Regeling ontheffingverlening Dienst Wegverkeer

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 25-12-2002 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende regeling van ontheffingverlening door de Dienst Wegverkeer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 149, eerste lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor wat betreft wegen onder beheer van het Rijk kan door de Dienst Wegverkeer overeenkomstig het bepaalde in artikel 149, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 ontheffing worden verleend van:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Ontheffing als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, mag door de Dienst Wegverkeer slechts worden verleend indien in de desbetreffende ontheffing als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, als voorschrift is opgenomen dat met het betrokken voertuig met tenminste een door de Dienst Wegverkeer bepaalde minimumsnelheid moet worden gereden.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Aan een ontheffing als bedoeld in artikel 1 ten behoeve van een rijdend werktuig als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ay, van het Voertuigreglement, met een totale massa van meer dan 84.000 kg, maar van ten hoogste 100.000 kg, worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a bij passage van een brug of viaduct worden vrachtauto's over de breedte van de rijbaan in dezelfde rijrichting, zowel voor als achter het rijdend werktuig, op 100 meter afstand gehouden; en

  • b het rijdend werktuig wordt begeleid door ten minste één verkeersregelaar, die landelijk werkzaam is en als zodanig is aangesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat krachtens artikel 56, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een ontheffing als bedoeld in artikel 1 ten behoeve van een rijdend werktuig als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ay, van het Voertuigreglement, met een totale massa van meer dan 84.000 kg, maar van ten hoogste 100.000 kg, die voor inwerkingtreding van artikel 2a van deze regeling reeds is verleend, wordt ingetrokken en opnieuw verleend, waarbij aan de ontheffing in elk geval de voorschriften, bedoeld in artikel 2a worden verbonden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Ontheffing als bedoeld in artikel 1 wordt slechts verleend voor de volgende categorieën van voertuigen:

  • a. motorrijtuigen,

  • b. aanhangwagens.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In nader door de Dienst Wegverkeer en de Minister van Verkeer en Waterstaat tezamen bepaalde gevallen geschiedt de ontheffingverlening in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juli 1976, nr. Org. A-23.104, Directie Organisatie wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ontheffingverlening Dienst Wegverkeer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 juni 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven