Aanwijzing als privaat-rechtelijk lichaam – Wet privatisering ABP

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 18-07-1996 t/m 30-06-2013

Aanwijzing als privaat-rechtelijk lichaam – Wet privatisering ABP

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Handelende na overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen de op 12 maart 1996 gedateerde voordracht van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP,

Gelet op artikel 2, derde lid, onderdeel b en artikel 3 van de Wet privatisering ABP.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

De Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs, statutair gevestigd te Heerlen en opgericht op 28 december 1995 te Rotterdam, wordt aangewezen als privaatrechtelijk lichaam in de zin van artikel 2, derde lid, onderdeel b van de Wet privatisering ABP.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de

wnd. Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid

,

P.J. Welling

Naar boven