Regeling gegevensverstrekking Kentekenregister

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 03-10-2007 t/m 30-06-2008

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nadere regels gegevensverstrekking kentekenregister

Artikel 1. Aanwijzing categorieën beroepsbeoefenaren

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Als categorieën van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 9, onderdeel b, van het Kentekenreglement aan welke gegevens uit het kentekenregister kunnen worden verstrekt, met uitzondering van gegevens omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van een motorrijtuig of aanhangwagen, worden aangewezen:

  • 1º. verzekeringsmaatschappijen en de door hen aangewezen gevolmachtigden, mits door de Nederlandse Bank N.V., dan wel de Autoriteit Financiële Markten aangewezen,

  • 2º. advocatuur en stichtingen rechtsbijstand,

  • 3º. deurwaarders, en

  • 4º. fabrikanten of importeurs van motorrijtuigen of aanhangwagens.

 • 2 De verstrekking van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

  • a. wat betreft verzekeringsmaatschappijen en de door hen aangewezen gevolmachtigden: ten behoeve van schade-afwikkeling,

  • b. wat betreft de advocatuur en stichtingen rechtsbijstand: ten behoeve van eigendomsgeschillen omtrent motorrijtuigen of aanhangwagens en gerechtelijke procedures,

  • c. wat betreft deurwaarders: ten behoeve van

   • de voorbereiding van dagvaardingen in civielrechtelijke procedures waarbij motorrijtuigen zijn betrokken en waarin sprake is van wegrijden zonder te betalen na het tanken van motorbrandstof, zulks overeenkomstig een door of namens de tankstationsbranche vast te stellen en door de Minister van Verkeer en Waterstaat goed te keuren protocol,

  • d. wat betreft fabrikanten en importeurs van motorrijtuigen: ten behoeve van de uitvoering van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, en

  • e. wat betreft fabrikanten en importeurs van motorrijtuigen of aanhangwagens of van onderdelen en uitrustingstukken van deze motorrijtuigen en aanhangwagens: ten behoeve van het terugroepen van motorrijtuigen of aanhangwagens ingeval zich, naar het oordeel van deze partijen, een gevaar voor de gezondheid van de mens of de veiligheid van de mens of zaken voordoet of voor kan doen en met de uitvoering van een terugroepactie niet gewacht kan worden tot regulier onderhoud.

Artikel 2. Extra doeleinden belangenbehartigers automobielbranche

[Vervallen per 01-03-2007]

Artikel 3. Verstrekking anders dan onder opgave kenteken

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Als personen en instanties of categorieën daarvan aan wie gegevens kunnen worden verstrekt anders dan onder opgave van het kenteken worden aangewezen:

  • b. provincies, ten behoeve van de uitoefening van handhavingstaken als genoemd in hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer;

  • c. waterschappen, ten behoeve van de heffing en invordering van de op basis van de Waterschapswet ingevoerde waterschapsbelastingen;

  • d. uitvoeringsinstanties die belast zijn met het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van sociale uitkeringen ten behoeve van het toetsen van het vermogen van aanvragers van sociale uitkeringen;

  • e. gerechtsdeurwaarders, ten behoeve van de tenuitvoerlegging van vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten, alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken;

  • f. curatoren, ten behoeve van de afwikkeling van een faillissement;

  • g. bewindvoerders als bedoeld in artikel 287, derde lid, van de Faillissementswet, voor zover zij de gegevens in het kader van een schuldsanering nodig hebben ter vaststelling van het vermogen van een onder bewindgestelde natuurlijke persoon;

  • h. de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst - Economische Controledienst van het Ministerie van Financiën, ten behoeve van de opsporing van economische, financiële en fiscale fraude, alsmede ten behoeve van het toezicht op economisch en financieel gebied;

  • i. de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten behoeve van de bestrijding van fraude op het gebied van werknemersverzekeringen, volksverzekeringen, sociale voorzieningen en arbeidsmarktregelingen;

  • j. de Belastingdienst in het kader van de uitvoering van het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van een huurtoeslag op grond van artikel 1a, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag;

  • k. de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Inspectoraat Generaal VROM, ten behoeve van de aan deze diensten opgedragen wettelijke toezichts-, opsporings- en handhavingstaken;

  • l. regionale platforms fraudebestrijding, ten behoeve van de opsporing en bestrijding van fraude.

  • m. het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM), ten behoeve van het achterhalen en in beslag nemen van voertuigen van verdachten en veroordeelden;

  • n. het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, ten behoeve van de in artikel 2, derde en vijfde lid, van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen opgedragen taken;

  • o. het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, ten behoeve van de uitvoering van de in de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur opgedragen taken;

  • p. Auto Recycling Nederland, ten behoeve van de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit beheer autowrakken;

  • q. de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, ten behoeve van het in stand houden van een register van vermiste voertuigen;

  • r. het Waarborgfonds Motorverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, ten behoeve van schadeafwikkeling en het verhaal van uitgekeerde schadevergoedingen bedoeld in de artikelen 25 en 27 van die wet;

  • s. de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet goederenvervoer over de weg, ten behoeve van het verlenen van vergunningen voor binnenlands en internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg, alsmede voor controle op de uitgave van het juiste type vergunning;

  • t. de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), ten behoeve van het in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitvoeren van onderzoek op het gebied van luchtverontreiniging, energieverbruik en de duurzaamheid van voertuigen;

  • u. erkende onderzoeks- en onderwijsinstellingen, ten behoeve van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Aan deze instanties worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Artikel 4. Geen verstrekking

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

De verantwoordelijke voor het kentekenregister laat de verstrekking van gegevens uit het kentekenregister aan een belanghebbende achterwege, indien hem is gebleken dat deze in strijd met het bepaalde in artikel 15 van het Kentekenreglement heeft gehandeld.

Artikel 5. Intrekken oude regelingen

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • 1. De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 december 1994, RV 188324, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende vaststelling doeleinden gebruik gegevens kentekenregister door aangewezen organisaties die de belangen van de automobielbranche behartigen (Stcrt. 252), en

 • 2. Het Privacyreglement kentekenregister 1994 (regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 december 1994, RV 188323, Stcrt. 252).

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking Kentekenregister.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 juni 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven