderspassen en de afgifte van begeleiderspassen;

 • c. het verwerken van gegevens omtrent de begeleider en de begeleiderspas in het rijbewijzenregister;

 • d. het innen van de kosten van de aanvraag van de begeleiderspas als bedoeld in artikel 173u, eerste lid, van het Reglement rijbewijzen die € 35,00 bedragen.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 2 De in artikel 2 bedoelde activiteiten en de hiervoor door de dienst in rekening te brengen prijzen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. de exploitatie mag niet ten koste gaan van de in artikel 4b, eerste en tweede lid, onderdeel a, bedoelde taken;

  • b. de exploitatie mag niet leiden tot concurrentieverstoring;

  • c. de exploitatie dient na vijf jaar in het totaal tenminste kostendekkend te zijn.

 • 3 De houder van een publiek identificatiemiddel op een rijbewijs dat is uitgegeven voor de inwerkingtreding van artikel 27 van de Wet digitale overheid en dat wordt geactiveerd na inwerkingtreding van dat artikel is € 3,50 verschuldigd aan de dienst. Betaling vindt plaats op de door de dienst vastgestelde wijze.

Artikel 4. Informatie-uitwisseling

De artikelen 5, 8 en 9 van de Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer en artikel 18 van de Beleidsregel sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1996.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taken Dienst Wegverkeer.

Deze regeling zal met de toeliching [tekstcorrectie :'toeliching' moet zijn 'toelichting'] in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

 1. Te raadplegen via United Nations Economic Commission for Europe/Transport/Vehicle Regulations/Agreements Regulations and Rules/UNECE Regulation (http://live.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html). ^ [1]
Naar boven