RIVM bestuursorgaan voor controle geïmporteerde farmaceutische produkten

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-03-1997 t/m 30-06-2007

RIVM bestuursorgaan voor controle geïmporteerde farmaceutische produkten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 47, eerste lid, en 56, tweede lid, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Als bestuursorgaan als bedoeld in de artikelen 47, eerste lid, en 56, tweede lid, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten wordt aangewezen het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Het besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 12 december 1977, nr. 133814, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Geneesmiddelen, Medische hulpmiddelen en Infectieziekten, Stcrt. 1977, 251, houdende aanwijzing overheidsinstellingen belast met onderzoek van geïmporteerde farmaceutische produkten, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven