Wijzigingsbesluit Besluit bezoldiging politie en toekenning van een eenmalige uitkering [...] de periode van 1 april 1995 tot en met 1 juli 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-11-1996 t/m 31-12-2012

Besluit van 25 juni 1996, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en toekenning van een eenmalige uitkering in verband met het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie voor de periode van 1 april 1995 tot en met 1 juli 1996

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 24 mei 1996, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Onderwijs en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA96/U1548;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 1996, no. WO4.96.0220);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 20 juni 1996, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Onderwijs en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA96/1844;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL VI

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL VII

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.

  • 4 De eindejaarsuitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van artikel C1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet.

ARTIKEL VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Voor de berekening van het aantal jaren, bedoeld in artikel 15, eerste tot en met derde lid, van het Besluit bezoldiging politie wordt mede in aanmerking genomen het aantal jaren, gedurende welke de ambtenaar een toelage genoot op grond van artikel 13, dan wel artikel 14 van het Besluit bezoldiging politie, zoals deze artikelen luidden op de datum voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.

ARTIKEL IX

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1996 en werkt terug voor wat betreft Artikel I tot en met 1 januari 1995, voor wat betreft Artikel II tot en met 1 april 1995, voor wat betreft Artikel III tot en met 1 juli 1995, voor wat betreft Artikel VII tot en met 1 november 1995, voor wat betreft artikel IV tot en met 1 januari 1996 en voor wat betreft artikel V tot en met 1 april 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1996

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de bijlagen van het Besluit bezoldiging politie.]

Naar boven