Wijziging In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-07-1996 t/m 31-07-2008

Wijziging In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 25, 26 en 27 van verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten (PbEG L 351);

mede gelet op de artikelen 8 en 9 van het In en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980 en artikel 11 van de In- en uitvoerwet;

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981.]

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2008]

  • A De op 30 juni 1996 geldende voorafgaande toestemming, bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, zoals die luidde op 31 mei 1996, wordt geacht vervangen te zijn door de voorafgaande toestemming, bedoeld in artikel 86a van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen, zoals die luidt op 1 juli 1996.

  • B Nadat de uitslag van het onderzoek, bedoeld in artikel 90a, tweede lid, van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, zoals die luidt op 1 juli 1996, hem is bericht, heeft de exporteur 30 dagen om aan de in die bepaling bedoelde verplichtingen te voldoen.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina