Warenwetregeling Zuiverheidseisen van kleurstoffen

[Regeling vervallen per 19-02-2009.]
Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 28-05-2004 t/m 18-02-2009

Warenwetregeling zuiverheidseisen van kleurstoffen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 95/45/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1995 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 226);

alsmede op artikel 4, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-02-2009]

Kleurstoffen die mogen worden gebruikt in eet- en drinkwaren, voldoen wat betreft de zuiverheidseisen aan richtlijn nr. 95/45/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1995 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 226).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-02-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

  • 2 Een wijziging van richtlijn nr. 95/45/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1995 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 226), gaat voor de toepassing van artikel 1 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

  • 3 In afwijking van het tweede lid mogen kleurstoffen die vóór de in het tweede lid bedoelde dag in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd, nog vanaf die dag worden verhandeld voor zover de betrokken wijzigingsrichtlijn daarin voorziet, mits zij voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake de zuiverheidseisen van kleurstoffen zoals die luidden tot dat tijdstip.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-02-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Zuiverheidseisen van kleurstoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven