Spellingbesluit

[Regeling vervallen per 22-02-2006.]
Geldend van 01-08-1996 t/m 21-02-2006

Besluit van 19 juni 1996, houdende voorschriften omtrent de schrijfwijze van de Nederlandse taal (Spellingbesluit)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 12 april 1996, nr. 96010487/1422, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de besluiten van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie van 21 maart 1994, van 24 oktober 1994 en van 25 september 1995 alsmede op artikel 1, onderdelen 10 en 11, van de wet van 14 februari 1947, Stb. H52, houdende voorschriften met betrekking tot de schrijfwijze van de Nederlandse taal;

De Raad van State gehoord (advies van 22 mei 1996, nr. W05.96.0161);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 18 juni 1996, nr. 96014810/1422, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Leidraad en woordenlijst van de Nederlandse taal

[Vervallen per 22-02-2006]

Het voornaamwoordelijk gebruik, het gebruik van tweede-naamvalsvormen alsmede de schrijfwijze van bastaardwoorden en van tussenklanken in samenstellingen geschieden volgens hetgeen daaromtrent is gesteld in de leidraad en de woordenlijst, die zijn opgenomen in de bijlage 1, onderscheidenlijk de bijlage 2, die bij dit besluit behoren.

Artikel 2. Overgang

[Vervallen per 22-02-2006]

In afwijking van artikel 1 kunnen tot en met 31 augustus 1997 ten aanzien van de instellingen, bedoeld in artikel 3, en van de examens, bedoeld in artikel 4 van de wet van 14 februari 1947 (Stb. H52), het voornaamwoordelijk gebruik, het gebruik van tweede-naamvalsvormen alsmede de schrijfwijze van bastaardwoorden en van tussenklanken in samenstellingen geschieden overeenkomstig het besluit van 31 oktober 1953 (Stb. 668).

Artikel 3. Intrekking

[Vervallen per 22-02-2006]

Het besluit van 31 oktober 1953 (Stb. 668) wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-02-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 22-02-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Spellingbesluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juni 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Uitgegeven achttiende juli 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

BIJLAGE 1. LEIDRAAD

[Vervallen per 22-02-2006]

1. Inleiding

[Vervallen per 22-02-2006]

Deze Leidraad is gebaseerd op de besluitvorming in 1994 en 1995 van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie tot wijziging van de spelling. In de Leidraad wordt alleen uitleg gegeven over spellingkwesties die onder het ministeriële besluit vallen, dus niet over bijvoorbeeld de schrijfwijze van getallen in woorden. De behandeling van de verschillende onderdelen is zo gedetailleerd als de besluitvorming van het Comité van Ministers toelaat. Er worden bijvoorbeeld geen regels gegeven voor de schrijfwijze van samengestelde werkwoorden (los of aan elkaar).

2. De klanken van het Nederlands

[Vervallen per 22-02-2006]

Voor een goed begrip van de spelling is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen klanken en letters. In het vervolg van deze Leidraad wordt een klank genoteerd tussen twee schuine strepen. Dus in groot en cadeau vindt men de klank /oo/.

De standaardtaal, het Algemeen Nederlands, kent een veertigtal klanken. De klanken worden onderscheiden in klinkers en medeklinkers. Klinkers zijn klanken waarbij de lucht ongehinderd door de mond naar buiten komt: de /aa/ van aap, de /oo/ van noot, de /i/ van mis, enz. Tot de klinkers behoren ook tweeklanken; dit zijn «gemengde klinkers» zoals de /ei/ in mei of hij en de /ou/ in trouw of nauw. Medeklinkers zijn klanken waarbij de lucht niet ongehinderd door de mond naar buiten kan. Bij de /p/ van aap verzamelt de lucht zich eerst voor de afgesloten lippen, en komt dan met een plofje naar buiten. Bij de /n/ van noot is de mondholte afgesloten en komt de lucht door de neus. Bij de /s/ van sap gaat de tong omhoog naar het gehemelte, waardoor de opening nauwer wordt en er een sisklank ontstaat.

2.1 . Klinkers

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] Het Nederlands kent zestien klinkers. Deze worden onderverdeeld in vijf gedekte klinkers, zeven vrije klinkers, de zogenoemde toonloze /e/ (van de) en drie tweeklanken. Verder komen vier gedekte klinkers ook voor als neusklinker (in aan het Frans ontleende woorden) en zijn er nog zeven «onechte tweeklanken».

[2] Er zijn vijf gedekte klinkers: de /a/ van bal, de /e/ van bel, de /i/ van bil, de /o/ van bol en de /u/ van bul. De gedekte klinkers worden ook wel korte klinkers genoemd, maar deze benaming kan verwarring scheppen omdat bijvoorbeeld de /e/ van bel en de /o/ van bol ook verlengd voorkomen in onder andere blèren en roze. Met de benaming «gedekte klinkers» is bedoeld dat deze klinkers gevolgd («gedekt») worden door een medeklinker in dezelfde lettergreep 1. De gedekte klinkers komen namelijk vrijwel alleen in gesloten lettergrepen voor, dat wil zeggen in lettergrepen die eindigen op een medeklinker: kar, bed, bik, bom, hun. Alleen in tussenwerpsels zoals staat een gedekte klinker in een open lettergreep (een lettergreep die eindigt op een klinker).

de vijf gedekte klinkers

/a/

/e/

/i/

/o/

/u/

bal

bel

bil

bol

bul

[2a] De gedekte klinkers /a/, /e/, /o/ en /u/ komen in aan het Frans ontleende woorden ook voor als neusklinkers: /ã/, /ẽ/, /õ/ en /ũ/.

de vier Franse neusklinkers

/ã/

/ẽ/

/õ/

/ũ/

elan

timbre

plafond

parfum

[3] Er zijn zeven vrije klinkers: de /aa/ van raak, de /ee/ van reek, de /ie/ van riek, de /oo/ van rook, de /uu/ van Ruud, de /eu/ van reuk en de /oe/ van roek. De vrije klinkers worden ook wel lange klinkers genoemd, maar ook deze benaming kan verwarring scheppen omdat het verschil in lengte met de gedekte klinkers vaak niet groot is en omdat de «lange» klinkers zelf nog verlengd worden voor de /r/. Vergelijk raak en raar, roek en roer. Met de benaming «vrije klinkers» is bedoeld dat ze «vrij» kunnen voorkomen, dat wil zeggen niet alleen in gesloten lettergrepen zoals koek en keus, maar ook in open lettergrepen zoals koe en keu.

de zeven vrije klinkers

/aa/

/ee/

/ie/

/oo/

/uu/

/eu/

/oe/

raak

reek

riek

rook

Ruud

reuk

roek

[4] De dertiende klinker is de doffe of toonloze /e/ zoals we die horen in de. Deze klinker wordt ook wel sjwa genoemd.

[5] Er zijn drie zuivere tweeklanken: de /ei/ van geit of tijd, de /ui/ van guit en de /ou/ van goud of gauw. Bij zuivere tweeklanken gaat het niet om een combinatie maar om een vermenging van klinkers. De twee klinkers zijn niet apart hoorbaar.

de drie zuivere tweeklanken

/ei/

/ui/

/ou/

geit

guit

goud

[6] Het Nederlands kent verder nog zeven onechte tweeklanken. Bij onechte tweeklanken gaat het niet om een vermenging maar om een combinatie van klinkers. De klinkers blijven apart hoorbaar. Vijf combinaties eindigen op een /ie/ of /j/ en twee op een /oe/ of /w/.

de zeven onechte tweeklanken

/ai/

/oi/

/aai/

/ooi/

/oei/

/eeu/

/ ieu/

ai!

hoi

haai

hooi

foei

meeuw

nieuw

De tweeklanken /eeu/ en /ieu/ worden altijd gespeld met een w erachter.

2.2. Medeklinkers

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] Het Nederlands kent een twintigtal medeklinkers. Deze worden onderverdeeld in plofklanken, wrijfklanken, neusklanken, vloeiklanken en glijklanken. Daarnaast kent het Nederlands, voornamelijk in woorden van vreemde herkomst, zes gemengde medeklinkers.

De plof- en wrijfklanken worden verder onderverdeeld in stemloze en stemhebbende. Bij een stemloze medeklinker trilt de stemband niet mee, bij een stemhebbende wel. Het verschil is duidelijk hoorbaar tussen /p/ en /b/, /t/ en /d/, /s/ en /z/.

[2] Er zijn vijf plofklanken: de /p/ van pas, de /t/ van tas, de /k/ van kas, de /b/ van bas en de /d/ van das. Deze klanken worden zo genoemd omdat bij het vormen ervan de lucht met een plofje uit de mond komt.

de vijf plofklanken

stemloos

stemhebbend

/p/

/t/

/k/

/b/

/d/

pas

tas

kas

bas

das

[2a] De stemloze plofklanken /p/ en /t/ hebben respectievelijk de /b/ en de /d/ als stemhebbende tegenhangers. De stemhebbende tegenhanger van de /k/ is in inheemse woorden alleen hoorbaar voor een andere stemhebbende medeklinker, zoals in bakboord en zakdoek; deze blijft dan echter als k geschreven.

[3] Er zijn zes wrijfklanken: de /f/ van laf en de /v/ van val, de /s/ van las en de /z/ van zal, de /ch/ van lach en de /g/ van gal. Deze klanken worden zo genoemd omdat bij het vormen ervan een lichte wrijving ontstaat door een vernauwing in de mondholte.

de zes wrijfklanken

stemloos

stemhebbend

/f/

/s/

/ch/

/v/

/z/

/g/

laf

las

lach

val

zal

gal

[3a] De stemloze wrijfklanken /f/, /s/ en /ch/ hebben respectievelijk /v/, /z/ en /g/ als stemhebbende tegenhangers.

[3b] Tot de wrijfklanken wordt ook gerekend de /h/ van haar. De wrijving is echter zo licht, dat de /h/ ook wel ruisklank wordt genoemd. Deze stemhebbende ruisklank komt alleen vóór klinkers voor.

[4] Er zijn drie neusklanken: de /m/ van man, de /n/ van nam en de /ng/ van rang. Deze worden zo genoemd omdat bij het vormen ervan de lucht door de neus naar buiten komt.

de drie neusklanken

/m/

/n/

/ng/

man

nam

rang

[5] Er zijn twee vloeiklanken: de /l/ van lor en de /r/ van rol. Deze worden zo genoemd omdat bij het vormen ervan de lucht gelijkmatig langs de tong vloeit. (De /r/ wordt ook als «huig-r» uitgesproken.)

de twee vloeiklanken

/l/

/r/

lor

rol

[6] Er zijn twee glijklanken: de /j/ van jaar en de /w/ van waar. Deze klanken worden ook wel halfklinkers genoemd omdat ze lijken op de /ie/ en de /oe/ maar doorgaans op de plaats van een medeklinker staan.

de twee glijklanken

/j/

/w/

jaar

waar

[7] Het Nederlands kent, voornamelijk in woorden van vreemde herkomst, zes gemengde medeklinkers: de /sj/ van sjaal, de /zj/ van journaal, de /ts/ van tsaar, de /dz/ van pizza , de /tsj/ van tsjilpen en de /dzj/ van gin.

de zes gemengde medeklinkers

/sj/

/zj/

/ts/

/dz/

/tsj/

/dzj/

sjaal

journaal

tsaar

pizza

tsjilpen

gin

3. Beginselen en regels

[Vervallen per 22-02-2006]

De spelling van het Nederlands is gebaseerd op drie beginselen en twee regels voor het verdubbelen en verenkelen van tekens.

3.1 . Het basisbeginsel van standaarduitspraak

[Vervallen per 22-02-2006]

Een woord wordt gespeld met de klanken die hoorbaar zijn in de standaarduitspraak van het woord.

Het Nederlands kent lope, loopm en lopen; de standaarduitspraak is lopen. Hoewel het begrip «standaarduitspraak» niet precies gedefinieerd kan worden, geeft het in de praktijk nauwelijks problemen. Er zijn slechts weinig gevallen waarin spellingdeskundigen van mening verschillen. Wel zijn er enkele verschillen tussen het Noordnederlands en het Zuidnederlands. In Vlaanderen spreekt men zone met een /oo/ uit en compote met een /o/; in Nederland hoort men hier een verlengde /o/. In Vlaanderen spreekt men tram uit met een /a/; in Nederland met een /e/. In Nederland hoort men in sociaal een /sj/; in Vlaanderen een /s/ en een zwakke /j/ of /ie/. In deze en soortgelijke gevallen worden beide varianten als standaard beschouwd.

Het basisbeginsel van de standaarduitspraak wordt ingeperkt door de volgende twee beginselen.

3.2. Het beginsel van vormovereenkomst

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] Eenzelfde woord, stam, voor- of achtervoegsel wordt zo veel mogelijk op dezelfde wijze geschreven (gelijkvormigheid).

In goed horen we een /t/, maar we schrijven een d omdat we die horen in goede, goedig, enz. In soepbord horen we geen /p/, maar we schrijven die vanwege soep, soepkom, enz. In actie schrijven we geen s maar een t vanwege actief, enz. In kastdeur en worstje horen we geen /t/, maar we schrijven die wel vanwege kast en worst. Dit beginsel heeft vooral betrekking op klanken aan het einde van een woord die we anders uitspreken dan midden in een woord – vergelijk bijvoorbeeld rib (uitgesproken als /rip/) en ribben – en op klanken die zich aanpassen aan de klank ernaast of soms zelfs verdwijnen. In werkzaam horen we een /s/ onder invloed van de /k/, maar we schrijven een z omdat we die horen in o.a. gehoorzaam. In onttrekken horen we één /t/, maar we schrijven er twee vanwege betrekken, enz.

[2] Woorden die op overeenkomstige wijze zijn gevormd, worden op overeenkomstige wijze geschreven (overeenkomst).

In stationsstraat horen we één /s/, maar we schrijven er twee omdat we in stationsweg een verbindings-s horen. Het woord grootte horen wij als grote, maar het is op dezelfde manier gevormd als dikte en hoogte; vandaar groot+te en ook breed+te.

Op het beginsel van vormovereenkomst bestaan tal van uitzonderingen. Hier slechts enkele voorbeelden. Wij schrijven paard vanwege paarden, maar wij schrijven geen huiz vanwege huizen of werv vanwege werven. Vanwege hij loop+t zouden wij ook hij eet+t moeten schrijven, maar er is een aanvullende regel die dit verbiedt (zie paragraaf 4.2, regel [3]).

3.3. Het beginsel van etymologie

[Vervallen per 22-02-2006]

In de schrijfwijze van een woord wordt rekening gehouden met historische ontwikkelingen.

In hij zei horen we tweemaal dezelfde ei-klank. Vroeger verschilden deze klanken echter. Een ij klonk ongeveer als een /ie/ zoals nu nog in zei-d-ie of kiekeboe, en in bepaalde dialecten. Een ei klonk ongeveer als een /ee/ of een /è/. Dit historische verschil is in de spelling bewaard gebleven. Volgens het beginsel van etymologie schrijft men ook rouw(advertentie) en rauw(kost); vroeger verschilden deze woorden in uitspraak. Toepassing van dit beginsel zorgt – vanuit hedendaags standpunt bezien – voor tal van afwijkingen van de eerder genoemde beginselen, bijvoorbeeld de b in ambt, de h in thans, de w in erwt en de spelling van /s/ als sch in het achtervoegsel isch: medisch, enz.

3.4 . Regels voor verdubbeling en verenkeling

[Vervallen per 22-02-2006]

Naast de beginselen zijn nog twee regels van kracht. Deze vloeien voort uit de omstandigheid dat er minder letters zijn dan klanken. Wij hebben in feite 22 tekens. Van de 26 letters van het alfabet zijn er strikt genomen vier overbodig: de c omdat het hier gaat om de klank /k/ of /s/; de q omdat we al de k hebben; de x omdat het een combinatie is van de klanken /k/ en /s/; de y omdat het hier om de klanken /i/, /ie/ of /j/ gaat. Met deze 22 tekens moet ongeveer het dubbele aan klanken worden genoteerd. Vandaar dat één letter soms wel drie klanken symboliseert, zoals in weledel of bedstede. Vooral bij de notatie van klinkers is het tekort aan tekens erg groot. Het aantal tekens is uitgebreid door verdubbeling en verenkeling.

[1] Verdubbelingsregel bij gedekte klinkers

Een enkele medeklinker tussen twee klinkers, waarvan de eerste gedekt is, wordt verdubbeld: pad-padden (geen paden); slet-sletten (geen sleten); pit-pitten (geen piten); kop-koppen (geen kopen ); mug-muggen (geen mugen).

[2] Verenkelingsregel van vrije klinkers

De vrije klinkers /aa/, /ee/, /oo/ en /uu/ worden in open lettergrepen met een enkel teken geschreven: taak-taken, reep-repen , rook-roken, duur-duren. Verwarring met gedekte klinkers is hier niet mogelijk omdat deze alleen in gesloten lettergrepen en enkele uitroepen voorkomen (zie paragraaf 2.1, regel [2]).

Zie verder paragraaf 4.4 voor de toepassing van deze regels.

4. Toepassing van de beginselen en de regels

[Vervallen per 22-02-2006]

4.1. Bereik van het basisbeginsel van standaarduitspraak

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] Het basisbeginsel van standaarduitspraak houdt geen rekening met de invloed van omringende klanken. Enkele voorbeelden: Een vrije klinker voor een /r/ wordt iets langer en krijgt meestal ook een andere «kleur». Vergelijk: raak-kaar, reek-keer, rook-koor , Ruud-duur, riek-kier, reuk-keur , roek-koer. Er bestaat een klein verschil tussen de iets meer gesloten /o/ in dom en wol en de iets meer open /o/ in toch en lok. Er is verschil tussen de /k/ van kaal, de /k/ van kiel en de /k/ van koel. Ook is er verschil tussen de /ch/ in waag en de /ch/ in wieg, tussen de eerste /n/ in aandoen en de eerste /n/ in aanjagen, enz. Dit soort verschillen wordt in de spelling niet weergegeven.

[2] Het basisbeginsel van standaarduitspraak houdt evenmin rekening met zogenoemde klinkerverzwakking in lopende spraak (vooral voorkomend in het Noordnederlands). Klinkerverzwakking wil zeggen dat een klinker «verslapt» tot een toonloze /e/, bijvoorbeeld apparaat wordt apperaat , regie (de klank /ee/) wordt regie, aspirine wordt asperine, fotograaf wordt fotegraaf, cultureel wordt cultereel, enz. Vandaar dat we – vanuit de klank geredeneerd – de toonloze /e/ onder andere op de volgende manieren gespeld zien: toonloze /e/→ a: cabaret;→ i: bezig;→ o: avond;→ u: Dokkum;→ aa: haar ('r);→ ee: een ('n);→ oe: kangoeroe;→ ij: lelijk.

4.2. Uitzonderingen op het beginsel van vormovereenkomst

[Vervallen per 22-02-2006]

Het beginsel van vormovereenkomst kent een aantal uitzonderingen. De belangrijkste zijn de volgende.

[1] De tekens v en z die op grond van vormovereenkomst aan het einde van een lettergreep zouden moeten worden geschreven, worden vervangen door f en s: leeftijd (ondanks leven), verhuisde (ondanks verhuizen).

[2] De klanken /t/ en /s/ worden in enkele gevallen vanwege de uitspraak niet geschreven als d en z. Het gaat hier onder andere om beeltenis (ondanks beelden), wijselijk (ondanks wijzen).

[3] Een medeklinker aan het einde van een woord wordt niet verdubbeld; dus niet gezett (vanwege gepiept) of een Friess meisje (vanwege Gronings).

[4] Bij woorden op -s vervalt de s van de achtervoegsels -s(e) en -st(e): Goese, Parijse, wijste, friste (maar wel fietsster want hier gaat het om het achtervoegsel -ster).

In een enkel geval zijn er verschillende vormen waarop de vormovereenkomst kan worden gebaseerd, bijvoorbeeld bij woorden als lei(d)draad of rij(d)dier. Naar analogie van leiband en rijbroek wordt in deze woorden de eerste d niet geschreven.

4.3 . De etymologisch bepaalde schrijfwijze van tweeklanken

[Vervallen per 22-02-2006]

Het basisbeginsel van standaarduitspraak wordt ingeperkt door het beginsel van etymologie. Het gaat hier vooral om de schrijfwijze van de tweeklanken /ei/ en /ou/, en om de schrijfwijze van woorden van vreemde herkomst.

[1] De tweeklank /ei/ wordt gespeld als ei in o.a. de volgende gevallen.

a. als de tweeklank onstaan is uit /ai/, zoals in klein (in sommige dialecten hoort men dan /ee/, «kleen»);

b. als de tweeklank ontstaan is uit een klinker plus /ch/: zeide (van zeggen), meid (van maagd );

c. als de tweeklank ontstaan is uit een /e/ gevolgd door /nd/ of /nz/: einde, peinzen;

d. in de achtervoegsels -heid en -iteit; waarheid, stommiteit;

e. in aan het Frans ontleende woorden die in het Frans ai, ei, é of ée bevatten: feit, balein, pastei, vallei.

[2] De tweeklank /ei/ wordt gespeld als ij in o.a. de volgende gevallen.

a. als de tweeklank ontstaan is uit de vrije klinker /ie/: bijten , pijn, ijselijk (in sommige dialecten hoort men dan /ie/: «pien» voor «pijn», enz.);

b. in de achtervoegsels -erij, -ij en -lijk: wasserij, kledij, waarlijk .

[3] De tweeklank /ou/ wordt gespeld als ou in alle woorden die de klankgroep /out/ bevatten. In sommige dialecten hoort men dan /ol(t)/: hout, koud, goud, enz. De /ou/ aan het einde van een woord wordt gespeld als ouw (mouw, rouw), behalve wanneer die is ontstaan uit /oude/ zoals in kou en hou. Ook nou en het persoonlijk voornaamwoord jou krijgen geen w.

[4] De tweeklank /ou/ wordt gespeld als au in o.a. die woorden waarin men oorspronkelijk de vrije klinker /aa/ plus een /u/ of /w/ uitsprak: blauw, gauw.

4.4. Regels voor verdubbeling en verenkeling

[Vervallen per 22-02-2006]

4.4.1. Gedekte klinkers

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] De verdubbelingsregel bij gedekte klinkers (zie paragraaf 3.4) heeft betrekking op de volgende medeklinkers.

/p/→ pp: doppen; /t/→ tt: wetten; /k/→ kk: wikken (en cc: accolade); /b/→ bb: dubben; /d/→ dd: wadden; /f/→ ff: boffen; /s/→ ss: lessen; /g/→ gg: zeggen; /l/→ ll: rillen; /r/→ rr: kirren; /m/→ mm: kammen; /n/→ nn: kannen.

[2] De inperking onder [1] houdt in dat onder andere het tweeletterteken ch niet wordt verdubbeld. In de volgende woorden staat voor de ch een gedekte klinker: kachel, richel, bochel en kuchen. Omdat de ch niet wordt verdubbeld, moet de eraan voorafgaande klinker /oo/ als dubbele oo worden gespeld: goochem, loochenen.

[3] Na -eo, -io, -jo en -yo wordt de n niet verdubbeld: accordeonist , pensioneren, miljonair, mayonaise . Verdubbeling vindt in deze gevallen wel plaats als er na de n een toonloze /e/ volgt. Het is dus spionnen maar spioneren en spionage; vergelijk ook stationnetje en stationeren.

[4] De verdubbelingsregel voor gedekte klinkers geldt niet voor de toonloze /e/ in -el, -ik, -es of -et: engelen, leeuweriken, dreumesen, lemmeten. In woorden als de volgende wordt in de standaarduitspraak soms wel een toonloze /e/ gehoord: secretarissen , vonnissen. Toch wordt hier de medeklinkerletter verdubbeld. Plaatsnamen op -em en -um in de derde lettergreep krijgen een bijklemtoon; er is dan dus geen sprake van een toonloze /e/. Daarom wordt in Hilversummer de m verdubbeld en in Bussumer niet.

4.4.2. Vrije klinkers

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] Een uitzondering op de regel dat vrije klinkers in een gesloten lettergreep met een dubbel letterteken worden geschreven (zie paragraaf 3.4), vormt de /uu/ voor een w. Deze wordt met een enkel teken geschreven: sluw.

[2] Een lettergreep die eindigt op een vrije klinker /aa/, /ee/, /oo/ of /uu/ voor het achtervoegsel -tje, wordt als gesloten beschouwd. Daarom staan hier niet de enkele maar de dubbele tekens: mamaatje, abonneetje, fotootje, parapluutje. (Bij afbreking is de lettergreep weer open: mama-tje, enz.)

[3] Voor de achtervoegsels -aard en -achtig wordt de lettergreep als gesloten beschouwd. Daarom staan hier niet de enkele maar de dubbele tekens: wreedaard (maar wrede), geelachtig (maar gelig).

[4] De vrije klinker /ee/ wordt in een open lettergreep met een enkel teken weergegeven (teken, geven) maar aan het einde van een woord met een dubbel. Zo kan onderscheid gemaakt worden tussen me en mee, ze en zee, we en wee. Deze regel geldt ook voor woorden op -ee in samenstellingen 2 en afleidingen 3: feeëriek, gedweeste, leewater, meedoen,

overzeese, sleetje. Goereese krijgt een ee vanwege Goeree, maar Canadese krijgt één e omdat het grondwoord niet eindigt op -ee. In uitheemse woorden als farizeeër en Pyreneeën wordt de grondvorm geacht te eindigen op -ee.

[5a] De vrije klinker /ie/ wordt in een gesloten lettergreep als ie gespeld: fiets, friet. Uitzondering volgens het beginsel van etymologie zijn woorden als emir en fakir en het achtervoegsel -isch.

[5b] De vrije klinker /ie/ wordt in een open eindlettergreep ook als ie gespeld: die, theorie, neurie, visie. Uitzondering volgens het beginsel van etymologie zijn uitheemse woorden als taxi, ski, macaroni, en Latijnse maandnamen (januari, enz.). Deze regel geldt ook voor woorden op /ie/ in samenstellingen en afleidingen met een Nederlands achtervoegsel: ceremoniemeester, komediespel; markiezin, meniede, lelieachtig (maar leliaard), branieachtig (naast juniachtig).

[5c] De vrije klinker /ie/ wordt in een open niet-eindlettergreep met klemtoon als ie gespeld en zonder klemtoon als i: actieve- activeren, markizaat, miauw, muzikaal, theorieën, manieën, meniën, neuriën. Uitzondering volgens het beginsel van etymologie zijn uitheemse woorden met een beklemtoonde /ie/ zoals liter en divan, en de ie-klank voor het achtervoegsel -isch: perspectivisch.

[5d] De vrije klinker /ie/ kent nog diverse andere schrijfwijzen, bijvoorbeeld de ij in bijzonder. Zie voor uitheemse woorden paragraaf 6.1.1 onder [4].

5. Speciale kwesties

[Vervallen per 22-02-2006]

5.1 . De tussenletter in samenstellingen

[Vervallen per 22-02-2006]

5.1.1 . De tussenletter -n-

[Vervallen per 22-02-2006]

De regels voor de tussenletter -n- gelden voor samenstellingen waarin tussen de delen een toonloze /e/ (van de) wordt gehoord. De regels zijn niet van toepassing op samenstellingen waarvan het eerste deel als afzonderlijk woord al op -en eindigt: binnendeur, goudenregen, havenhoofd, rekenmeester, tussenletter. De regels zijn evenmin van toepassing op samenstellingen met een oude naamvals-n. Deze n blijft behouden:

's anderendaags, derdendaags, grotendeels, meestendeels, meestentijds, merendeel.

[1] Schrijf een -n- als het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat uitsluitend een meervoud op -(e)n heeft.

bessensap, boerendochter, boekenbon, gewondentransport, koninginnensoep, krantenartikel, leeuwendeel, plantenetend, zakenreis.

[1a] Regel [1] is ook van toepassing wanneer het eerste deel een vrouwelijke nevenvorm is met een toonloze /e/ achter het grondwoord, zoals studente . Het is dusagentenuniformrokje.

[1b] Regel [1] is ook van toepassing wanneer het eerste deel een zelfstandig naamwoord is dat niet op een toonloze /e/ eindigt en een meervoud heeft op -en en -s, zoals ambtenaar. Het is dus ambtenarencentrale, artikelenbundel, directeurenoverleg .

∗ Regel [1] kent vijf uitzonderingen. In de volgende gevallen wordt geen -n- geschreven.

1. Het eerste deel verwijst naar een persoon of zaak die in de gegeven context enig is in zijn soort: Koninginnedag, zonneschijn, Onze-Lieve-Vrouwetoren .

2. Het eerste deel heeft een versterkende betekenis en het geheel is een bijvoeglijk naamwoord: beregoed, boordevol, reuzeleuk, stekeblind.

3. Het eerste deel is een dierennaam en het tweede deel is een plantkundige aanduiding: kattekruid, paardebloem, duivekervel.

4. Het eerste deel is een lichaamsdeel en het geheel is een versteende samenstelling: kakebeen, kinnebak, ruggespraak.

5. Een van de delen is niet (meer) herkenbaar als afzonderlijk woord in de oorspronkelijke betekenis: bolleboos, flierefluiter, klerelijer, schattebout.

[2] Schrijf in de overige gevallen geen -n-.

Het gaat hier om de volgende typen samenstellingen.

a. Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud heeft: tarwemeel, rijstepap.

b. Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord dat alleen een meervoud op -s heeft: aspergesoep, horlogemaker.

c. Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord dat op een toonloze /e/ eindigt en een meervoud op -en en -s heeft: gedaanteverwisseling (gedaanten/gedaantes), secretaressecongres (secretaressen/secretaresses).

d. Het eerste deel is een bijvoeglijk naamwoord: armelui, goedemorgen, rodekool.

e. Het eerste deel is een werkwoord: brekebeen, dwingeland, spinnewiel.

5.1.2. De tussenletter -s-

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] Schrijf in samenstellingen een -s- als het eerste deel als afzonderlijk woord niet op een sisklank eindigt en het tweede deel niet met een sisklank begint, maar tussen de twee delen wel een /s/ wordt gehoord.

bakkersroom, moederskindje, meningsverschil, stadsdeel, verlovingstijd .

[2] Schrijf in samenstellingen waarvan het tweede deel met een sisklank begint, een -s- als de aanwezigheid van de tussenklank blijkt uit een samentrekking.

adventsstuk want advents- of kerststuk,

meisjesstemmen want meisjes- en vrouwenstemmen,

liefdesscène want liefdes- en sterfscène ,

rijkeluiszoontje want rijkeluiskind of -zoontje .

∗ De regels voor de -s- in samenstellingen geven slechts in een beperkt aantal gevallen uitsluitsel. Er zijn talrijke samenstellingen waarin sommige taalgebruikers wel een /s/ uitspreken en andere niet. Op grond van uitspraakvariatie behouden vele woorden twee gelijkwaardige spellingen.

dood(s)kist, drug(s)beleid, handel(s)maatschappij, inkoop(s)prijs, spelling(s)commissie, tijd(s)verschil, voorbehoed(s)middel, wet(s)tekst.

5.2 . Het afbreekteken

[Vervallen per 22-02-2006]

Voor het gebruik van het afbreekteken gelden de volgende regels, in de aangegeven volgorde.

[1] Samenstellingen worden afgebroken tussen de samenstellende delen. (Zie echter regel [3] voor samenstellingen van Griekse en Latijnse herkomst.) Een tussenletter blijft bij het eerste deel.

pijn-appel, aard-appel, al-om, als-of, angst-schreeuw, eenden-eiland, geluids-hinder, heel-al, herders-hond , kort-om, lieve-heers-beestje, meest-al, met-een, voort-aan .

[2] Bij afleidingen bepaalt het grondwoord de afbreekplaats. (Zie echter regel [3] voor afleidingen van Griekse en Latijnse herkomst.)

boom-pje, her-indeling, klein-tje , on-terecht, ont-zettend, ver-ont-rust , breed-te, dek-sel, duur-ste , wijs-te, naai-ster, was-ster .

[2a] Regel [2] geldt niet voor achtervoegsels die met een klinker beginnen. In deze gevallen gaat één medeklinkerletter mee naar de volgende regel.

ba-len, gees-ten, kou-welijk, tui-nier, zie-lig.

Deze uitzonderingsregel geldt niet in de volgende drie gevallen.

1. Het achtervoegsel -achtig krijgt geen medeklinkerletter mee. Het is dus geel-achtig, maar ge-lig.

2. Het achtervoegsel -aard krijgt geen medeklinkerletter mee. Het is dus laf-aard, wreed-aard; niettemin: bas-taard, grijn-zaard, vein-zaard en Span-jaard.

3. Als het grondwoord eindigt op een medeklinkerletter plus st , dan gaat st mee naar de volgende regel: afkom-stig , oog-sten, gebar-sten.

∗ Bij woordafbreking voor de verkleiningsuitgang vervalt de apostrof, de klinkerverdubbeling en doorgaans ook de vernederlandste vorm: baby'tje – baby-tje, vlaatje – vla-tje, cafeetje – café-tje, skietje – ski-tje, reçuutje – reçu-tje, souveniertje – souvenir-tje . Uitzonderingen zijn hier de woorden op -ine en -ade: machien-tje, nomaad-je.

[3] Samenstellingen en afleidingen van Griekse of Latijnse herkomst waarvan de delen niet meer als zodanig worden herkend, worden niet afgebroken volgens regel [1] of [2] maar volgens regel [6]. Dus niet mon-archie maar mo-narchie, niet pan-orama maar pa-norama, niet red-igeren maar re-digeren, niet re-spect maar res-pect.

∗ Bij woorden waarin het Griekse of Latijnse woorddeel wel als zodanig wordt herkend, blijven de regels [1] en [2] van kracht. Vergelijk bio-sfeer en bios-coop, trans-actie en tran-sept.

[4] Tussen opeenvolgende klinkerletters mag worden afgebroken wanneer die klinkerletters samen geen aanduiding vormen voor één klank, zoals eu, oe, ui, aai, ooi en oei. (Zie voor andere voorbeelden paragraaf 2.1 onder [3], [5] en [6].) appreci-eert, individu-eel, lui-er, ri-ool, koei-en.

[5] Er mag niet zodanig worden afgebroken dat een lettergreep van één klinkerteken apart komt te staan aan het einde of het begin van een regel. Dit geldt ook voor woorden die onderdeel zijn van een samenstelling of afleiding. Dus niet: a-drenaline of studi-o. En ook niet: mensa-pen of vide-oachtig.

∗ De y tussen klinkers blijft bij het eerste woorddeel: loy-aal, relay-eren.

[6] Tussen niet opeenvolgende klinkerletters mag zodanig worden afgebroken dat zo veel mogelijk medeklinkerletters naar de volgende regel gaan. wa-ter, ka-trol, pro-gramma, indu-strie.

Bij regel [6] gelden twee voorwaarden.

1. Er mag geen onwelgevormd spellingbeeld van het eerste deel ontstaan. Dat wil zeggen: a. het eerste deel moet een lettergreepeinde kunnen zijn, dus niet naa-ste maar naas-te.

b. De afbreking mag geen aanleiding geven tot een andere uitspraak, dus niet reg-lement maar re-glement, niet pis-tool maar pi-stool, niet rec-lame maar re-clame.

2. Het tweede deel moet uitspreekbaar blijven: niet am-bten maar amb-ten. De verkleiningsuitgang -kje wordt als uitspreekbaar beschouwd: harin-kje.

Verder gelden nog de volgende afspraken.

a. De combinaties st en sp worden afgebroken na de s: mees-ter, oes-ter, has-pel, hos-pes.

b. De combinatie ch telt als één medeklinker: bo-chel, goo-chem, li-chaam.

c. De combinatie ng telt als twee medeklinkers: konin-gin.

d. Voor en na de x tussen klinkers wordt niet afgebroken, niet ex-amen maar exa-men, niet ex-otisch maar exo-tisch.

∗ Bij woordafbreking vervalt het trema: beëindigen wordt be-eindigen, ruïne wordt ru-ine. (Zie paragraaf 5.5 over het trema.)

5.3. De hoofdletter

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] Het eerste woord van een zin krijgt een hoofdletter. Als de zin met een apostrof of ander teken begint, krijgt het tweede woord een hoofdletter.

In de ochtend werd hij gebeld.

's Ochtends werd hij gebeld.

[2] Personen en zaken die als heilig worden beschouwd, krijgen een hoofdletter.

het Opperwezen; Allah, Gij zijt groot; het Koninkrijk Gods.

[3] Aanduidingen van vorstelijke personen, staatshoofden en kabinetsleden krijgen een hoofdletter als de staatsrechtelijke functie bedoeld is.

Hare Majesteit, de Koningin, de Staatssecretaris, maar De president was oververmoeid.

[4] Persoonsnamen krijgen een hoofdletter. Het voorzetsel of lidwoord krijgt een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan voorafgaat. In Vlaanderen behouden lidwoorden en voorzetsels van persoonsnamen altijd hun originele schrijfwijze.

Jan, mevrouw De Jong, A. de Vries, de heer en mevrouw Jansen-Van Dijk, mevrouw Van der Velde, mevrouw J. van der Velde, baron d'Hanis, de heer J. D'Hanis, Sint-Maarten.

[4a] Als de persoonsnaam niet meer als zodanig fungeert, vervalt de hoofdletter. Dit geldt ook voor samenstellingen en afleidingen.

een colbert, brailleschrift, freudiaans, marxist, sint-bernardshond , maar: een Rembrandt, de Nobelprijs, het Mariabeeld.

Regel [4a] laat enige vrijheid, omdat men van mening kan verschillen over de vraag of de persoonsnaam nog als zodanig fungeert.

[5] Aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter. Deze regel is ook van toepassing op namen van hemellichamen en namen van gebouwen en vervoermiddelen.

Brussel, Leidseplein, Zuid-Afrika, de Poolster, Westertoren, Statendam .

[5a] Afleidingen van en samenstellingen met aardrijkskundige namen krijgen eveneens een hoofdletter.

Nederlands, de Nederlandse taal, Nederlandkunde, Franstalig, Zuid-Afrikaans .

[5b] Als de aardrijkskundige naam niet meer als zodanig fungeert, vervalt de hoofdletter. Dit geldt ook voor samenstellingen en afleidingen.

cognac, moezelwijn, neerlandistiek, balkaniseren.

Regel [5b] laat enige vrijheid, omdat men van mening kan verschillen over de vraag of de aardrijkskundige naam nog als zodanig fungeert.

[6] Namen van talen en dialecten krijgen een hoofdletter.

Brabants, Engels, Indogermaans, Swahili.

[7] Namen van feestdagen, tijdperken en historische gebeurtenissen krijgen een hoofdletter, tenzij de naam onderdeel uitmaakt van een samenstelling of afleiding.

Koninginnedag, Pasen (maar paasnacht ), Hemelvaart (maar hemelvaartsdag), de Middeleeuwen (maar middeleeuws), de Tweede Wereldoorlog, oudejaarsavond.

[8] Namen van culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen krijgen een kleine letter. Dit geldt ook voor de aanhangers van deze stromingen.

beatgeneratie, liberalisme, christendom, rooms-katholieken.

[9] Namen van organen, instellingen, verenigingen, diensten, bedrijven, enz. krijgen een hoofdletter.

Europese Unie, het Rijk, Nederlandse Taalunie, Koninklijke Marechaussee, Universitaire Instelling Antwerpen, n.v. Nederlandse Spoorwegen, Comité Oranjefeesten.

∗ Voor het hoofdlettergebruik bij de afkortingen van dit soort namen zijn geen bindende regels. Volg hier de door de instantie zelf gebruikte schrijfwijze: Benelux, EU, BRTN, PvdA.

∗ Voor andere afkortingen zijn evenmin bindende regels. Wel krijgt afgekorte titulatuur een kleine letter, met punt: drs., lic., mr., prof. Veelgebruikte afkortingen krijgen doorgaans kleine letters zonder punten: aids, mavo, vzw, bh, tv. Afkortingen van wetten en regelingen worden echter met hoofdletters geschreven: AOW, CAO-overleg.

5.4. Het liggend streepje

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] Samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje.

journalist-cabaretier, Knokke-Heist, Heeswijk-Dinther, mevrouw T.C.M. Renkema-Boersma, rood-wit-blauw.

∗ Tussen de gelijkwaardige delen en een volgend deel komt geen streepje: woon-werkverkeer, kop-hals-rompboerderij.

[2] Tweeledige samenstellingen waarvan een deel zich gedraagt als een eng-verbonden voor- of nabepaling, krijgen een streepje.

niet-roker, oud-burgemeester, Sint-Nicolaas, sociaal-democratie, privé-detective; directeur-generaal, Staten-Generaal, de commissie-Pietersen, minister-president.

[3] Drieledige samenstellingen worden doorgaans aaneengeschreven.

kanonneerbootpolitiek, onroerendgoedmarkt, langetermijnplanning .

∗ Drieledige samenstellingen krijgen een streepje wanneer ze een hoofdletter bevatten of wanneer er interpretatieproblemen kunnen ontstaan. Eerste-Kamerzitting, Rode-Kruispost, basiswoorden-boek, basis-woordenboek.

[4] Samenstellingen waarin de laatste letter van een deel en de eerste letter van het volgende deel de tekens voor één klinker kunnen vormen, krijgen een streepje.

dia-avond, mede-inzittende, gummi-jas, auto-ongeluk, maar

koffieautomaat (want de e hoort al bij de i).

∗ Getallen in letters krijgen in zo'n geval echter geen streepje maar een trema: tweeëntwintig.

∗ Regel [4] geldt ook voor afleidingen op -achtig: lila-achtig (maar parvenuachtig).

∗ Regel [4] geldt ook voor de combinatie ii: anti-intellectueel .

[5] Samengestelde aardrijkskundige namen en hun afleidingen krijgen een streepje.

Oost-Vlaanderen, Oost-Vlaams, Zuidoost-Gronings, Noord-Hollander, Zuid-Frankrijk, Centraal-Aziatisch.

[6] Samenstellingen met cijfers, afkortingen, symbolen en letteraanduidingen krijgen een streepje.

80-jarige, meervouds-s, tv-kijken, ƒ-teken, tl-buis, IQ-test .

[7] Enkele Griekse en Latijnse voorvoegsels krijgen doorgaans een streepje.

adjunct-, aspirant-, ex-, loco-, pro-, pseudo-, quasi-, semi-, substituut- en vice-. (Bij de voorvoegsels ex-, loco- en pro- gaat het alleen om de betekenissen «voormalig», «plaatsvervangend» en «voorstander».) Voorvoegsels als anti, co, des, duo en sub komen echter doorgaans direct aan het woord vast.

[8] In gevallen waarin deze paragraaf niet voorziet, behoudt de taalgebruiker de vrijheid om met een streepje de structuur van een onoverzichtelijke samenstelling te verduidelijken.

rij-instructeur, Lorentz-kracht, hyena-vel, kwarts-lagen, kwart-slagen, glas-in-lood-ramen, het schiet-in-de-eigen-voet-beginsel, doe-het-zelf-zaak, kat-en-muis-spel, tweede-generatie-slachtoffer.

5.5. Het trema

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] Het trema wordt gebruikt in een niet-samengesteld woord(deel) om te voorkomen dat twee opeenvolgende klinkerletters als één klank gelezen worden. Het gaat hier om de volgende veertien lettercombinaties: aa, ae, ai, au, ee, ei, eu, ie, oe, oi, oo, ou, ui en uu.

tetraëder, naïviteit, reële, geïnd, reünie, conciërge, koloniën, poëzie, egoïsme, coördinatie, ruïne, vacuüm.

∗ Regel [1] is niet van toepassing op de Latijnse en Franse uitgangen -ei, -eus, -eum en -ien. Deze uitgangen krijgen dus geen trema: baccalaurei, baccalaureus, petroleum, opticien.

[2] Bij meer dan twee klinkerletters wordt geen trema gezet direct na de i en krijgt alleen de e of de i een trema.

artificieel, aaien, begroeiing, ooievaar, truien;

bantoeïstiek, bedoeïen, geëerd, geëuropeaniseerd, knieën, moeë, mozaïek, weeïg, geuit, geautomatiseerd.

∗ Bij woordafbreking vervalt het trema: co-ordinatie, ge-eerd.

∗ De regels voor het trema gelden niet voor afleidingen op

-achtig ; die krijgen een streepje als twee opeenvolgende klinkerletters als één klank gelezen kunnen worden:

zebra-achtig (maar detectiveachtig).

∗ Het trema wordt niet gebruikt tussen delen van samenstellingen. Het is dus niet naäpen maar na-apen, niet toeëigenen maar toe-eigenen, niet zeeëgel maar zee-egel. Een uitzondering vormen de samengestelde telwoorden; deze krijgen wel een trema: drieëndertig.

Soms is het moeilijk uit te maken of een woord een samenstelling of afleiding is. Dit geldt in het bijzonder voor woorddelen als bio-, macro-, micro-, mini-, multi- en neo-. Woorden zoals de volgende krijgen geen trema maar een streepje: bio-industrie , macro-economie, micro-organisme, mini-emmer , multi-etnisch, neo-expressionisme.

5.6 . De apostrof

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] De apostrof wordt gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens. (Met de e is de / ee/ bedoeld.)

opa's, azalea's, ave's, ski's, auto's, accu's, baby's.

Op grond van deze regel krijgen de volgende woorden dus geen apostrof.

lentes (De e geeft hier niet de / ee/ weer.)

abonnees (Voor de eind-e staat een klinkerletter.)

procédés, communiqués (Hier staat een é.)

essays (Voor de y staat een klinkerletter.)

[2] De apostrof wordt gebruikt voor de tweedenaamvals-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens. (Met de e is de /ee/ bedoeld.)

opa's huis, Antigone's broer, Leo's auto, baby's kleertjes.

∗ Op grond van deze regel krijgen de volgende woorden dus geen apostrof: Sombermans probleem, Annettes vraag, Aimés antwoord, Argentiniës economie, Kinseys onderzoek.

[3] Als een naam eindigt op een sisklank, wordt de apostrof gebruikt in plaats van de tweedenaamvals-s.

Strijbosch' huis, Smits' gelijk, Alex' buren, Strausz' voorouders, Bush' presidentschap, Velasquez' werken.

[4] De apostrof wordt gebruikt in verkleinwoorden van woorden die eindigen op een y voorafgegaan door een medeklinkerletter.

baby'tje, lolly'tje, pony'tje (maar displaytje vanwege de klinker voor de y).

∗ Als een woord eindigt op a, e, o of u voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens, wordt de laatste letter doorgaans verdubbeld. (Met de e is de /ee/ bedoeld.) De i wordt in deze positie geschreven als ie.

opaatje, azaleaatje, aveetje, autootje, accuutje, skietje.

∗ Bij sommige Franse leenwoorden verandert het grondwoord: aspirientje, depootje, logeetje, machientje, sardientje, souveniertje.

∗ Bij woordafbreking vervalt de apostrof: baby-tje. Zie paragraaf 5.2 onder regel [2a].

[5] De apostrof wordt gebruikt in afleidingen van cijfer- en letterwoorden.

A4'tje, 65+'er, BRT'er, tv's, cd'tje.

∗ In letterwoorden die niet als zodanig herkenbaar zijn, wordt geen apostrof gebruikt: elpees, radars, lasers, sonartje.

∗ In samenstellingen met cijfer- en letterwoorden komt een liggend streepje: tv+programma wordt tv-programma, maar tv+tje (afleiding) wordt tv'tje.

[6] De apostrof wordt ook gebruikt om aan te geven dat er letters zijn weggelaten in een woord (grafische inkorting of nabootsing van spreektaal).

A'dam, A'pen, d'r, m'n, 's morgens, onnavolgb're.

5.7. Accenttekens

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] In algemeen gangbare woorden van Franse herkomst worden de Franse accenttekens alleen gebruikt op de e: é, è en ê. comité, coupé, crêpe, fêteren, scène, volière.

∗ De â, ô, û en á worden voor deze categorie woorden dus niet gebruikt: paté, compote, ragout.

∗ Vrouwelijke nevenvormen van woorden op krijgen geen -ée maar -ee: attaché → attachee; prostitué → prostituee.

∗ Als de eerste lettergreep in het Frans bestaat uit een é of medeklinker(s) plus é, blijft het accentteken achterwege.

bechamelsaus, etage, rechaud, present.

∗ In niet-algemeen gangbare woorden en uitdrukkingen – die nog als zuiver Frans worden aangevoeld – blijven de accenttekens staan: à, dégénéré, déjà vu, tête-à-tête.

[2] Het klemtoonteken is het teken ΄. Als de klank met meer dan één letter wordt weergegeven, krijgen de eerste twee letters een accentteken.

dé, jé van hét, búíten, ééuwig, voorkómen, vóórkomen en blíjft (indien mogelijk).

[3] De tekens ΄ en ` worden ook gebruikt om de uitspraak van de letter e aan te geven: de ΄ voor /ee/ en de ` voor de /e/.

hé, hè, één, blèren.

6. Bijzondere problemen

[Vervallen per 22-02-2006]

6.1. Woorden van vreemde herkomst

[Vervallen per 22-02-2006]

Het beginsel van etymologie (zie paragraaf 3.3) is ook van toepassing op woorden van vreemde herkomst. Hier heeft de spelling in de taal van herkomst, dus de oudste schrijfwijze, de voorkeur boven een nieuwere, vernederlandste spelling. Wij schrijven niet odeklonje en sjampanje , maar eau de cologne en champagne. Het is niet kauwboi en reels maar cowboy en rails. Hieronder volgt een overzicht van enkele gangbare schrijfwijzen van klanken in uitheemse woorden.

6.1.1 . Klinkers en tweeklanken

[Vervallen per 22-02-2006]

[1] De gedekte klinkers /a/, /e/ en /i/ kennen in uitheemse woorden onder andere de volgende schrijfwijzen.

/a/→ ai: caissière; /(w)a/ oi: toilet ; oy: loyaal.

/e/→ a: jam; ai: caisson.

/i/→ y: symfonie.

[2] De gedekte klinkers /e/ en /o/ kunnen, voornamelijk in woorden van Franse herkomst, ook verlengd voorkomen. De verlengde /e/ wordt geschreven als e, è en ai: serre, scène, flair. De verlengde /o/ wordt steeds als o geschreven: roze , zone.

[3] De neusklinkers /ã/, /ẽ / en /õ/ kennen in uitheemse woorden onder andere de volgende schrijfwijzen.

/ã/→ an: elan;→ant: restaurant ;→en: enfin.

/ẽ/→ ain: souterrain;→in: enfin;→im: timbre.

/õ/→ on: annonce;→ond: plafond .

[4] De vrije klinkers kennen in uitheemse woorden onder andere de volgende schrijfwijzen.

/(w)aa/→ oi: voile.

/ee/→ a: baby;→ ae: graecisme;→ e: depot;→ ai: trainen;→ ay: essay;

→ é: cliché;→ et: filet ;→ ez: rendez-vous.

/oo/→ au: auto;→ aud: crapaud;→ eau: cadeau;→ oa: goal;→ os: apropos;→ ot: depot;→ ow: show.

/uu/→ue: revue;→ us: jus.

/eu/→oe: oedeem;→ eue: queue.

/ie/→e: recital;→ ee: jeep;→ ea: team;→ ey: hockey;→ ih: sirih;→ is: chassis;→ it: circuit ;→ ui: guillotine;→ y: type.

/oe/→ew: interview;→ oeu: manoeuvreren ;→ oo: scooter;→ ou: route;

→ u: pitbull.

[5] De toonloze /e/ komt in uitheemse woorden ook voor in een verlengde en iets meer geronde variant. De schrijfwijze is dan eu (freule) of oeu (oeuvre).

[6] De tweeklanken /ei/, /ui/, /ou/ en /ai/ kennen in uitheemse woorden onder andere de volgende schrijfwijzen.

/ei/→ y: nylon.

/ui/→ eu: pseudo.

/ou/→ ao: cacao;→ ow: cowboy.

/ai/→ ail: detail.

6.1.2 . Medeklinkers

[Vervallen per 22-02-2006]

Van de medeklinkers kennen vooral de klanken /k/ en /s/ in uitheemse woorden verschillende schrijfwijzen.

[1] De /k/ kent in uitheemse woorden onder andere de volgende schrijfwijzen.

/k/→ c of cc: club, accu;→ ch: christen;→ ck: shock;→ cqu: jacquet ;→ g: shag;→ qu: enquête;→ que: cheque.

[2] De /k/ kent in combinatie met de /s/ en de /w/ in uitheemse woorden onder andere de volgende schrijfwijzen.

/ks/→ cc: succes;→ x: box;→ xc: exces;→ xe: idee-fixe.

/kw/→ cu: circuit;→ qu: quasi;→ cqu: acquisitie.

[2a] De stemhebbende tegenhanger van de /k/ wordt in uitheemse woorden onder andere geschreven als g (goal) en gu (guirlande ).

[3] De /s/ wordt in uitheemse woorden voor de klanken /e/, /ie/ en /ei/ ook als c geschreven.

/s/→ c: cent, cilinder, cynisch , cijfer, ceintuur (maar sensatie , sigaret, seizoen, enz.).

[3a] De /s/ kent verder in uitheemse woorden onder andere de volgende schrijfwijzen.

/s/→ ç: reçu;→ sc: scène ;→ sse: hausse.

[4] De gemengde medeklinkers kennen in uitheemse woorden onder andere de volgende schrijfwijzen.

/sj/→ ch: chocola;→ ci: sociaal;→ sc: fascist;→ sh: show;→ si: pension;

→ ti: patiënt.

/zj/→ g: rage;→ j: journaal.

/ts/→ c: silicium;→ t: spatie;→ z: scherzo.

/dz/→ zz: pizza.

/tsj/→ ch: chip.

/dzj/→ dge: bridge;→ g: gin.

Vermeldenswaard zijn verder nog de /j/ die als ill gespeld wordt in medaille, de /nj/ die als gn gespeld wordt in signaal en de /t/ die als th gespeld wordt in thee.

6.2. De spelling van werkwoorden

[Vervallen per 22-02-2006]

Aan de hand van de spelling van werkwoordsvormen kan goed gedemonstreerd worden hoe beginselen en regels werkzaam zijn in het weergeven van klanken in tekens. In hij vindt schrijven we dt volgens het beginsel van vormovereenkomst (zie paragraaf 3.2). We horen aan het einde alleen een /t/, maar we schrijven een d ervoor op basis van gelijkvormigheid met verwante woorden, zoals vinden en vinding. De t wordt geschreven vanwege de overeenkomst met hij loopt.

De spelling van de werkwoordsvormen in de onvoltooid tegenwoordige tijd wordt bepaald door de overeenkomst met vormen van bijvoorbeeld het werkwoord wandelen: ik wandel – jij wandel+t; wandel jij?hij wandel+t. De spelling is hier «stam» of «stam+t». De stam van regelmatige werkwoorden is het hele werkwoord min -en. Hierbij moet dan worden afgezien van de verdubbelingsregel na gedekte klinkers (zie paragraaf 3.4, [1]). De stam van zetten is niet zett maar zet. Hetzelfde geldt voor de verenkelingsregel van vrije klinkers (zie paragraaf 3.4, [2]). De stam van lopen is niet lop maar loop.

De stam is niet altijd gelijk aan de ik-vorm. Bij leven is de stam leev, en bij verhuizen verhuiz. Maar op grond van de regel dat de tekens v en z aan het einde van een lettergreep worden vervangen door f en s zijn de ik-vormen hier leef en verhuis (zie paragraaf 4.2, [1]).

In de vorm stam+t verdwijnt een t als de stam al eindigt op een t. Overeenkomstig (hij) loop+t zou het ook (hij) zett moeten worden. Maar er is een aanvullende regel die zegt dat een medeklinker aan het einde van een woord niet wordt verdubbeld (zie paragraaf 4.2, [3]).

De onvoltooid verleden tijd wordt gevormd door -de(n) of de stemloze tegenhanger -te(n) achter de stam te zetten: wandelde(n), fietste(n). De stemloze tegenhanger -te(n) komt alleen voor na stammen die eindigen op een stemloze medeklinker. Het Nederlands kent drie stemloze plofklanken: /p/, /t/ en /k/, en drie stemloze wrijfklanken: /f/, /s/ en /ch/ (zie paragraaf 2.2, [2] en [3]). Deze zes medeklinkers vindt men terug in de spellingwoorden 't fokschaap of 't kofschip. Als een stam eindigt op een van de medeklinkers uit deze woorden, krijgt de verleden tijd dus -te(n).

Op grond van deze regel is het straf+te maar leef+de , las+te maar verhuis+de. De laatste letter van de stam van leven is een v, die van verhuizen een z. Weliswaar schrijven we ik leef en ik verhuis, maar dat is op grond van uitzonderingsregel [1] in paragraaf 4.2.

Het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden eindigt op een -d als de verleden tijd -de(n) heeft, en op een -t als de verleden tijd -te(n) heeft: gewandeld , gefietst. Een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord wordt gespeld overeenkomstig de regels voor bijvoeglijke naamwoorden. Als het bijvoeglijk naamwoord verbogen wordt (wit – witte, breed – brede), zijn de regels voor verdubbeling en verenkeling van kracht (zie paragraaf 3.4). Volgens de regel van vormovereenkomst is het dus ook «de gewitte muur» («de muur is gewit») en «de verbrede weg» («de weg is verbreed»).

6.3. Werkwoorden van Engelse herkomst

[Vervallen per 22-02-2006]

Voor de spelling van werkwoorden van Engelse herkomst gelden de volgende regels.

[1] Als het hele werkwoord min -en eindigt op een klinker, krijgt de verleden tijd -de en het voltooid deelwoord -d.

bingoën – ik bingo – bingode – gebingood.

rugbyen – ik rugby – rugbyde – gerugbyd.

[2] Als het hele werkwoord min -en eindigt op een medeklinker, gaat de vervoeging volgens de kofschipregel. Als de medeklinker in 't kofschip zit (zie paragraaf 6.2), krijgt de verleden tijd -te en het voltooid deelwoord -t; in de andere gevallen -de respectievelijk -d. Het gaat hierbij niet om de letters maar om de klanken; in finishen horen we voor de -en een sisklank.

scrabbelen – ik scrabbel – scrabbelde – gescrabbeld.

faxen – ik fax – faxte – gefaxt.

∗ In de Engelse spelling geeft een e soms de uitspraak van de voorafgaande (mede)klinker aan. Vergelijk her en here. Deze uitspraak-e in de stam blijft staan in de vervoeging.

barbecuen – ik barbecue – barbecuede – gebarbecued .

breakdancen – ik breakdance – breakdancete – gebreakdancet.

Uitzondering: als de uitspraak-e betrekking heeft op een o-klank, zoals in scoren, verdwijnt die e en wordt de o verdubbeld: scoren – ik scoor – scoorde – gescoord.

∗ In de Engelse spelling geeft een verdubbeling van een medeklinker soms ook de uitspraak van de voorafgaande klinker aan. De dubbele medeklinker verdwijnt als de klank is vernederlandst of ook in het Nederlands voorkomt: volleyballen – ik volleybal – volleybalde – gevolleybald , yellen – ik yel – yelde – geyeld.

∗ Soms is het onduidelijk of de klank voorafgaand aan -en tot 't kofschip behoort. Sommige taalgebruikers spreken in leasen een s uit, andere een z. In briefen en golfen zeggen sommigen een /f/, anderen een /v/. In zulke gevallen zijn beide vervoegingen mogelijk: leaste/leasde, gegolft/gegolfd.

6.4. Het geslacht van zelfstandige naamwoorden

[Vervallen per 22-02-2006]

In deze paragraaf staan slechts enkele algemene regels waarmee in een aantal gevallen bepaald kan worden hoe naar een zelfstandig naamwoord moet worden verwezen. Zelfstandige naamwoorden zijn mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. Hieronder volgen de mogelijke verwijzingen met (persoonlijke en bezittelijke) voornaamwoorden.

Verwijzingen naar zelfstandige naamwoorden

mannelijk(m.)

vrouwelijk(v.)

onzijdig(o.)

hij, hem

zij, ze, haar

het

zijn

haar

zijn

Bij een aantal woorden is er verschil tussen het Noordnederlands en het Zuidnederlands. Sommige woorden die in Nederland een mannelijke verwijzing krijgen, hebben in Vlaanderen hun oorspronkelijk vrouwelijke verwijswoorden behouden. In Nederland zegt men: de tas, hij ligt op de grond; in Vlaanderen zegt men: de tas, zij ligt op de grond. Dergelijke woorden behoren tot de categorie «vrouwelijke en mannelijke woorden». Deze krijgen de aanduiding «de», zonder toevoeging van (v.) of (m.).

Mannelijke woorden, «de(m.)»

[1] Tot de mannelijke woorden behoren de volgende categorieën.

[1a] woorden met de achtervoegsels -aar, -aard, -er en -erd: leugenaar, dronkaard, bakker (maar baker is vrouwelijk), engerd.

[1b] zelfstandig gebruikte werkwoordsstammen: bloei, dank, groei, schrik, slaap.

[1c] aanduidingen van mannelijke personen en dieren: oom, neef, dief, verpleger, hengst, reu, haan.

Vrouwelijke woorden, «de(v.)»

[2] Tot de vrouwelijke woorden behoren de volgende categorieën.

[2a] woorden met de inheemse achtervoegsels

-heid, -nis, -schap: waarheid, kennis, beterschap;

-de of -te: liefde, diepte;

-ij, -erij, -arij, -enij en -ernij : voogdij, bedriegerij, rijmelarij, artsenij, razernij;

-ing of -st achter een werkwoordsstam: wandeling, winst (maar dienst is mannelijk).

[2b] woorden met de uitheemse achtervoegsels of elementen

-ie, -tie, -logie, -sofie, -agogie: familie, politie, biologie, filosofie, demagogie (maar kanarie is mannelijk);

-iek, -ica: muziek, logica (maar lambiek is mannelijk);

-theek, -teit, -iteit: discotheek, puberteit, subtiliteit ;

-tuur, -suur: natuur, censuur;

-ade, -ide, -ode, -ude: tirade, asteroïde, periode, amplitude;

-age, -ine, -se: tuigage, discipline, analyse;

-sis, -xis, -tis: crisis, syntaxis, bronchitis.

[2c] aanduidingen van vrouwelijke personen en dieren: tante, nicht, dievegge, verpleegster, merrie, teef, kip.

Vrouwelijke en mannelijke woorden, «de»

[3] Tot de woorden die zowel vrouwelijk als mannelijk zijn, behoren de volgende categorieën.

[3a] de meeste voorwerpsnamen die oorspronkelijk uitsluitend vrouwelijk waren: bank, kast, naald, pijp.

[3b] algemene aardrijkskundige namen en namen van hemellichamen: stad, rivier, maan, ster.

[3c] zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden en voltooide deelwoorden: zieke, blinde, betrokkene, gewonde.

[3d] persoonsnamen die voor mannen en vrouwen kunnen worden gebruikt: baby, deugniet, arts, babbelkous.

Onzijdige woorden, «het»

[4] Tot de onzijdige woorden behoren de volgende categorieën.

[4a] verkleinwoorden: tientje, bloempje, lammetje.

[4b] werkwoordstammen met de voorvoegsels be-, ge- en ont-: beraad, gedoe, ontslag.

[4c] namen van landen en steden: Engeland, Brussel.

6.5 . Afwijkingen van de voorkeurspelling-1954

[Vervallen per 22-02-2006]

In de Woordenlijst van 1954 zijn ruim 12.000 woorden opgenomen met een voorkeurspelling en een toegelaten spelling. Het ging hier voornamelijk om woorden die aan andere talen zijn ontleend. Voor deze woorden is, op enkele uitzonderingen na, de voorkeurspelling van 1954 van kracht gebleven. Voor het woord elektriciteit bijvoorbeeld is de spelling electriciteit niet meer toegelaten. De woorden die na 1954 geheel of gedeeltelijk aan andere talen zijn ontleend, worden zo veel mogelijk gespeld naar analogie van reeds ontleende woorden. De nieuwe woorden met elektr- bijvoorbeeld worden met een k gespeld.

De voorkeurspelling bevatte inconsequenties. Daarom heeft de Nederlandse Taalunie in een beperkt aantal gevallen besloten om de toegelaten spelling als officiële spelling te presenteren. Het gaat hier om twee categorieën.

[1] uitzondering in een reeks. Als een woord of woorddeel, eventueel samen met enkele andere, een uitzondering is in een reeks verwante woorden of woorddelen, wordt de spelling aangepast aan die van de meerderheid in de reeks. Twee voorbeelden. Vredestractaat met een c was een uitzondering in de reeks samenstellingen met traktaat en andere woorden met trakt- zoals traktant, traktatie, traktement en trakteren . Daarom wordt de oorspronkelijke voorkeurspelling met een c vervangen door de spelling met een k: vredestraktaat. Insekt met een k is een uitzondering in de reeks woorden met het woorddeel -ect, zoals dialect, effect en object. Daarom wordt de oorspronkelijke voorkeurspelling met een k vervangen door de spelling met een c: insect.

[2] niet-geaccepteerde voorkeurspelling. Als voor een bepaald woord een grote meerderheid van de taalgemeenschap niet de voorkeurspelling maar de toegelaten spelling hanteert, krijgt het woord de toegelaten spelling. Een voorbeeld: bijna niemand schrijft de voorkeurspelling croquet; de overgrote meerderheid schrijft de toegelaten spelling kroket. Daarom is kroket nu de officiële spelling. (Het spel schrijft men wel als croquet.)

Deze regel heeft voorrang op regel [1]. Een voorbeeld: het woord oktober met een k is een uitzondering in de reeks octaaf, octant, octet en octopus . Maar omdat oktober zelden met een c geschreven wordt, blijft het oktober. Hieronder volgt een overzicht van de woorden waarin de voorkeurspelling van 1954 niet is gevolgd.

voorkeurspelling 1954

spelling 1995

antikrist

antichrist

catheter

katheter

croquet

kroket

dioxyde

dioxide

elektrokuteren

elektrocuteren

elektrokutie

elektrocutie

emfaze

emfase

fotocopie

fotokopie

fotocopiëren

fotokopiëren

harmonika

harmonica

insekt

insect

komplot

complot

komplotteren

complotteren

korpus

corpus

kwaker

quaker

lambrizeren

lambriseren

lambrizering

lambrisering

macrocosmos

macrokosmos

mediaevist

mediëvist

microcosmos

microkosmos

oxydatie

oxidatie

oxyde

oxide

oxyderen

oxideren

prae

pre

praeses

preses

prakkizeren

prakkiseren

praktizeren

praktiseren

predikatief

predicatief

produkt

product

produktie

productie

produktief

productief

produktiviteit

productiviteit

propaedeuse

propedeuse

propaedeutisch

propedeutisch

publikatie

publicatie

quantum

kwantum

vredestractaat

vredestraktaat

vulcanisatie

vulkanisatie

vulcaniseren

vulkaniseren

Bij het oplossen van inconsequenties is, gelet op de ministeriële richtlijnen, grote terughoudendheid betracht. De Nederlandse Taalunie heeft inconsequente spellingen gehandhaafd in die gevallen waar frequentiegegevens geen duidelijk beeld opleverden of waar verandering een nieuw probleem zou oproepen. Enkele voorbeelden. Naast akkoord is accorderen inconsequent. Aanpassing aan de kk zou echter het ongebruikelijke akkorderen opleveren. En aanpassing van akkoord aan de cc zou een ongebruikelijk woordbeeld opleveren in de uitdrukking het op een akkoordje gooien. Daarom zijn akkoord en accorderen gehandhaafd. In de reeks met cata-/kata- zou katapult kunnen worden aangepast aan de c, maar katalyse heeft nooit een toegelaten spelling met c gekend. De frequentieverdelingen bij de andere gevallen met cata- of kata- leverden geen argument voor c of k. Daarom is in deze reeks de bestaande voorkeurspelling gehandhaafd.

BIJLAGE 2. WOORDENLIJST

[Vervallen per 22-02-2006]

abactis

abacus

abandon

abandonnement

abandonneren

abat-jour

abattoir

abbreviatie

abces

abdicatie

abdiceren, abdiqueren

abdomen

abdominaal

aberratie

abituriënt

abject

ablatief

ablaut

ablutie

abnormaal

abnormaliteit

abolitionist

abominabel

abondance

abonnee

abonnement

abonneren

aboriginal

aborteren

aborteur

abortief

abortus

abracadabra

abri

abrikoos

abrupt

abscis

absence

absent

absenteïsme

absenten

absentie

absint

absolutie

absolutisme

absolutist

absolutistisch

absoluut

absolveren

absorberen

absorptie

absoute

abstinent

abstinentie

abstract

abstractie

abstractum

abstraheren

absurd

absurdisme

absurdist

absurdistisch

absurditeit

abundant

abusief

abusievelijk

acacia

academicus

academie

academisch

academisme

acajou

acanthus ->akant

a capella

acceleratie

accelereren

accent

accentuatie

accentueren

accentuering

accept

acceptabel

acceptant

acceptatie

accepteren

acces

accessiet

accessoir

accessoire

accident

accidenteel

accijns

acclamatie

acclimatisatie

acclimatiseren

accolade

accommodatie

accommoderen

accompagnement

accompagneren

accordeon

accordeonist

accorderen

account

accountancy

accountant

accounting

accreditatie

accrediteren

accreditief

accres

accu

acculturatie

accumulatie

accumulatief

accumulator

accumuleren

accuraat

accuratesse

accusatief

ace

acetaat

aceton

acetyleen

achenebbisj

achillespees

achromasie

achromatisch

acid

acne

acoliet

acquisiteur

acquisitie

acquit

acre

acribie

acrobaat

acrobate

acrobatie

acrobatiek

acrobatisch

acroniem

acrostichon

acryl

act

acteren

acteur

actie

actief

actieradius

actionist

activa

activeren

activisme

activist

activistisch

activiteit

activum

actrice

actualiseren

actualisme

actualiteit

actuarieel

actuaris

actueel

acupressuur

acupuncturist

acupunctuur

acuut

ad

adagio

adagium

adaptatie

adapter

adapteren

adaptief

addendum

addict

additie

additief

additioneel

adenine

adenoïde

adept

adequaat

adherent

adhesie

ad hoc

ad hominem

adhortatief

adieu

adios

adjectief

adjectivisch

adjudant

adjunct

adjunct-commies

adjunct-commissaris

adjunct-directeur

administrateur

administratie

administratief

administrator

administratrice

administreren

admissie

admitteren

adolescent

adonis

adoniseren

adoptant

adopteren

adoptie

adoptief

adorabel

adoratie

adoreren

ad rem

adrenaline

adres

adressant

adresseren

adsorberen

adsorptie

adstructie

adstrueren

advent

adventief

adventist

adverbiaal

adverbium

adverteerder

advertentie

adverteren

advies

adviseren

adviseur

adviseuse

advocaat

advocaatje

advocate

advocaterij

advocatuur

aerobic

aerobics

aëroclub

aërodroom

aërodynamica

aërodynamisch

aëronaut

aëronautiek

aëroob

aërosol

aërostatica

afasie

afatisch

affaire

affect

affectatie

affectie

affectief

affectiviteit

affiche

afficheren

affiliatie

affiliëren

affiniteit

affirmatie

affirmatief

affirmeren

affix

affreus

affront

affronteren

afijn

afkicken

aflossen

afmars

aforisme

aforistisch

a fortiori

afrasteren

Afrikaan

afrikaan

Afrikaans

Afrikaner

afrodisiacum

aft

afterpil

aftershave

aftypen

agamie

agave

agenesie

agens

ageren

agglomeraat

agglomeratie

agglutinatie

agglutineren

aggravatie

aggregaat

aggregatie

aggregeren

agio

agitatie

agitato

agitator

agitatorisch

agiteren

agitprop

agnost

agnosticisme

agnosticus

agnostisch

agogie

agogiek

agogisch

à gogo

agologie

agonie

agoog

agrafe

agrariër

agrarisch

agressie

agressief

agressiviteit

agressor

agrificatie

agrologie

agronomie

agronomisch

agronoom

ahoi

ahorn

aide-mémoire

aids

aikido

aimabel

air

airbag

airbus

airco

airconditioned

airconditioner

airconditioning

aïs

ajour

ajuus

akant ->acanthus

akkoord

akoestiek

akoestisch

akoniet

alarm

alarmeren

alarmist

alarmistisch

alarmklok

Albanees

albinisme

albino

album

albumine

alchemistisch

alchimie

alchimist

alcohol

alcoholica

alcoholicus

alcoholisch

alcoholisme

alcoholist

alcoholistisch

aldehyde

aleatorisch

alert

alexandrijn

alfa

alfabet

alfabetisch

alfabetiseren

alfabetisme

alfalfa

algebra

algebraïsch

Algerijn

Algerijns

algoritme

alias

alibi

aliënatie

alignement

alimentatie

alinea

alkali

alkalimetaal

alkaline

alkalisch

alkaliseren

alkaloïde

Allah

allee

allegorie

allegorisch

allegretto

allegro

allegro vivace

alleluja ->halleluja

allemande

allergeen

allergie

allergisch, allergologie

allergoloog

alliage

alliantie

alligator

all in

alliteratie, allitteratie

allitereren, allittereren

allocatie

allochtoon

allocutie

allofoon

allogamie

allogeen

allomorf

alloniem

allopathie

allotropie

allright

all risk

allround

alluderen

allure

allusie

alluviaal

alma mater

almaviva

aloë

alp

alpaca

alpien

alpijns

alpine

alpinisme

alpinist

alpinistisch

alpino

altaar

alteratie

alter ego

altereren

alternatie

alternatief

alterneren

althea

altimeter

altist

altruïsme

altruïst

altruïstisch

altviool

aluminium

alumnus

alveolair

amalgaam, amalgama

amalgameren

amanda

amant

amanuensis

amarant

amaril

amarillo

amaryllis

amateur

amateurisme

amateuristisch

amati

amazone

ambassade

ambassadeur

ambassadrice

ambiance

ambiëren

ambigu

ambiguïteit

ambitie

ambitieus

ambivalent

ambivalentie

amblyopie

ambo

Ambonees

ambrosia

ambrozijn

ambulance

ambulancier

ambulant

ambulatorium

amendement

amenderen

amenorroe

Amerikaan

Amerikaans

amerikanisme

amethist

ameublement

amfetamine

amfibie

amfibisch

amfibrachys

amfitheater

amfoor

amfora

amicaal

amice

amict

amigo

ammonia

ammoniak

ammoniet

ammonium

ammonshoorn, ammonshoren

ammunitie

amnesie

amnestie

amnioscoop

amnioscopie

amoebe

amok

amoreel

amorf

amortisatie

amortiseren

amourette

amoureus

ampère

ampex

amplificatie

amplitude, amplitudo

ampul

amputatie

amputeren

amulet

amusant

amuse

amuse-gueule

amusement

amuseren

anaal

anabaptisme

anabaptist

anabolen

anabolisme

anabool

anachoreet

anachronisme

anachronistisch

anaconda

anaëroob

anaforisch

anafylactisch

anagram

anakoloet

analfabeet

analfabetisch

analfabetisme

analgeticum

analist

analiste

analogie

analogisch

analoog

analysant

analysator

analyse

analyseren

analyticus

analytisch

anamnese

ananas

anapest

anarchie

anarchisme

anarchist

anarchiste

anarchistisch

anarchosyndicalisme

anastatisch

anathema

anatomie

anatomisch

anatomiseren

anatoom

anchorman

ancien

anciënniteit

andante

andantino

andragogie

andragogisch

andragologie

andragoloog

andragoog

androgeen

androgyn

androgynie

anekdote

anekdotiek

anekdotisch

anemie

anemiek

anemisch

anemometer

anemoon

anencefalie

anesthesie

anesthesiologie

anesthesioloog

anesthesist

Angelsaksisch

angelus

angina

angioplastiek

anglicaan

anglicaans

anglicisme

anglist

anglistiek

anglofiel

anglofilie

anglofobie

anglomanie

angora

aniline

anima

animaal

animatie

animator

animeren

animisme

animistisch

animo

animositeit

animus

anion

anisette

ank

anklet

annalen

annex

annexatie

annexeren

annexionisme

annihilatie

anno

annonce

annonceren

annotatie

annoteren

annuïteit

annuleren

annulering

annunciatie

anode

anodiseren

anomaal

anomalie

anomie

anoniem

anonimiseren

anonimiteit

anonymus

anorak

anorexia nervosa

anorexie

anorganisch

anorgasmie

Anschluss

ansicht

ansjovis

antagonisme

antagonist

antagonistisch

Antarctica

antarctisch

ante

antecedent

antedateren ->antidateren

antediluviaal

antenne

anthologie

anthurium

anti

antichambre

antichambreren

antichrist

anticipatie

anticiperen

anticlimax

anticonstitutioneel

anticycloon

antidateren ->antedateren

antidotum

antiek

antieken

antifoon

antigeen

antiloop

antilope

antimakassar

antimilitarisme

antimilitarist

antimilitaristisch

antimonium

antimoon

antinomie

antipapisme

antipapist

antipathie

antipathiek

antipode

antipyrine

antiquaar

antiquair

antiquariaat

antiquarisch

antiquiteit

antisemiet

antisemitisch

antisemitisme

antisepsis

antiseptisch

antistrofe

antithese

antithetisch

antitoxine

antiutopie

antoniem

antraciet

antropofaag

antropogeen

antropogenese

antropoïde

antropologie

antropologisch

antropoloog

antropomorf

antropomorfisch

antropomorfisme

antroponiem

antroposofie

antroposofisch

antroposoof

anus

aoristus

aorta

apache

apaiseren

apart

apartje

apathie

apathisch

apatride

apebroodboom

apegapen (op – liggen)

apekool

apelazerus (zich het – werken)

apenootje

aperçu

aperitief

apert

apertuur

apetrots

apezat

apezuur (zich het – werken)

aplomb

Apocalyps

apocalyptiek

apocalyptisch

apocope

apocoperen

apocrief

apodictisch

apograaf

apokoinou

apolitiek

Apollinisch

apologeet

apologetica

apologetiek

apologetisch

apologie

apologisch

apoloog

apoplectisch

apoplexie

aporie

apostaat

apostasie

apostel

apostolaat

apostolisch

apostrof

apotheek

apotheker

apothekeres

apothema

apotheose

apparaat

apparatuur

apparenteren

apparentering

appartement

appassionato

appèl

appellabel

appellant

appellante

appellation

appelleren

appendage

appendance

appendicitis

appendix

apperceptie

appetizer

applaudisseren

applaus

applicatie

appliqueren

apporteren

appositie

appositioneel

appreciatie

appreciëren

appreteren

approbatie

approvianderen

approximatief

apraxie

après-ski

april

aprillen

aprils

a priori

a-priorisch

a-prioristisch

à propos (bijw. uitdrukking)

apropos (zelfst. naamw.)

apsis

aquaduct

aquamarijn

aquanaut

aquaplaning

aquarel

aquarelleren

aquarellist

aquarium

aquavit

ara

arabesk

Arabier

arabisatie

Arabisch

arabiseren

arabist

arabistiek

arak

arameeër

Aramees

arbiter

arbitraal

arbitrage

arbitrair

arbitreren

arboretum

arcade

arcadia

arcadisch

arceren

arcering

archaïsch

archaïseren

archaïsme

archaïstisch

archeologie

archeologisch

archeoloog

archetype

archetypisch

archief

archimandriet

archipel

architect

architectonisch

architecturaal

architectuur

architraaf

archivalia

archivalisch

archivaris

archiveren

arctisch

are

areaal

arena

areometer

argentaan

Argentijn

Argentijns

argon

argot

argument

argumentatie

argumentatief

argumenteren

argus

argusogen

aria

ariër

arisch

aristocraat

aristocratie

aristocratisch

aristotelisch

aritmetica

aritmetisch

armada

armageddon

armagnac

armatuur

armee

Armeniër

armoriaal

aroma ->aroom

aromaten

aromatisch

aromatiseren

aronskelk

aroom ->aroma

arpeggio

arrangement

arrangeren

arrangeur

arrest

arrestant

arrestante

arrestatie

arresteren

arrivé

arriveren

arrivisme

arrivist

arrogant

arrogantie

arrondissement

arrowroot

ars

arseen

arsenaal

arsenicum ->arseniek

arseniek ->arsenicum

artdirector

artefact

artemisia

arterie

arterieel

arteriosclerose

artesisch

articulatie

articulatorisch

articuleren

artiest

artieste

artificieel

artikel

artillerie

artillerist

artisanaal

artisjok

artisticiteit

artistiek

art nouveau

artotheek

artritis

artrose

asbestose

asceet

ascendant

ascendenten

ascese

ascetisch

ascetisme

aseksueel

aselect

asepsis

aseptisch

asfalt

asfalteren

asiel

asociaal

asparagus

aspecifiek

aspect

asperge

aspic

aspidistra

aspirant

aspiratie

aspireren

aspirientje

aspirine

assagaai, assegaai-> sagaai

assem

assemblage

assemblee

assembleren

assepoes

assepoester

assertief

assertiviteit

assessor

assignaat

assignatie

assimilatie

assimileren

assisen

assistent

assistente

assistentie

assisteren

associatie

associatief

associé

associëren

assonantie

assoneren

assorteren

assortiment

assumptie

assuradeur

assurantie

assureren

astatisch

asterisk

asteroïde

asthenie

asthenisch

astigmatisch

astigmatisme

astma

astmaticus

astmatisch

astraal

astrakan

astrant

astringent

astrofysicus

astrofysisch

astrolabium

astrologie

astrologisch

astroloog

astronaut

astronomie

astronomisch

astronoom

asurn

asymmetrie

asymmetrisch

asymptoot

asynchroon

asyndeton

asystolie

atactisch

atalanta

ataraxie

atavisme

atavistisch

ataxie

atelier

atheïsme

atheïst

atheïstisch

athematisch

atheneum

atjar

Atjeeër

Atjees

atlant

atlanticus

Atlantisch

atleet

atlete

atletiek

atletisch

atmosfeer

atmosferisch

atomair

atomisch

atomiseren

atomisme

atomistisch

atonaal

atonaliteit

atoom

atopisch

atrium

atrofie

atrofiëren

atropine

attaca

attaché

attachee

attacheren

attaque

attaqueren

attenderen

attent

attentaat

attentie

attest

attestatie

attesteren

attractie

attractief

attractiviteit

attraperen

attributie

attributief

attribuut

atypisch

aubade

au bain marie

aubergine

auctie

auctionaris

auctor

auctoriaal

auctor intellectualis

aucuba

audicien

audiëntie

audioapparatuur

audiocassette

audiofoon

audiologie

audioloog

audioproduct

audiorack

audiotheek

audiotoren

audiovisueel

auditeren

auditeur

auditie

auditief

auditor

auditoraat

auditorium

Aufklärung

Augiasstal

augurenlach

augurk

augustijn

augustijner

augustus

aula

au pair

aura

aureool

aurora

auscultatie

ausculteren

ausdauer

auspiciën

ausputzer

Aussie

austraal

Australiër

Australisch

autarchie

autarkie

autarkisch

auteur

authenticiteit

authentiek

autisme

autist

autistisch

auto

autobiograaf

autobiografie

autobiografisch

autobus

autocar

autochtoon

autoclaaf

autocraat

autocratie

autocratisch

autodafe

autodidact

autodidactisch

autofocus

autogeen

autogiro

autograaf

autografie

autografisch

autogram

autologisch

automaat

automatie

automatiek

automatisch

automatiseren

automatisme

automobiel

automobilisme

automobilist

automobiliteit

autonomie

autonomist

autonomistisch

autonoom

autoped

autopetten

autopsie

autorisatie

autoriseren

autoritair

autoritarisme

autoriteit

autostrada, autostrade

autosuggestie

autotypie

auxine

aval

avaleren

avance

avanceren

avant-garde

avant-gardisme

avant-gardist

avant-gardistisch

avant la lettre

avant-scène

avatar

ave

Ave Maria

avenant

avenue

aversie

aversief

aviatiek

avicultuur

avifauna

a vista ->op vista

avitaminose

avocado

avonturen

avonturier

avonturierster

avonturisme

avontuur

avontuurlijk

axel

axiaal

axillair

axiologie

axioma

axiomatiek

axiomatisch

axolotl

ayatollah

azalea

Aziaat

Aziatisch

azimut

azteek

azuren

azuur

baaitabak

baba

babi

baboe

baby

babyboom

babyboomer

babybox

babydoll

babyface

babyfoon

babylance

Babylonisch

babysit

baccalaureaat

baccalaureus

baccarat

bacchanaal

bacchant

bacchantisch

bachelor

bacil

bacillair

back

backen

backgammon

background

backhand

backing

back-up

bacon

bacove

bacterie

bacterieel

bacteriofaag

bacteriologie

bacteriologisch

bacterioloog

badge

badineren

badminton

badmintonnen

bagage

bagatel

bagatelle

bagatelliseren

baghera

bagno

baguette

bahco

baileybrug

baisse

baissier

bajadère

bajonet

bakeliet

bakelieten

bakkebaard

baklava

balalaika

balanceren

balans

balata

balatum

balie

Balinees

balkaniseren

balkanker

balkon

ballade

ballerina

ballet

ballistiek

ballistisch

ballon

ballotage

balloteren

ballpoint

ballroom

bal masqué

balsa

balsamiek ->balsemiek

balsamine ->balsemien

balsem

balsemen

balsemiek ->balsamiek

balsemien ->balsamine

balseming

balts

baltsen

baluster

balustrade

bam

bamba

bambino

bamboe

bami

bamispacht

bamispruim

bamisweer

bamzaaien

banaal

banaan

banaliteit

bancair

bandage

bandagist

bandelier

bandera

banderilla

banderillero

banderol

bandiet

banditisme

bandjir ->banjir

bandoneon

bandoneonist

banjir ->bandjir

banjo

banket

banteng

bantoe

bantoeïstiek

baptist

baptisterium

barak

barbaar

barbaars

barbaarsheid

barbarij

barbarisme

barbecue

barbecuen

barbeel

barbier

barbituraat

barcarolle

barcode

bard

bareel

baret

bariet

bariton

barium

barkas

barkeeper

barograaf

barok

barometer

barometrisch

baronesse

baronie

baroscoop

barouchet

barracuda

barrage

barrel

barreren

barricade

barricaderen

barrière

barzoi

basaal

basalt

basalten

bas-aria

bascule ->baskuul

base

baseball

baseballen

baseline

baseliner

basement

basen

baseren

basilica

basilicum

basiliek

basilisk

basis

basisch

baskerville

basket

basklarinettist

baskuul ->bascule

bas-reliëf

basset

bassethoorn, bassethoren

bassin

basso continuo

basta

bastaard ->basterd

bastaarderen

bastaardering

bastaardij

basterd ->bastaard

bastion

bastonnade

bat

Bataaf

Bataafs

bataat

bataljon

batavier

batch

bathyscaaf

batik

batikken

batist

batisten

baton

batsman

batten

batterij

battledress

baud

bauxiet

bavarois

bavet

baxter

bazaar

bazooka

beaat

beat

beatgeneration

beatificatie

beatnik

beaujolais

beau monde

beauté

beauty

beautycase

bebop

becijferen

becijfering

bediscussiëren

bedoeïen

Beëlzebub

beffen

begonia

behaviorisme

behaviorist

behavioristisch

Beier

Beiers

beige

beignet

beklemd

bekritiseren

belcanto

belegeraar

bel-etage

Belg

belgicisme

België

Belgisch

belladonna

belle

bellefleur

bellettrie

bellettrist

belvedère

benedictie

benedictijn

benedictijner

benedictine

benedictines

beneficiair

beneficiant

beneficie

beneficium

benefiet

benefit of the doubt

Bengaals

benjamin

benzedrine

benzeen

benzine

benzinepomp

benzoë

benzol

beo

beoliën

Beotiër

berber

berberine

berberis

berceau

berceuse

beresterk

beretrots

bergamot

bergerac

bergère

beriberi

beril

berini

berlitzmethode

bermuda

bernardijn

beryllium

besogne

bespioneren

bessemerproces

bestiaal

bestialiteit

bestiarium

bestseller

bèta

betogen

betuline

bias

biatlon

biblicisme

bibliobus

bibliofiel

bibliofilie

bibliograaf

bibliografie

bibliografisch

bibliomaan

bibliomanie

bibliothecaresse

bibliothecaris

bibliotheek

biblist

biblistiek

bic

bicarbonaat

biceps

bidet

bidon

bidonville

bieb

biedermeier

biefstuk

biels

bielsen

biënnale

bietebauw

bifurcatie

bigamie

bigamisch

bigamist

big bang

bigot

bigotterie

bij dezen

bijou

bijouterie

bikini

bilateraal

bilirubine

biljard

biljart

biljarten

biljet

biljoen

bilocatie

bilzekruid

binair

binationaal

bingo

binocle

binoculair

biobak

biobrandstof

biochemicus

biochemie

biochemisch

biocide

biodiesel

biodiversiteit

biodynamisch

bio-energetica

bio-energie

bio-ethicus

bio-ethiek

biofysica

biofysicus

biogas

biogeen

biogenetisch

biograaf

biografie

biografisch

bio-industrie

biokatalysator

biologeren

biologica

biologie

biologisch

bioloog

biomassa

biomechanica

biomechanisch

biomedisch

biometeorologie

biomolecule

bioreactor

bioritme

bioritmiek

bios

bioscoop

biosensor

biosfeer

biosociaal

biosynthese

biotechniek

biotechnisch

biotechnologie

biotechnoloog

biotisch

biotoop

bipolair

bipolariteit

bis

bisamrat

biscuit

bisdom

bismut

bisschop

bisschoppelijk

bissectrice

bissen

bisser

bisseren

bistro

bit (informatie-eenheid)

bitumen

bitumineren

bitumineus

bizar

bizon

black box

black jack

black-out

black power

bladbegonia

bladcactus

blague

blamage

blameren

blancheren

blanco

blasé

blasfemeren

blasfemie

blasfemisch

blende

blèren

blessure, blessuur

bliep

blits

blocnote

bloes ->blouse

blooper

blouse -> bloes

blouson

blow

blowen

blower

blow-out

blubber

blubberen

blue jeans

blues

blunderen

boa

board

bob

bobby

bobine

bobtail

bock (bier)

body

body-art

bodybuilding

bodycheck

bodyguard

bodyliner

bodypainting

bodyshaping

bodystocking

bodywarmer

boeddha

boeddhisme

boeddhist

boeddhistisch

boetiek

Boheems

bohème

Bohemer

bohémien

bohémienne

boiler

bokssport

boleet

bolero

bolide

bollandist

bolleboos

bolsjewiek

bolsjewisme

bolsjewist

bolsjewistisch

bolus

bombarde

bombardement

bombarderen

bombardon

bonafide

bonbon

bonbonnière

bondage

bongo

bonhomie

boni

bonificatie

boniment

bonje

bonjour

bonjouren

bon-mot

bonnetterie

bonobo

bonsai

bon ton

bonus

bon-vivant

bonze

boobytrap

boogie woogie

bookmaker

boom (toename)

boordevol

booster

bootee

bopper

borax

bordeaux

bordelaise

border

borderel

boreaal

borium

borsalino

boson

bossanova

bosschage

boston (kaartspel)

botanica

botanicus

botanie

botanisch

botaniseren

botanist

bottine

bottleneck

botulisme

bouclé

bouderen

boudoir

bouffante

bougainville

bougie

bouillabaisse

bouilli

bouillon

boulevard

bourbon

bourdon

bourgeois

bourgeoisie

bourgogne

Bourgondisch

bourree

boutade

bouvier

bowl

bowlen

bowler

bowling

box

boxcalf

boxer

boy

boycot

boycotten

bracelet

brachiaal

brachycefaal

brachygrafie

braderie

brahmaan

brahmanisme

braille

brainbox

braindrain

brainstormen

braintrust

brainwashing

brainwave

brancard

brancardier

branche

brandy

brassière

bravissimo

bravo

bravoure

braziel

brazielhout

Braziliaan

Braziliaans

break

breakdance

breakdown

break-evenpoint

breakpoint

Bretoen, Breton

Bretoens, Bretons

breviarium

breviatuur

brevier

brevieren

bric à brac

bridge

bridgedrive

bridgen

brie

briefen

briefing

brigade

brigadier

brigantijn

briket

briljant

briljanten

brillantine

brille

brio

brioche

brisant

Brit

Brits

broccoli

broche

brocheren

brochette

brochure

broderie

brogue

brokaat

brokaten

broker

bromelia

bromide

bromium

bronchiaal

bronchiën

bronchitis

brontosaurus

brouille

brouilleren

brousse

bruidegom ->bruigom

bruigom -> bruidegom

brunch

brunchen

brunette

Brussels

Brusselse

brut

brutaal

brutaaltje

brutaalweg

brutaliseren

brutaliteit

bruto

bruusk

bruuskeren

bruut

bruutheid

buckram

bucolisch

buddy

buddyseat

budget

budgettair

budgetteren

budgettering

budo

bufferen

bug

buggy

bühne

building

buldog

Bulgaar

Bulgaars

bulken

bulldozer

bullebak

bullebijter

bullepees

bulletin

bulletinboard

bullshit

bulterriër

bumper

bungalow

bungee jumping

bunny

bureau

bureaucraat

bureaucratie

bureaucratisch

bureaucratiseren

bureau-ministre

bureel

buret

burgemeester

burijn ->burin

burin (graveerijzer) ->burijn

burlesk

bursaal

business

buste

bustier

butaan

butler

butterfly

button

buxus

bye

bypass

byte

byzantijns

caban

cabaret

cabaretesk

cabaretier

cabaretière

cabine

cabriolet

cacao

cachelot

cache-pot

cachet

cachot

cactus

cadanceren

cadans

caddie

cadeau

cadens

cadet

cadmium

caesar

café

café-chantant

café complet

cafeïne ->coffeïne

cafetaria

cahier

caissière

caisson

cake

cakewalk

calamiteit

calcineren

calcium

calculatie

calculator

calculeren

calèche

caleidoscoop

caleidoscopisch

calendarium

callgirl

calloptie

calorie

calorimeter

calorisch

calque

calqueren

calumet

calvados

calvarieberg

calville

calvinisme

calvinist

calvinistisch

calypso

camaraderie

camarilla

camber

cambium

Cambrium

camee

camel

camelia

camembert

camera

camion

camionette

camioneur

camouflage

camoufleren

campagne

campanile

campanula

camper

camping

campionissimo

campus

canada (populier)

Canadees

canaille

canapé

canard

canasta

cancan

candybar

cannabis

canneleren

cannelure

canon

canoniek

canonisatie

canoniseren

cantabile

cantate

cantharel

cantharide

cantilene

canto

cantor

cantorij

canule

canvas

canvassen

canzone

canzonetta

caoutchouc

capabel

capaciteit

cape

capillair

capillariteit

capita selecta

capitonneren

capitulatie

capituleren

cappuccino

capriccio

caprice

capriool

caprolactam

capsule

captain

captatie

capuchon

carabinieri

caracole

carambole

caramboleren

caravan

carbid

carbol

carbolineum

carbon

carbonaat

Carboon

carburateur

carburatie

carburator

carcinogeen

carcinoom

cardanas

cardanisch

cardiochirurgie

cardiograaf

cardiogram

cardiologie

cardiologisch

cardioloog

cardiovasculair

cargadoor

cargalijst

cargo

cariës

carieus

carillon

caritas

caritatief ->charitatief

carnaval

carnavalesk

carnet

carnivoor

caroteen

carotenoïde

carotine

carpool

carpoolen

carpooler

carpooling

carport

carré

carrier

carrière

carrièrisme

carrièrist

carrosserie

carrousel

carter

cartesiaan

cartograaf

cartografie

cartografisch

cartoon

cartoonesk

cartoonist

cartotheek

cartouche

cascade

casco

case

caseïne

casestudy

casework

cash

cash-and-carry

cashflow

casino

cassatie

cassave

casseren

cassis

cast

castagnetten

casten

castigeren

casting

castraat

castratie

castreren

casualisme

casueel

casuïstiek

casus

cataclysme

catacombe

Catalaan

Catalaans

catalogeren

catalogiseren

catalogus

cataloog

catamaran

cataract

catarraal

catarre

catastrofaal

catastrofe

catastrofistisch

catatonie

catch-as-catch-can

catcher

catecheet

catechese

catechisant

catechisatie

catechiseren

catechismus

catechist

catechumeen

categoriaal

categorie

categoriek

categorisch

categoriseren

catenaccio

catgut

catharsis

causaal

causaliteit

causatief

causerie

causeur

cautie

cavalcade

cavalerie

cavalerist

cavalier

cavia

cayennepeper

cd

cecogram

cedel ->ceel

ceder

cederen

cedille

ceel ->cedel

ceintuur

cel

celebrant

celebratie

celebreren

celesta

celestijn

celibaat

celibatair

cellist

cello

cellofaan

cellulair

cellulitis

celluloid

cellulose

Celsius

cembalist

cembalo

cement

cementen

cementeren

cenotaaf

censeren

censor

censureren

census

censuur

cent

centaur ->kentaur

centenaar

center

centeren

centerfold

centesimaal

centiare

centiem ->centime

centigraad

centigram

centiliter

centime ->centiem

centimeter

centraal

centrale

centralisatie

centraliseren

centralisme

centralist

centralistisch

centreren

centrifugaal

centrifuge

centrifugeren

centripetaal

centrisch

centristisch

centromeer

centrum

ceramiek ->keramiek

ceramisch ->keramisch

ceramist ->keramist

Cerberus

cerebraal

ceremonie

ceremonieel

ceremonieus

cerise

certificaat

certificatie

certificeren

cervelaatworst

cervix

cesium

cessie

cessionaris

cesuur

chablis

chaconne

chador

chagrijn

chagrijnen (van chagrijnleer)

chagrijnig

chagrijnleder, chagrijnleer

chaise longue

chalcedon

chalcografie

Chaldeeën

Chaldeeër

chalet

chambreren

chamotte

champagne

champetter

champignon

changeant

changement

changeren

chanson

chansonnier

chantabel

chantage

chanteren

chanteur

chanteuse

chaoot

chaos

chaotisch

chaperon

chaperonne

chaperonneren

chapiter

charade

charcuterie

charge

chargeren

charisma

charismatisch

charitatief ->caritatief

charivari

charlatan

charlatanerie

charleston

charmant

charme

charmeren

charmeur

charta

charter

charteren

chartreuse

chasseur

chassidisch

chassidisme

chassis

chateaubriand

chaufferen

chauffeur

chauffeuse

chauvinisme

chauvinist

chauvinistisch

checken

checklist

cheddar

cheerio

cheeseburger

cheeta

chef

cheffin

chef-kok

chemicaliën

chemicus

chemie

chemisch

chemobak

chemotherapeuticum

chemotherapie

cheque

chertepartij

cherub

cherubijn

chesterkaas

cheviot

chevron

chianti

chic

chicane

chicaneren

chicaneur

chick

chiffon

chiffonnière

chijl

chili

chiliasme

chilisalpeter

chimaera

chimère

chimpansee

chinchilla

Chinees

chinezen

chinoiserie

chinook

chintz

chip

chips

chirograaf

chirologie

chiromantie

chiropodist

chirurg

chirurgie

chirurgijn

chirurgisch

chloor

chloraal

chloren

chloreren

chloride

chloriet

chloroform

chloroformeren

chlorofyl

chloroplast

choco

chocolaatje

chocolade, chocola

chocoladen

chocolaterie

chocolatier

choke

choken

cholera

cholericus

choleriek

cholerisch

cholesterol

chopper

choquant

choqueren

choreograaf

choreograferen

choreografie

choreografisch

chorizo

chorus

chowchow

chrestomathie

chrisma

christelijk

christen

christendom

christenheid

christianisatie

christin

christologie

christologisch

Christus

chroma

chromaatgeel

chromatiek

chromatisch

chromatografie

chromen

chromeren

chromo

chromolithografie

chromosomaal

chromosoom

chroniqueur

chronisch

chrono

chronograaf

chronogram

chronologie

chronologisch

chronometer

chronometreren

chroom

chrysant

chrysanthemum

chrysoliet (stof + voorw.)

chutney

ciborie

cicero

cicerone

cichorei

cider

cigarillo

cijfer

cijferen

cijns

cilinder

cilindrisch

cimbaal

cineac

cineast ->kineast

cineastisch

cineclub

cinefiel

cinema ->kinema

cinemascope

cinematheek

cinematograaf ->kinematograaf

cinematografie ->kinematografie

cinematografisch

cineraria

cinnaber

cinquecento

cipier

cipres

circa

circuit

circulair

circulaire

circulatie

circuleren

circumcisie

circumflex

circumpolair

circus

cirkel

cirkelen

cirrose

cirrus

cis

ciseleerder

ciseleren

ciseleur

cisplatina (stofnaam)

cisplatine (geneesmiddel)

cisterciënzer

cisterne

citaat

citadel

citatie

citer

citeren

citroen

citronella

city

citybag

cityhopper

civet

civetkat

civiel

civiel-ingenieur

civielrechtelijk

civilisatie

civiliseren

civilist

civisme

claim

claimen

clair-obscur

clairvoyant

clan

clandestien

clandestiniteit

claque

claqueur

claris

classic

classicisme

classicistisch

classicus

classificatie

classificeren

classis

claus

claustrofobie

claustrofobisch

clausule

clausuleren

clausuur

claves

claviatuur

clavicula

claviger

claxon

claxonnade

claxonneren

clean

clearing

clematis

clement

clementie

clementine

clericus

clerus

cliché

clicheren

click

cliënt

cliënte

cliënteel, clientèle

cliëntelistisch

clignoteur

climacterisch

climacterium

climax

clinch

clinicus

clip

clipper

clitoridectomie

clitoris

clivia

cloaca

clochard

close

closereading

closet

close-up

clou

clown

clownachtig

clownerie

clownesk

club

cluster

clusteren

coach

coachen

coadjutor

coaguleren

coalitie

coaster

coaten

coaxiaal

cobra

coca

cocaïne

coccus

cochenille

cockerspaniël

cockney

cockpit

cocktail

cocon

cocotte

coda

code

codeïne

coderen

codeur

codex

codicil

codicologie

codificatie

codificeren

codille

codirecteur

coëducatie

coëfficiënt

coffeïne ->cafeïne

cofferdam

cognac

cognitie

cognitief

cognossement

cohabiteren

coherent

coherentie

cohesie

cohorte, cohort

coifferen

coiffeur

coiffeuse

coiffure

coïncidentie

coïncideren

cointreau

coïtaal

coïteren

coïtus

coke

cokes

col

cola

collaborateur

collaboratie

collaboreren

collage

collageen

collaps

collateraal

collatie

collationeren

collectant

collecte

collecteren

collecteur

collectie

collectief

collectioneren

collectioneur

collectivisatie

collectiviseren

collectivisme

collectiviteit

collectivum

collector

collectrice

collega

college

collegiaal

collegialiteit

collegium

colli ->collo

collideren

collie

collier

collisie

collo ->colli

collocatie

collodium, collodion

colloïdaal

colloïde

colloquium

collusie

colofon

colofonium

colonnade

colonne

coloradokever

coloratuur

colorist

coloristisch

colostrum

colportage

colporteren

colporteur

colt

columbarium

column

columnisme

columnist

coma

comateus

combattant

combi

combinatie

combinatorisch

combine

combineren

combo

comeback

Comecon

comédienne

comestibles

comfort

comfortabel

coming man

comité

commandant

commanderen

commanderij

commandeur

commanditair

commandite

commando

commedia dell' arte

comme il faut

commemorabel

commensaal

commensalisme

commentaar

commentariëren

commentator

commercial

commercialiseren

commercialiteit

commercie

commercieel

commies

commissariaat

commissaris

commissie

commissionair

commissoriaal

committent

committeren

commode

commodore

commotie

communaal

communautair

communauteit

commune

communicabel

communicant

communicatie

communicatief

communiceren

communie

communiqué

communisme

communis opinio

communist

communistisch

communiteit

commutatief

compact

compactdisc

compagnie

compagnon

comparant

comparatief

comparatisme

comparatist

compareren

comparitie

compartiment

compassie

compatibel

compatibiliteit

compendium

compensabel

compensatie

compensatoir

compenseren

competent

competentie

competeren

competitie

competitief

competitiviteit

compilatie

compilator

compiler

compileren

compleet

complement

complementair

complementariteit

complementeren

complet

completen

completeren

completering

complex

complexiteit

complicatie

complice

compliceren

compliment

complimenteren

complimenteus

complot

complotteren

component

componeren

componist

componiste

composer

composiet

compositie

compositorisch

compositum

compost

composteren

composteur

compote

compounddynamo

compressie

compressor

comprimé

comprimeren

compromis

compromittant

compromitteren

comptabel

comptabele

comptabiliteit

compulsief

computer

computeren

computeriseren

concaaf

concelebrant

concelebratie

concelebreren

concentraat

concentratie

concentreren

concentrisch

concept

conceptie

conceptualisme

conceptualist

conceptueel

concern

concert

concertant

concerteren

concertino

concerto

concessie

concessief

concessionaris

concessioneel

conciërge

conciliair

conciliatie

concilie

conciliëren

concipiëren

conclaaf

conclave

concluderen

conclusie

concomitant

concordaat

concordantie

concorderen

concours

concreet

concretiseren

concubinaat

concubine

concurrent

concurrente

concurrentie

concurreren

condens

condensaat

condensatie

condensator

condenseren

condensor

conditie

conditionalis

conditioneel

conditioneren

condoleance

condoleren

condominium

condoom

condor

conducteur

conductor

conductrice

conduite

confectie

confectionair

confectioneren

confederaal

confederalisme

confederatie

confederatief

confedereren

conference

conferencier

conferentie

confereren

confessie

confessionalisme

confessioneel

confetti

confidentie

confidentieel

configuratie

confirmatie

confirmeren

confiscabel

confiscatie

confiserie

confiseur

confisqueren

confiteor

confituren

confituur

conflict

conflicteren

conflictueus

conform

conformeren

conformisme

conformist

conformistisch

conformiteit

confrater

confrère

confrérie

confrontatie

confronteren

confucianisme

confucianistisch

confusie

confuus

conga

congé

congeniaal

congenitaal

congestie

conglomeraat

conglomeratie

congregatie

congres

congreslid

congresseren

congressist

congruent

congruentie

congrueren

conifeer

conisch

conjectuur

conjugaal

conjugatie

conjugeren

conjunct

conjunctie

conjunctief

conjunctiva

conjunctivitis

conjunctureel

conjunctuur

connaisseur

connectie

connotatie

conopeum

conquistador

conrector

consacreren ->consecreren

consciëntie

consciëntieus

conscriptie

consecratie

consecrator

consecreren ->consacreren

consecutief

consensus

consent

consenteren

consequent

consequentie

conservatie

conservatief

conservatisme

conservatoir

conservator

conservatorium

conservatrice

conserven

conserveren

considerabel

considerans

consideratie

consignatie

consigne

consigneren

consilium abeundi

consistent

consistentie

consistoriaal

consistorie

console

consolidatie

consolideren

consommé

consonant

consonantisme

consorten ->konsoorten

consortium

conspiratie

conspireren

constant

constante

constantie

constateren

constatering

constateur

constellatie

consternatie

constipatie

constituante

constituent

constitueren

constitutie

constitutief

constitutioneel

construct

constructeur

constructie

constructief

constructivisme

constructivist

constructivistisch

construeren

consul

consulaat

consulair

consulent

consult

consultancy

consultant

consultatie

consultatief

consulteren

consumabel

consument

consumentisme

consumeren

consummatie

consumptie

consumptief

contact

contacteren

contactueel

container

contaminatie

contamineren

contant

contanten

conté

contemplatie

contemplatief

contemporain

content

contentieus

contestant

contestatie

contesteren

context

contextueel

contigu

continent

continentaal

continentie

contingent

contingenteren

contingentering

contingentie

continu

continuatie

continueren

continuïteit

continuo

continuüm

conto

contour

contra

contrabande

contrabas

contrabassist

contraceptie

contraceptief

contraceptioneel

contraceptivum

contract

contractant

contracteren

contractie

contractueel

contradictie

contradictio in terminis

contradictoir

contraheren

contrair

contramerk

contramine

contrapunt

contrarevolutie

contrarie

contrariëren

contraseign

contrasigneren

contrast

contrasteren

contrastief

contrefilet

contrefort

contreien

contribuant

contribueren

contributie

controle

controleren

controleur

controller

controverse

controversie

controversieel

conus

convalescent

convalescentie

convectie

convector

convenabel

convenant

conveniënt

conveniëren

convent

conventie

conventikel

conventionaliteit

conventioneel

conventueel

convergent

convergentie

convergeren

convers

conversatie

converseren

conversie

converteren

convertibel

convertibiliteit

convertible

convex

convictie

convocaat

convocatie

convoceren

convoluut

convulsief

coöperatie

coöperatief

coöperator

coöpereren

coöptatie

coöpteren

coördinatie

coördinator

coördinatrice

coördineren

copieus

copiloot

coprocessor

coproducent

coproduceren

coproductie

copulatie

copuleren

copyright

copywriter

copywriting

coquille

cordiaal

cordiet

cordon bleu

corduroy

coregisseur

corgi

Corinthisch

cornedbeef

corner

cornet

cornflakes

corona

coronaal

coronair

corporale

corporatie

corporatief

corporatisme

corporatistisch

corporeel

corps

corpslid

corpulent

corpulentie

corpus

corpusculair

correct

correctheid

correctie

correctief

correctioneel

corrector

correctrice

correlaat

correlatie

correlatief

correleren

correspondent

correspondente

correspondentie

corresponderen

corridor

corrigenda

corrigeren

corroderen

corrosie

corrosief

corrumperen

corrupt

corruptie

corsage

corselet

corso

Cortes

cortex

corticosteroïden

corticosteron

corvee

coryfee

coscenarist

co-schap

cosinus

cosmetica

cosmetisch

cosponsor

coterie

cottage

couchette

coulance

coulant

couleur locale

coulisse

couloir

coulomb

counselen

counseling

counselor

countdown

counter

counteren

country

coup

coupé

coupe

couperen

couperose

coupeur

coupeuse

couplet

coupon

coupure

cour

courage

courant

coureur

courgette

courseware

courtage

courtisane

courtoisie

couscous

coÛte que coÛte

couture

couturier

couvade

couvert

couverture

couveuse

cover

coveren

covergirl

coverstory

cowboy

cowgirl

coyote

crack

cracker

cranberry

crank

crapaud

crapuul

craquelé

craquelure

crash

crashen

crawl

crawlen

crayon

crazy

creamcracker

creatie

creatief

creationisme

creationist

creativiteit

creatuur

crèche

credenstafel

credit

creditcard

crediteren

crediteur

credo

creëren

crematie

crematorium

crème

cremeren

creolisering

creool

creools

creoolse

creosoot

creosoteren

crêpe

creperen

crêperie

crescendo

cretin

cretinisme

cretonne

cretonnen

crew

criant

cricket

cricketen

crime

criminaliseren

criminalist

criminalistiek

criminaliteit

crimineel

criminogeen

criminologie

criminologisch

criminoloog

crinoline

crisis

criterium

critica

criticaster

criticus

Croesus

croissant

croissanterie

croonen

crooner

croque-monsieur

croquet (spel)

cross

crosscountry

crossen

crosser

cross-over

croupier

cru

cruciaal

crucifix

cruise

cruisen

crux

cruzeiro

cryogeen

crypte, crypt

cryptisch

cryptocommunist

cryptofoon

cryptografie

cryptogram

cryptologie

csardas

CT-scan

Cubaan

Cubaans

cue

cuisine

cuisinier

culinair

culminatie

culmineren

cultisch

cultivar

cultiveren

culture

cultureel

cultus

cultuur

cumarine

cumul

cumulatie

cumulatief

cumuleren

cumulus

cunnilingus

cup

cupido

curaçao

Curaçaoënaar

Curaçaos

curandus

curare

curatele

curatief

curator

curatorium

curatrice

cureren

curettage

curette

curetteren

curie

curieus

curiositeit

curiosum

curling

curriculum

cursief

cursist

cursiveren

cursivering

cursor

cursorisch

cursus

curve

custard

custode

custos

cutter

cyaan

cyaankali

cyanide

cyanose

cybernetica

cybernetisch

cyclaam

cyclamaat

cyclamen

cyclisch

cyclocross

cycloïde

cycloon

cycloop

cyclopisch

cyclostyle

cyclotron

cyclus

cynicus

cynisch

cynisme

cypers

Cyprioot

Cyprisch, Cypriotisch

cyrillisch

cyste

cytologie

cytologisch

cytoplasma

cytostatica

dactylografie

dactylologie

dactyloscoperen

dactyloscopie

dactylus

dadaïsme

dadaïst

dadaïstisch

dageraad

daguerreotypie

dahlia

daim

dalai lama

dalmatiër

daltonschool

damar

damast

damasten

dame

damesachtig

danaïde

Danaïdenvat

dancingdandy

dandyisme

dansant

danseur

danseuse

darts

darwinisme

darwinist

darwinistisch

dashboard

database

dataprocessing

dateren

datering

datief

dato

datsja

datum

dauphin

davidster, davidsster

Daviscup

davit

D-day

deactiveren

deadline

deal

dealen

debacle

deballoteren

debarkeren

debat

debater

debatingclub

debatteren

debet

debiel

debiet

debiliseren

debiteren

debiteur

debrailleren

debrayeren

debuggen

debutant

debuteren

debuut

decaan

decade

decadent

decadentie

decadentisme

decagram

decalage

decaliter

decalogus, decaloog

decameter

decanaal ->dekenaal

decanaat ->dekenaat

decanteren

decatlon

december

decennium

decent

decentraal

decentralisatie

decentraliseren

deceptie

decharge

dechargeren

decibel

decideren

deciel

decigram

deciliter

decimaal

decimeren

decimeter

decisie

decisief

deck

declamatie

declamator

declamatorisch

declameren

declarabel

declarant

declaratie

declaratoir

declareren

declasseren

declinatie

declineren

decoderen

decolleté

decompositie

decompressie

deconcentratie

deconfessionaliseren

deconfiture

deconsolidatie

deconstructie

deconstructief

deconstructivisme

deconstructivist

deconstructivistisch

deconstrueren

decor

decorateur

decoratie

decoratief

decoreren

decorum

decouperen

decreet

decrescendo

decreteren

decumulatie

dedaigneus

dédain

dedicatie

deduceren

deductie

deductief

deejay

deëscalatie

deëscaleren

de facto

defaitisme

defaitist

defaitistisch

defect

defectief

defensie

defensief

defibrillator

defibrilleren

deficiënt

deficiëntie

deficit

defilé

defileren

definiëren

definitie

definitief

deflatie

deflatoir

deflecteren

deflexie

defloreren

deformatie

deformeren

degeneratie

degeneratief

dégénéré

degenereren

deglaceren

degout

degoutant

degradant

degradatie

degraderen

degressief

dehydratie

dehydreren

deiktisch

deïsme

deïst

déjà vu

dejeuner

dejeuneren

de jure

dekenaal ->decanaal

dekenaat ->decanaat

dekolonisatie

dekoloniseren

delcredere

delegaat

delegatie

delegeren

deleten

deletie

deliberatie

delibereren

delicaat

delicatesse

delicieus

delict

delinquent

delinquentie

delirant

delirium

deloyaal

delta

demagnetiseren

demagogie

demagogisch

demagoog

demarcatie

demarche

demarqueren

demarrage

demarreren

demaskeren

demasqué

dematerialisatie

dement

dementeren

dementi

dementie

demi

demilitarisatie

demilitariseren

demilitarisering

demi-mondaine

demi monde

demineraliseren

demi-saison

demissie

demissionair

demo

demobilisatie

demobiliseren

democraat

democratie

democratisch

democratiseren

demograaf

demografie

demografisch

demon

demonie

demonisch

demonstrant

demonstrateur

demonstratie

demonstratief

demonstreren

demontabel

demontage

demonteren

demoralisatie

demoraliseren

demotivatie

demotiveren

demystificatie

demystificeren

denationalisatie

denationaliseren

denaturaliseren

denatureren

denazificatie

dendriet

dendrochronologisch

denier

denigreren

denim

denivelleren

denksport

denominatie

denominatief

denomineren

denonceren

denotatie

densiteit

dentaal

dentist

denunciatie

denunciëren

deodorant

deodoriseren

deontologie

depanneren

departement

departementaal

departementalisme

depêche

dependance

dependentie

depersonalisatie

depersonaliseren

deplorabel

depolariseren

depolitiseren

deponeren

deportatie

deporteren

deposant

depositie

deposito

depot

depreciatie

depreciëren

depressie

depressief

depressiviteit

deprimeren

deprivatie

deprivatiseren

depriveren

deprogrammeren

deputatie

deputeren

deraillement

derailleren

derailleur

derangeren

derby

dereguleren

derivaat

derivatie

dermatitis

dermatologie

dermatologisch

dermatoloog

derny

derogeren

derrière

derwisj

desa

desacraliseren

desastreus

desavoueren

descendant

descriptie

descriptief

desegregatie

desensibilisatie

desensibiliseren

desensitisatie

deserteren

deserteur

desertie

deservitor

desideratum

design

designer

desillusie

desinfectans

desinfecteren

desinflatie

desinformatie

desintegratie

desintegreren

desinteresse

desinvesteren

desk

desolaat

desorganisatie

desorganiseren

desoriëntatie

desoriënteren

desperaat

desperado

despoot

despotisch

despotisme

dessert

dessin

dessineren

dessous

destabilisatie

destabiliseren

destalinisatie

destaliniseren

destillaat ->distillaat

destillateur ->distillateur

destillatie ->distillatie

destilleerderij ->distilleerderij

destilleren ->distilleren

destinatie

destructie

destructief

destructor

detachement

detacheren

detachering

detail

detailleren

detaillering

detaillisme

detaillist

detaillistisch

detecteren

detectie

detective

detector

detente

detentie

detergens

determinant

determinatie

determinatief

determineren

determinisme

determinist

deterministisch

detineren

detonatie

detonator

detoneren

detriment

deuce

deus ex machina

deuterium

deuteron

deux-chevaux

deux-pièces

devaluatie

devalueren

deverbatief

deviant

deviatie

deviëren

devies

devolutie

Devoon

devoot

devotie

devotioneel

dextrose

dezerzijds

dezer dagen

dia

diabetes

diabeticus

diabolisch

diabolo

diachronie

diachronisch

diaconaal

diaconaat

diacones

diaconie

diadeem

diafaan

diafragma

diagnose

diagnosticeren

diagnostiek

diagnostisch

diagonaal

diagram

diaken

diakritisch

dialect

dialectica ->dialectiek

dialecticus

dialectiek ->dialectica

dialectisch

dialectisme

dialectkaart

dialectologie

dialectoloog

dialogisch

dialogiseren

dialoog

dialyse

diamant

diamantair

diamanten

diameter

diametraal

diapason

diarree

diascoop

diaspora

diastole

diastolisch

diatheek

diathese

diatomeeën

diatonisch

dichotomie

dictaat

dictafoon

dictator

dictatoriaal

dictatuur

dictee

dicteren

dictie

dictionaire

didacticus

didactiek

didactisch

dieet

diehard

dieselen

diëtist

diffamatie

diffameren

different

differentiaal

differentiatie

differentie

differentieel

differentiëren

diffractie

diffunderen

diffusie

diffuus

difterie, difteritis

diftong

diftongeren

diftongering

digereren

digestie

digestief

digitaal

digitalis

digitaliseren

diglossie

dignitaris

digniteit

digressie

dijkage

dilatatie

dilateren

dildo

dilemma

dilettant

dilettante

dilettantisch

dilettantisme

dilettantistisch

diligence

diligent

diluviaal

dimensie

dimensionaal

dimensioneren

diminuendo

diminutief

dimmer

dimorf

dimorfie

dinar

diner

dineren

dingo

dinosauriër

dinosaurus

diocees ->diocese

diocesaan

diocese ->diocees

diode

Dionysisch

dioptrie

diorama

dioriet

dioxide

dip

diplegie

diploïd

diploma

diplomaat

diplomatie

diplomatiek

diplomatisch

diplomeren

diplopie

dippen

diptiek

direct

directeur

directie

directief

directioneel

directoire

directoraat

directorium

directrice

dirigent

dirigeren

dirigisme

dirigistisch

disagio

discant

discipel

disciplinair

discipline

disciplineren

disco

discografie

disconteren

discontering

discontinu

discontinuïteit

disconto

discotheek

discount

discours

discrediteren

discreet

discrepantie

discretie

discriminatie

discriminatoir

discrimineren

disculperen

discursief

discus

discussiant

discussie

discussiëren

discutabel

discuteren

disfunctioneel

disfunctioneren

disharmonie

disjunct

disk

diskdrive

diskette

diskjockey

diskman

diskrediet

diskwalificatie

diskwalificeren

dislocatie

dispacheur

disparaat

dispariteit

dispatching

dispensarium

dispensatie

dispenser

dispenseren

dispersie

display

disponeren

disponibel

dispositie

disproportie

disproportioneel

disputatie

disputeren

dispuut

dissectie

disseminatie

dissenter

dissertatie

dissident

dissidente

dissidentie

dissimilatie

dissociatie

dissociëren

dissonant

dissonantie

distantie

distantiëren

distichon

distillaat ->destillaat

distillateur ->destillateur

distillatie ->destillatie

distilleerderij ->destilleerderij

distilleren ->destilleren

distinctie

distinctief

distractie

distribueren

distributeur

distributie

distributief

district

dithyrambe

dito

dittografie

diureticum

diva

divan

divergent

divergentie

divergeren

divers

diversen

diversificatie

diversifiëren

diversiteit

diverteren

divertimento

divertissement

dividend

divisie

divisionist

dixieland

dizzy

djati

djellaba

djeroek

do

docent

doceren

dociel

dociliteit

doctor

doctoraal

doctoraat

doctoranda

doctorandus

doctoreren

doctores

doctrinair

doctrine

document

documentair

documentaire

documentalist

documentarist

documentatie

documenteren

dodecaëder

dodo

doekoen

doerian

dog

doge

dogma

dogmaticus

dogmatiek

dogmatisch

dogmatiseren

dogmatisme

doka

doksaal ->oksaal

dolby

doleantie

doleren

dolerende

dolfijn

dolfinarium

dolichocefaal

dollar

dolly

dolmen

dolomiet

domein

domen

domesticatie

domesticeren

domicilie

domiciliëren

dominant

dominantie

dominee

domineese

domineren

dominicaan

dominicaans

dominicaner

dominicanes

dominion

domino

dominoën

dompteur

domus Dei

don

doña

donaat

donataris

donateur

donatie

donatrice

doneren

donjon

donkey

donna

donor

donquichotterie

donut

dope

dopers

doping, dopping

dorade

dorado

Dorisch

dormitorium

dorsaal

doseren

dosering

dosis

dossier

dotaal

dotatie

doteren

dotter

dotteren

douairière

douane

douanier

douarie

doublé

doubleren

doublet

doubleur

doublure

douceur

douche

douchen

dovenetel

down

doxologie

dozijn

drachme

draconisch

dragee

dragline

dragoman ->drogman

drainage

draineren

drainering

drama

dramaticus

dramatiek

dramatisch

dramatiseren

dramatisering

dramatis personae

dramatoloog

dramaturg

dramaturgie

dramaturgisch

draperie

drastisch

draw

dreadlocks

dressboy

dresseren

dressing

dressoir

dressuur

drive

drive-in

drogeren

drogman ->dragoman

dromedaris

droogkomiek

drop-out

droppen

dropping

dropshot

drug

drugstore

druïde

drum

drummen

drummer

drumstick

dry

dryade

duaal

dualis

dualisme

dualist

dualistisch

dualiteit

dubieus

duel

duelleren

duellist

duet

dug-out

duimelot

duiveboon

duivekaters

duivekervel

dulcinea

dumdum

dummy

dump

dumpen

dumping

duo

duodecimo

duodenum

duozitting

dupe

duperen

duplicaat

duplicatie

dupliceren

dupliek

duratief

duro

duster

duümviraat

dynamica

dynamiek

dynamiet

dynamisch

dynamiseren

dynamisme

dynamo

dynast

dynastie

dynastiek

dyne

dysenterie

dyslecticus

dyslectisch

dyspepsie

dysplasie

dystrofie

eau de cologne

ecarté

ecarteren

ecclesia

ecclesiastisch

echappement

echec

echelon

echelonneren

echo

echoën

echografie

echografisch

echolalie

echoscopie

echoscopisch

eclair

eclatant

eclecticisme

eclecticus

eclectisch

eclips

eclipseren

ecliptica

ecocide

ecoduct

ecologie

ecologisch

ecologist

ecoloog

econome

econometrie

econometrisch

econometrist

economie

economisch

economiseren

economist

economyclass

econoom

ecotaks

ecotechniek

ecotoerisme

ecotrend

ecru

ecstasy

ectoderm

ectoplasma

ectoplastisch

eczeem, eczema

edelweiss

Eden

edict

editie

educatie

educatief

eendekroos

een dezer dagen

efedrine

efemeriden

effect

effectief

effectiviteit

effectueren

efficiency, efficiëntie

efficiënt

effluent

egaal

egalisatie

egaliseren

egalitair

egalitarisme

egard

egel

egghead

ego

egocentriciteit

egocentrisch

egocentrisme

egoïsme

egoïst

egoïste

egoïstisch

egotisme

Egyptisch

egyptologie

egyptoloog

eidetisch

eigener beweging

ejaculaat

ejaculatie

ejaculeren

elan

elasticiteit

elastiek

elastieken

elastisch

elastomeer

eldorado

electie

electoraal

electoraat

elefantiasis

elegant

elegantie

elegie

elegisch

elektra

elektricien

elektriciteit

elektrificatie

elektrificeren

elektrisch

elektriseren

elektroanalyse

elektrochemisch

elektrocuteren

elektrocutie

elektrode

elektrodynamica

elektrodynamisch

elektrofysiologisch

elektrolyse

elektrolyt

elektrolytisch

elektromagneet

elektromagnetisch

elektromagnetisme

elektromechanisch

elektromotor

elektromotorisch

elektron

elektronica

elektronicus

elektronisch

elektrorail

elektroscoop

elektrostimulatie

elektrotechnicus

elektrotechniek

elektrotechnisch

elektrotherapie

elektrozwak

element

elementair

elevatie

elevator

eliminatie

elimineren

elisie

elitair

elite

elixer, elixir

elleboog

ellepijp

ellips

ellipsoïde

elliptisch

elocutie

eloquent

eloquentie

elpee

Elysisch

elzevier (letter, uitgave)

email

emaillen

emailleren

emanatie

emancipatie

emancipatoir

emancipatorisch

emanciperen

emaneren

emballage

emballeren

embargo

embarkeren

embleem

emblema

emblematiek

emblematisch

embonpoint

embouchure

embryo

embryologie

embryologisch

embryoloog

embryonaal

emendatie

emenderen

emerald

emeritaat

emeritus

emfase

emfatisch

emfyseem

emigrant

emigrante

emigratie

emigreren

éminence grise

eminent

eminentie

emir

emiraat

emissie

emitteren

emmentaler

emoe

emolumenten

emotie

emotionaliteit

emotioneel

emotioneren

empathie

empire

empiricus

empirisme

empirist

empiristisch

emplacement

emplooi

employé

employee

emulatie

emulgator

emulgeren

emulsie

encadreren

encanailleren

encefalitis

encefalografie

encefalogram

enclave

enclise, enclisis

enclitisch

encycliek

encyclopedie

encyclopedisch

encyclopedist

endemie

endemisch

Endlösung

endocrien

endocrinologie

endocrinoloog

endogeen

endorfine

endoscoop

endoscopie

endossement ->indossement

endosseren ->indosseren

endotherm

energeticus

energetisch

energie

energiek

en face

enfant terrible

enfin

engagement

engageren

Engels

Engelsen

engineering

en gros

enigma

enigmatisch

enjambement

enorm

enormiteit

en plein public

en profil

enquête

enquêteren

enquêteur

enquêtrice

ensceneren

enscenering

ensemble

entameren

entente

entertainen

entertainer

entertainment

enthousiasme

enthousiasmeren

enthousiast

entiteit

entomologie

entomologisch

entomoloog

entourage

entr'acte

entraineren

entrecote

entre-deux

entree

entrefilet

entremets

entre nous

entrepot

entrepreneur

entresol

entropie

enuntiatief

enveloppe, envelop

environment

enzym

enzymatisch

Eoceen

eoliet

eolisch

eolusharp

epateren

epaulet

epenthesis

epenthetisch

epicentrum

epicurisme

epicurist

epidemie

epidemiologie

epidemiologisch

epidemioloog

epidemisch

epidermis

epidiascoop

epiek

epifyse

epifyt

epiglottis

epigonisme

epigoon

epigrafie

epigram

epigrammatisch

epilepsie

epilepticus

epileptisch

epileren

epiloog

episch

episcoop

episcopaal

episcopaat

episiotomie

episode

episodisch

epistel

epistemologie

epistemologisch

epitaaf

epitheel

epitheton

epoche

eponiem

epopee

epoque

epos

epsilon

equalizer

equatie

equator

equatoriaal

equilibrist

equilibriste

equinoctiaal

equinox

equipage

equipe

equipement

equiperen

equivalent (znw. + bnw.)

equivalentie

era

erectie

eremiet ->heremiet

eresaluut

ergo

ergon

ergonomie

ergonomisch

ergonoom

erica

ermitage ->hermitage

erogeen

Eros

erosie

erotica

erotiek

erotisch

erotiseren

erotogeen

erotomaan

erotomanie

erratisch

erratum

ersatz

erudiet

eruditie

eruptie

eruptief

erytrocyt

escadrille

escalatie

escaleren

escapade

escape

escapisme

escapist

escargots

eschatologie

eschatologisch

escort

escorte

escorteren

escudo

esculaap

eskader

eskadron

eskimo

esoterie

esoterisch

esoterisme

espada

espadrille

espagnolet ->spanjolet

espartogras

esperantist

Esperanto

esplanade

espresso

esprit

essay

essayeren

essayeur

essayist

essayistiek

essayistisch

essence

essentialia

essentialistisch

essentie

essentieel

establishment

estafette

ester

estheet

esthetica

estheticisme

estheticus

esthetiek

esthetisch

esthetiseren

estrade

estuarium

etablissement

etage

etagère

etalage

etaleren

etaleur

etappe

et cetera

eterniet

eternieten

ethanol

etheen

ether

etherisch

ethica

ethicus

ethiek

ethisch

ethologie

ethologisch

etholoog

ethos

ethyl

ethyleen

etiket

etiketteren

etiologie

etiquette

etniciteit

etnisch

etnocentrisch

etnocentrisme

etnograaf

etnografica

etnografie

etnografisch

etnologie

etnologisch

etnoloog

etude

etui

etymologicon

etymologie

etymologisch

etymologiseren

etymoloog

eubiotiek

eucalyptus

eucharistie

eucharistisch

euclidisch

eudiometer

eufemisme

eufemistisch

eufonie

eufonisch

euforie

euforisch

eugenese

eugenetica

eugenetisch

eukaryoot

eunuch

eureka

eurocentrisch

eurocentrisme

eurocraat

Europeaan

Europees

Eurovisie

euthanaticum

eutrofie

eva

evacuatie

evacué

evacueren

evaluatie

evaluatief

evalueren

evangeliarium

evangelie

evangelisatie

evangelisch

evangeliseren

evangelist

evaporatie

evaporeren

evasie

eventualiteit

eventueel

evergreen

evident

evidentie

evocatie

evocatief

evoceren

evolueren

evolutie

evolutionair

evolutionist

evolutionistisch

evoqueren

ex

exact

exactheid

ex aequo

exaltatie

exalteren

examen

examinandus

examinator

examineren

exantheem

ex-burgemeester

excellent

excellentie

excelleren

excelsior

excentriciteit

excentriek

excentrisch

exceptie

exceptioneel

excerperen

excerpt

exces

excessief

excitatie

exciteren

exclamatie

exclave

exclusie

exclusief

exclusiviteit

excommunicatie

excommuniceren

excrement

excretie

excursie

excusabel

excuseren

excuus

executant

executeren

executeur

executeur-testamentair

executie

executief

executieve

executoir, executoor

executoriaal

exegeet

exegese

exegetisch

exempel

exemplaar

exemplarisch

exequatur

exerceren

exercitie

exhaustief

exhiberen

exhibitie

exhibitionisme

exhibitionist

exhibitionistisch

exhibitum

exil

existentialisme

existentialist

existentialistisch

existentie

existentieel

existeren

exit

ex-libris

ex libris

ex-minister

exodus

exogamie

exogeen

exoot

exorbitant

exorcisme

exorcist

exordium

exosfeer

exoterisch

exotherm

exotisch

exotisme

expanderen

expansie

expansief

expansionisme

expansionistisch

expatriëren

expediënt

expediëren

expediteur

expeditie

expeditionair

expensief

experiment

experimentalist

experimentator

experimenteel

experimenteren

expert

expertise

expiratie

expireren

expletief

explicateur

explicatie

expliceren ->expliqueren

expliciet

expliciteren

expliqueren ->expliceren

exploderen

exploitabel

exploitant

exploitatie

exploiteren

exploot

exploratie

exploreren

explosie

explosief

explosiviteit

exponent

exponentieel

exponeren

export

exporteren

exporteur

exposant

exposé

exposeren

expositie

expres

expresse

expressie

expressief

expressionisme

expressionist

expressionistisch

expressiviteit

exquis

extase

extatisch

ex-tempore

extensie

extensief

extensiveren

exterieur

extern

externe

exterritoriaal

exterritorialiteit

extinctie

extirpatie

extirpator

extra

extracellulair

extract

extractie

extraheren

extramuraal

extraneus

extra-ordinair

extraparlementair

extrapolatie

extrapoleren

extrasystole

extraterritoriaal

extravagant

extravagantie

extravert

extreem

extremisme

extremist

extremistisch

extremiteit

extrinsiek

extrovert

exuberant

exuberantie

ex-voto

eyeliner

eye-opener

fabel

fabelachtig

fabelen

fabricage

fabricatie

fabriceren ->fabrikeren

fabricering

fabriek

fabrieken

fabrikaat

fabrikant

fabrikeren ->fabriceren

fabuleren

fabuleus

façade

face-à-main

facelift

face-off

facet

facie

facilitair

faciliteit

facit

facsimile

facteur

factie

factitief

factoor

factor

factorij

factotum

factureren

facturist

facturiste

factuur

facultair

facultatief

faculteit

fade

fade-out

fading

fado

faëton

fagocyt

fagocytose

fagot

fagottist

faience

failleren

failliet

faillissement

fair

fairway

fait accompli

fake

faken

fakir

falangist

falanx

falasha

fallisch

fallocratie

fall-out

fallus

falsaris

falset

falsificatie

falsificeren, falsifiëren

fameus

familiaar

familiair

familiariteit

familie

fan

fanaal

fanaat

fanaticus

fanatiek

fanatiekeling

fanatisme

fancyartikel

fancyfair

fandango

fanfare

fanmail

fantaseren

fantasia

fantasie

fantasmagorie

fantast

fantaste

fantastisch

fantoom

farad

farao

faraonisch

farce

farceren

farceur

farde

Farizeeën

farizeeër

farizees

farizeïsch

farizeïsme

farm

farmaceut

farmaceutica

farmaceutisch

farmacie

farmacologie

farmacologisch

farmacoloog

farmacopee

farmer

faro

faryngaal

fascinatie

fascineren

fascisme

fascist

fascistisch

fascistoïde

fase

faseren

fastback

fat

fataal

fatalisme

fatalist

fatalistisch

fataliteit

fata morgana

fats

fatsoen

fatsoeneren

fatsoenering

fatsoenlijk

fatsoenlijkheid

fatsoenshalve

fatterig

fatum

fatwa

faun

fauna

fauteuil

fauvisme

fauvist

fauvistisch

faux pas

faveur

favorabel

favoriet

favoriete

favoriseren

favoritisme

fax

faxen

feature

februari

fecaal

fecaliën

feces

federaal

federaliseren

federalisme

federalist

federalistisch

federatie

federatief

federeren

feedback

feeërie

feeëriek

felicitatie

feliciteren

fellah

fellatie

felonie

femel

feminien

feminisatie

feminisme

feminist

feministe

feministisch

femme fatale

fenegriek

feniks

fenol

fenomeen

fenomenaal

fenomenologie

fenomenologisch

fenomenoloog

fenotype

fenylalcohol

feodaal ->feudaal

feodalisme ->feudalisme

feodaliteit ->feudaliteit

ferment

fermentatie

fermenteren

fermeteit, fermiteit

fermette

fermoor

feromoon

ferry

ferryboot

fertiel

fertilisatie

fertiliteit

fervent

festival

festiviteit

festoen

feston

festonneren

feta

fêteren

fetisj

fetisjisme

fetisjist

fetisjistisch

feudaal ->feodaal

feudalisme ->feodalisme

feudaliteit ->feodaliteit

feuilleton

feut

fez

fiasco

fiat

fiatteren

fiattering

fiber

fibreus

fibril

fibrillatie

fibrilleren

fibrine

fibroom

fibula

fiche

fichu

fictie

fictief

fictionaliseren

fictionaliteit

fictioneel

ficus

fideel

fideï-commis

fiducie

fielden

fieldwork

fiftyfifty

figaro

figurant

figuratie

figuratief

figureren

figurisme

figuur

figuurlijk

filament

filantroop

filantropie

filantropisch

filatelie

filatelist

filatelistisch

file

fileren

filet

filet d'anvers

filharmonisch

filiaal

filiatie

filibuster

filigraan, filigrein

filigram

filippica

filippine

filister

filisterij

filistijnen

filmer

filmisch

filmografie

filologie

filologisch

filoloog

filosoferen

filosofie

filosofisch

filosoof

filteren

Fin

finaal

finale

finalist

finaliteit

financieel

financiën, financies

financier

financieren

fin de siècle

fineer

fineliner

fineren

finesse

fingeren

finish

finishen

finishing touch

Fins

fiool

firma

firmament

firmant

firn

fiscaal

fiscaliseren

fiscalist

fiscaliteit

fiscus

fistel

fitness

fit-o-meter

fits

fitten

fitter

fitting

fixatie

fixatief

fixeer

fixeren

fjord

flacon

flagellant

flagellantisme

flageolet

flagrant

flagstone

flair

flambard

flamberen

flamboyant

flamenco

flamingant

flamingantisme

flamingo

flanel

flanellen

flaneren

flaneur

flap-over

flash

flashback

flat

flatteren

flatteus

flatulentie

flatus

flecteren

flegma

flegmaticus

flegmatiek

flegmatisch

flexibel

flexibiliseren

flexibiliteit

flexie

flinter

flip-over

flippen

flipper

flipperen

flirt

flirten

flobert

floddermadam

floodlight

floorshow

flop

floppen

floppy

floppydisk

flor

flora

floraal

floreren

floret

florijn

florissant

floristisch

flossen

flotatie

flottielje

flowchart

flowerpower

flox

fluctuatie

fluctueren

fluïde

fluïdum

fluor

fluorescent

fluorescentie

fluoresceren

fluoride

fluorideren

fluviatiel

flux

fly-over

fobie

fobisch

focus

focussen

focusseren

foerage

foerageren

foerier

foetaal

foetus

foeyonghai

föhn

föhnen

foksia ->fuchsia

folder

foliant

folie

foliëren

folio

folklore

folklorist

folkloristisch

folksong

folliculair

follikel

follow-up

fomenteren

fond

fondament ->fondement, fundament

fondant

fondement ->fondament, fundament

fonds

fondue

fonduen

foneem

foneticus

fonetiek

fonetisch

fonisch

fonograaf

fonografisch

fonogram

fonologie

fonologisch

fonoloog

fonotheek

font

fontanel

fontein

fonteintje

foodprocessor

forceps

forceren

ford

forehand

forens

forensisch

forensisme

forenzen

forfait

forfaitair

forint

formaat

formaldehyde

formaline

formaliseren

formalisme

formalist

formalistisch

formaliteit

formant

formateur

formatie

formatteren

formeel

formeerder

formeren

formering

formica

formidabel

formol

formule

formuleren

formulering

formulier

forsythia

fortepianist

fortificatie

fortissimo

forto

forum

fosfaat

fosfatase

fosfolipiden

fosfor

fosforescentie

fosforesceren

fossiel

fossiliseren

foto

fotochemisch

fotograaf

fotograferen

fotografie

fotografisch

fotogram

fotogravure

fotokopie

fotokopiëren

fotomechanisch

foton

fotosynthetisch

fototroop

fototropie

fouilleren

foulard

foundation

fourneren

fournituren

fox

foxterriër

foxtrot

foxtrotten

foyer

fractal

fractie

fractioneel

fractioneren

fractuur

fragiel

fragiliteit

fragment

fragmentarisch

fragmentariseren

fragmentatie

fragmenteren

frame

franc (Franse of Zwitserse munt)

Française

franchise

franciscaan

franciscaans

franciscaner

franciscanes

franco

francofiel

francofonie

francofoon

franc-tireur

frangipane

Frank

frank

frankeren

frankering

Frankisch

Frans

fransdol

franse (brandewijn)

Fransen

fransje

franskiljon

franskiljonisme

franskiljons

Fransman

fransman (seizoenarbeider in Frankrijk)

Fransoos

frappant

frappe

frapperen

frase

fraseologie

fraseren

frater

fraudeur

freak

freaken

freatisch

freekick

freelance

freewheelen

frêle

frenesie

frenetiek

frenologie

freon

frequent

frequentatief

frequenteren

frequentie

fresco

fresia

freule

fricandeau

fricassee

fricatief

frictie

frictioneren

friet ->frites

frigidaire

frigide

frigiditeit

frikadel

frisbee

frisco

friseren

frisisme

frisist

frisket

frisuur

frites ->friet

friteuse

frituren

frituur

frivolité

frivoliteit

frivool

fröbelen

front

frontaal

frontispice, frontispies

fronton

frotteren

froufrou

fructose

frugaal

frustratie

frustreren

ftisis

fuchsia ->foksia

fuga

fugatisch

fullcolour

fulltime

fulltimer

fulminant

fulmineren

functie

functionalisme

functionalist

functionalistisch

functionaliteit

functionaris

functioneel

functioneren

fundament ->fondament, fondement

fundamentalisme

fundamentalist

fundamentalistisch

fundamenteel

fundatie

funderen

fundering

fundi

fundraising

funerair

funerarium

funest

fungeren

fungicide

fungus

funk

funky

furie

furieus

furore

fusee

fuselier

fuseren

fusie

fusillade

fusilleren

fusioneren

fustage

futiel

futiliteit

futurisme

futurist

futuristisch

futurologie

futurologisch

futuroloog

futurum

fylogenese

fylogenetisch

fylum

fysica

fysicus

fysiek

fysiocraat

fysiognomie ->fysionomie

fysiologie

fysiologisch

fysioloog

fysionomie ->fysiognomie

fysiotherapeutisch

fysisch

fytosanitair

gaardenier

gabardine

gabber

gabberhouse

gadget

gaffe

gag

gaga

gage

gaine

gajes

gala

galactiet

galactisch

galactometer

galactose

galant

galanterie

galantine

galerie

galerij

galjoen

galjoot

gallicaans

gallicisme

Galliër

Gallisch

gallofiel

gallofobie

gallomanie

gallon

galon

galonneren

galoppade

galvanisch

galvaniseren

galvanisme

galvanometer

galvanoscoop

galvanotherapie

gamba

gambir

game

gameet

gamel

gamelan

gamma

ganglion

gangreen

gangster

ganzebloem

garage

garagist

garanderen

garant

garantie

garde

gardenia

garderobe

gardiaan

gardist

gareel

Gargantuesk

garibaldi

garnaleplant

garnituur

garnizoen

garoe

gasoline

gastrisch

gastritis

gastro-enteritis

gastro-enteroloog

gastronomie

gastronomisch

gastronoom

gauchisme

gaucho

gaufreren

gaullisme

gaullist

gaullistisch

gaviaal

gavotte

gay

gazet

gazon

geaccidenteerd

geacheveerd

geadresseerde

geaffecteerd

geaggregeerde

geagiteerd

geallieerde

gearing

geassocieerde

geassureerde

gecoiffeerd

gecommitteerde

gedecideerd

gedecideerdheid

gedecolleteerd

gedelegeerde

gedeporteerde

gedeputeerde

gedesillusioneerd

gedetineerde

gedistilleerd

gedistingeerd

geëmployeerde

geëngageerd

geëxalteerd

geforceerd

gegradueerde

gehandicapt

gehumeurd

geïntimeerde

geisha

gekostumeerd

gekwalificeerd

gel

gelatine

gelee

gelei

geleiachtig

gemaniëreerd

gemaniëreerdheid

geminatie

gen

gênant

gendarme

gendarmerie

gêne

genealogie

genealogisch

genealoog

generaal

generaliseren

generalisering

generalissimus

generalist

generalistisch

generaliteit

generatie

generatief

generator

generen

genereren

genereus

generiek

generisch

generositeit

genese

genesis

genet

genetica

geneticus

genetisch

geniaal

genialiteit

genie

genist

genitaal

genitaliën

genitief

genius

genocidaal

genocide

genoom

genotypisch

genre

gentiaan

gentleman

genus

geoccupeerd

geocentrisch

geodeet

geodesie

geodetisch

geofysica

geofysicus

geofysisch

geograaf

geografie

geografisch

geologie

geologisch

geoloog

geomagnetisme

geometrie

geometrisch

geopolitiek

georganiseerd

geostatica

geostationair

geostrategisch

geotechniek

geothermisch

geparenteerd

geparfumeerd

gepassioneerd

gepatenteerd

gepensioneerde

gepikeerd

geporteerd

geposeerd

gepreoccupeerd

gepresseerd

geprononceerd

geproportioneerd

geraffineerd

geranium

gerant

gerbera

gerenommeerd

gereserveerd

gereserveerdheid

geresigneerd

geriater

geriatrie

geriatrisch

Germaan

Germaans

germaniseren

germanisme

germanist

germanistiek

germanistisch

germanium

gerontocratie

gerontologie

gerontologisch

gerontoloog

geroutineerd

gerundium

gerundivum

geserreerd

gesitueerd

gesofistikeerd

Gestapo

geste

gesticulatie

gesticuleren

gestie

gestileerd

getroebleerd

getto

gettoblaster

geünieerd

geuzelambiek

gevergeerd

gevoileerd

ghostwriter

gibus

gidsen

gietcokes

gig

giga-elektronvolt

gigahertz

gigant

gigantisch

gigantisme

gigantomanie

gigaton

gigolo

gigue

gilet

gimmick

gin

ginkgo

ginseng

gipsy

giraal

giraffe, giraf

girant

gireren

giro

glacé

glaceren

glaciaal

glacis

gladiator

gladiolus

gladiool

gladjanus

glamour

glasnost

glauberzout

glaucoom

glazuren

glazuur

gletsjer

glissando

globalisatie

globe

globetrotter

globuline

gloria

gloriëren

glorieus

glorificatie

glossarium

glosse, glos

glosseem

glosseren

glossolalie

glossy

glottis

gloxinia

glucose

glui

glutamine

gluten

glutine

gluton

glycerine

glycerol

glycine

glycogeen

glycol

glypten

glyptiek

glyptotheek

gneis

gnomon

gnoom

gnosis

gnosticisme

gnosticus

gnostiek

gnostisch

go

goal

goalgetter

goalie

goalkeeper

gobelin

gocart

goeroe

gogogirl

gojim, goj

gojs

golem

golf (spel)

golfclub

golfcourse

golfen

golflinks

goliath

gom ->gum

gommen

gompie

gonade

gondel

gondelier

gondola

gong

goniometrie

goniometrisch

gonorroe

goochem

goochemerd

goodwill

goog

gordiaanse knoop

gordijn

gorgonzola

gorilla

gospel

gossip

gotiek

Gotisch

gotisch

gotspe

Götterdämmerung

gouache

goulash

gourmand

gourmet

gourmetten

gouvernante

gouvernement

gouvernementeel

gouverneur

gozer

graalroman

gracieus

gradatie

gradiënt

graduaat

graduale

graduatie

gradueel

gradueren

graecisme

graecus

grafeem

graffiti

graffito

graficus

grafie

grafiek

grafiet

grafisch

grafologie

grafoloog

graftombe

gramcalorie

grammatica

grammaticaal

grammaticus

grammatisch

grammofoon

grande

grandeur

grandezza

grandioos

grand seigneur

graniet

granieten

granito

granulaat

granulatie

granuleren

grapefruit

gratie

gratiëren

gratificatie

gratificeren

gratineren

gratis

gratuit

gravel

graveur

graviditeit

gravitatie

graviteit

graviteren

gravure

grazioso

greenkeeper

gregoriaans

grenadier

grenadine

Griek

Grieks

grill

grille

grillen

grilleren

grillroom

grime

grimeren

grimeur

grip

grisaille

groepage

grog

groggy

gros

grosse

grosseren

grossier

grossierderij

grossieren

grosso modo

grotesk

groteske

groupie

grunge

gruyère

guanine

guano

guerrilla

guerrillero

guillotine

guillotineren

guipure

guirlande

gum ->gom

gummen

gummi

gunnera

gup

guppy

gym

gymmen

gymnasiaal

gymnasiast

gymnasiaste

gymnasium

gymnast

gymnastiek

gymnastisch

gymp

gympie

gynaecologie

gynaecologisch

gynaecoloog

gyroscoop

gyroscopisch

haberdoedas

habitat

habitué

habitueel

habitus

hachee

haciënda

hacken

hadith

hadzji, hadji

hagedis

hagiograaf

hagiografie

hagiografisch

haiku

hairspray

hairstylist

halfback

halftime

hall

halleluja ->alleluja

hallelujahoed

hallo

hallucinant

hallucinatie

hallucinatoir

hallucinatorisch

hallucineren

hallucinogeen

halma

halo

halo-effect

halogeen

hamburger

hamstring

handicap

hand-out

hangaar, hangar

hangglider

hapax

happening

happy

happy few

haptisch

haptonomie

haptonoom

harakiri

hardboard

hardboiled

hardcourt

hardcover

harddisk

harddrug

hardporno

hardrock

hardrocker

harerzijds

hardware

harem

harlekijn

harlekinade

harmonica

harmonie

harmoniek

harmoniëren

harmonieus

harmonisatie

harmonisch

harmoniseren

harmonium

harpeniste, harpiste

hartelap

hartelust

hasj

hasjiesj

hattrick

hausse

haussier

hautain

haute couture

haute cuisine

haut-reliëf

havanna

have-not

havezate

hazard

hazedistel

hazewind

hazewindhond

headhunter

headline

hearing

heat

heavy

hebraïsme

Hebreeën

Hebreeër

Hebreeuws

hecatombe

hectare

hectisch

hectograaf

hectogram

hectoliter

hectometer

hedonisme

hedonist

hedonistisch

hegemoniaal

hegemonie

heikel

heli

helicon

helikopter

heliocentrisch

heliograaf

heliografie

heliogravure

helioscoop

heliotherapie

heliotroop

heliotropisme

heliport

helium

helix

helle- (samenst. met – als 1e lid,

bijv. hellevuur)

hellebaard

hellebaardier

helleniseren

hellenisme

Helvetiër

he-man

hematiet

hematogeen

hematologie

hematologisch

hematoloog

hematoom

hematurie

hemerotheek

hemicyclus

hemisfeer

hemofilie

hemorroïden

hendiadys

henna

hennep

hepatitis

heptameter

heraldicus

heraldiek

heraldisch

herbarium

herbicide

herbivoor

herborist

hercules

herculisch

hereditair

herediteit

heremiet ->eremiet

heresie

hermafrodiet

hermandad

hermeneutiek

hermeneutisch

hermesstaf

hermetisch

hermetisme

hermitage ->ermitage

hernia

heroïek

heroïne

heroïsch

heroïsme

heros

herpes

hertz

hetero

heterodox

heterodoxie

heterofiel

heterofilie

heterogeen

heterogeniteit

heteromorf

heteroniem

heteronomie

heteronoom

heteroseksualiteit

heteroseksueel

hetze

heuristiek

heuristisch

hevea

hexadecimaal

hexaëder

hexagonaal

hexagoon

hexameter

hiaat

hibiscus

hidalgo

hiërarchie

hiërarchiek

hiërarchisch

hiëratisch

hiëroglief, hiëroglyfe

hiëroglifisch, hiëroglyfisch

hifi

high

highbrow

hightech

hilariteit

Hindoe

hindoeïsme

hindoeïstisch

Hindoes

hint

hinten

hinterland

hip

hiphop

hippie

hippisch

hippocampus

hippocratisch

hippodroom

hippopotamus

hispanisme

hispanist

hispanoloog

histamine

histogram

histologie

histologisch

historica

historicisme

historiciteit

historicus

historie

historiek

historiograaf

historiografie

historiografisch

historisch

historiseren

historisme

historistisch

hittepetit

hobby

hobbyisme

hobbyist

hobbyistisch

hockey

hockeyen

hocus-pocus

Hodgkin

holding

hold-up

hole

holisme

holist

holistisch

hollanditis

holocaust

Holoceen

holografie

holografisch

hologram

home

homecomputer

homeopaat

homeopathie

homeopathisch

homeostase

homeostatisch

homerisch

homerun

homespun

hometrainer

homiletiek

homilie

hommage

homo

homofiel

homofilie

homofoob

homofoon

homogeen

homogeniseren

homogeniteit

homograaf

homokinetisch

homologatie

homologeren

homologie

homoloog

homoniem

homonymie

homoseksualiteit

homoseksueel

Hongaar

Hongaars

honneurs

honorabel

honorair

honorarium

honoreren

honoris causa

hooked

hooligan

hooliganisme

hora est

horizont, horizon

horizontaal

horizontalisme

horizontalistisch

horlepiep

horloge

horlogerie

hormonaal

hormoon, hormon

horoscoop

horreur

horribel

horror

hors d'oeuvre

hortensia

horticultuur

hortoloog

hortus

hosanna

hospes

hospik

hospita

hospitaal

hospitalisatie

hospitaliseren

hospitaliteit

hospitant

hospiteren

hospitium

hostel

hostess

hostie

hostiliteit

hotdog

hotellerie

hotjazz

hotline

hotpants

houder dezes

house

housebeathousen

houseparty

houwitser

hovercraft

hugenoot

humaan

humaniora

humaniseren

humanisme

humanist

humanistiek

humanistisch

humanitair

humaniteit

humbug

humeur

humeurig

humeurigheid

humiliatie

humor

humoraal

humoreske

humorist

humoristisch

humus

hun (nomade)

hunebed

hunnenthalve

hunnerzijds

husky

Hüttenkäse

huzaar

hyacint

hybride

hybridisatie

hybridisch

hybris

hydra

hydraat

hydraulica

hydraulisch

hydrazine

hydrodynamica

hydrodynamisch

hydro-elektriciteit

hydro-elektrisch

hydrofiel

hydrofobie

hydrofoob

hydrofoon

hydrogenium

hydrograaf

hydrografie

hydrografisch

hydrologie

hydrologisch

hydroloog

hydrolyse

hydrostatica

hydrostatisch

hydrotherapie

hydroxide

hyena

hygiëne

hygiënisch

hygiënist

hygrometer

hygrometrie

hygroscoop

hygroscopisch

hymen

hymne

hymnisch

hymnologie

hype

hyperactief

hyperactiviteit

hyperbolisch

hyperbool

hypercorrect

hypercorrectie

hypergevoelig

hyperinflatie

hyperintelligent

hyperkritiek

hyperkritisch

hypermetroop

hypermodern

hyperoniem

hyperrealisme

hyperrealistisch

hypersnel

hypersonisch

hypertensie

hypertrofie

hypertrofisch

hypnose

hypnoticum

hypnotisch

hypnotiseren

hypnotiseur

hypnotisme

hypo

hypochonder

hypochondrie

hypochondrisch

hypocriet

hypocrisie

hypocritisch

hypodermis

hypofyse

hyponiem

hypostase

hypostaseren

hypotaxis

hypotensie

hypotenusa

hypothalamus

hypothecair

hypotheek

hypothekeren

hypothermie

hypothese

hypothetisch

hypsometer

hysop

hysterica

hystericus

hysterie

hysterisch

iatrogeen

iatrosoof

Iberisch

ibidem

ibis

ichtyologie

icing

iconisch

iconoclasme

iconoclast

iconografie

iconografisch

iconologie

iconologisch

icoon, icon

ideaal

idealiseren

idealisme

idealist

idealistisch

idealiteit

idealiter

idee

ideëel

idee-fixe

idem

identiek

identificatie

identificeren

identiteit

ideogram

ideologie

ideologisch

ideologiseren

ideoloog

idiolect

idiomatisch

idioom

idioot

idiosyncrasie

idiosyncratisch

idioterie

idioticon

idiotie

idiotisme

idolaat

idolatrie

idool

idylle

idyllisch

iebel

Ier

Iers

iglo

ignorant

ignorantie

ignoreren

i-grec

ijsco

ijscoman

ikebana

Ilias

illegaal

illegaliteit

illegitiem

illiquide

illuminatie

illumineren

illusie

illusionair

illusionisme

illusionist

illusionistisch

illusoir

illuster

illustratie

illustratief

illustrator

illustratrice

illustreren

image

imagebuilding

imaginair

imaginatie

imago

imagoloog

imam

imbeciel

imbeciliteit

imitatie

imitator

imiteren

imkeren

immanent

immanentie

immaterieel

immens

immigrant

immigrante

immigratie

immigreren

imminent

immobiel

immobilia

immobiliseren

immobilisme

immobiliteit

immoralisme

immoraliteit

immoreel

immortelle

immuniseren

immuniteit

immunogeen

immunologie

immunologisch

immunoloog

immuun

impact

impala

impasse

impediment

impenetrabel

imperatief

imperator

imperfect

imperfectie

imperfectum

imperiaal

imperialisme

imperialist

imperialistisch

imperium

impermeabel

impertinent

impertinentie

implantaat

implantatie

implanteren

implementatie

implementeren

implicatie

impliceren

impliciet

imploderen

implosie

imponderabilia

imponeren

impopulair

impopulariteit

import

important

importantie

importeren

importeur

importuun

imposant

impotent

impotentie

impregnatie

impregneren

impresariaat

impresario

impressie

impressionisme

impressionist

impressionistisch

imprimatur

imprint

improductief

improductiviteit

impromptu

improvisatie

improvisator

improvisatorisch

improviseren

impuls

impulsief

impulsiviteit

in absentia

in abstracto

inacceptabel

inaccuraat

inactief

inactiveren

inactiviteit

inadequaat

inauguraal

inauguratie

inaugureel

inaugureren

in bulk

inca

incapabel

incarnatie

incarneren

incasseerder

incasseren

incassering

incasso

incest

incestueus

inch

inchoatief

incident

incidenteel

incidentie

incisie

inciviek

incivisme

inclinatie

inclineren

incluis

inclusie

inclusief

incognito

incoherent

incoherentie

incompatibel

incompetent

incompetentie

incompleet

in concreto

incongruent

incongruentie

inconsequent

inconsequentie

inconsistent

inconsistentie

inconstitutioneel

incontinent

incontinentie

incorporatie

incorporeren

incorrect

incourant

incrowd

incrustatie

incubatie

incubator

incunabel

indecent

indecentie

indeclinabel

in de lorum zijn

indemniteit

independent

indeterminisme

index

indexatie

indexeren

in dezer voege, in dier voege

indiaan

indiaans

indiaanse

Indiaas

indicatie

indicatief

indicator

indiceren

indicie

indictie

Indiër

indifferent

indifferentie

indifferentisme

indigestie

indigo

indirect

Indisch

indischman

indiscreet

indiscretie

indiscutabel

indispositie

individu

individualisatie

individualiseren

individualisme

individualist

individualistisch

individualiteit

individuatie

individueel

Indo

indoctrinatie

indoctrineren

Indo-europeaan

Indo-europees

Indogermaan

Indogermaans

indogermanistiek

indolent

indolentie

indologie

indoloog

Indonesiër

Indonesisch

indossement ->endossement

indosseren ->endosseren

in dubio

induceren

inductie

inductief

inductor

indulgent

indulgentie

indult

industrialisatie

industrialiseren

industrialisering

industrie

industrieel

ineffectief

ineffectiviteit

inefficiënt

inefficiëntie

inert

inertie

inexact

in extenso

infaam

infant

infante

infanterie

infanterist

infanticide

infantiel

infantiliseren

infantilisme

infantiliteit

infarct

infecteren

infectie

infectieus

infectueus

inferieur

inferioriteit

infernaal

inferno

infertiel

infertiliteit

infibulatie

infiltraat

infiltrant

infiltratie

infiltreren

infinitesimaalrekening

infinitief

infirmerie

inflatie

inflatoir

inflexibel

inflexibiliteit

influenceren

influenza

info

informaliteit

informant

informateur

informatica

informaticus

informatie

informatief

informatiseren

informatrice

informeel

informeren

infrarood

infrasoon

infrastructureel

in fresco

infusie

infuus

in genen dele

ingenieur

ingenieus

ingrediënt

inhalatie

inhaleren

inherent

inhibitie

inhumaan

initiaal

initiatie

initiatief

initiator

initieel

initiëren

injecteren

injectie

injector

inkarnaat

inklaren

inlaut

inloggen

in memoriam

in natura

innocent

innovatie

innovatief

innoveren

inofficieel

inoperabel

inopportuun

in optima forma

in petto

input

inquisiteur

inquisitie

inquisitoriaal

inscriptie

insect

insecticide

inseminatie

insemineren

insertie

inside-information

insigne

insinuatie

insinueren

insisteren

insolentie

insolide, insolied

insolvabel

insolvabiliteit

insolvent

insolventie

in spe

inspecteren

inspecteur

inspectie

inspectrice

inspiciënt

inspiratie

inspirator

inspireren

instabiel

instabiliteit

installateur

installatie

installeren

instant

instantané

instantie

in statu nascendi

instigatie

instigator

instigeren

instinct

instinctief

instinctmatig

institueren

institutie

institutionaliseren

institutioneel

instituut

instructeur

instructie

instructief

instructrice

instrueren

instrument

instrumentaal

instrumentair

instrumentalis

instrumentalisme

instrumentalist

instrumentarium

instrumentatie

instrumenteel

instrumenteren

insubordinatie

insufficiënt

insufficiëntie

insulair

insuline

insult

intact

intake

integer

integraal

integratie

integrator

integreren

integrerend

integrisme

integrist

integriteit

intellect

intellectualisme

intellectualistisch

intellectueel

intelligent

intelligentie

intelligentsia

intendance

intendant

intenderen

intens

intensief

intensifiëren

intensiteit

intensive care

intensiveren

intensiviteit

intentie

intentionaliteit

intentioneel

interacademiaal

interactief

interactiviteit

interbancair

interbellum

intercalatie

intercellulair

intercepteren

interceptie

interceptor

intercity

intercollegiaal

intercom

intercommunaal

intercommunale

interconfessioneel

intercontinentaal

intercultureel

interdepartementaal

interdependentie

interdict

interdictie

interdiocesaan

interdisciplinair

interdisciplinariteit

interessant

interesse

interesseren

interest ->intrest

interetnisch

inter-Europees

interface

interfacultair

interferentie

interfereren

interferon

intergalactisch

interglaciaal

intergouvernementeel

interieur

interim

interim-aandeel

interimair

interim-dividend

interim-regering

interjectie

interkerkelijk

interlandwedstrijd

interlineair

interlinie

interliniëren

interlock

interlocutoir, interlocutoor

interlokaal

interludium

intermediair

intermezzo

interministerieel

intermitterend

intern

internaat

internaliseren

internationaal

international

Internationale

internationalisatie

internationaliseren

internationalisme

internationalist

internationalistisch

interne

interneren

internering

internist

internuntiatuur

internuntius

interoperabiliteit

interparlementair

interpellant

interpellatie

interpelleren

interplanetair

Interpol

interpolatie

interpoleren

interpreet

interpretabel

interpretatie

interpretatief

interpretator

interpreteren

interprovinciaal

interpunctie

interpungeren

interraciaal

interregio

interregionaal

interregnum

interreligieus

interrumperen

interruptie

interscolair

intersectoraal

interstellair

intersubjectief

intersubjectiviteit

intertekstualiteit

intertekstueel

interuniversitair

interval

interveniëren

interventie

interventionisme

interventionist

interventionistisch

interview

interviewen

intervisie

interzonaal

intestaat

intestinaal

intiem

intimidatie

intimideren

intimistisch

intimiteit

intimus

intolerabel

intolerant

intolerantie

intonatie

intoneren

intoxicatie

intracellulair

intracommunautair

intra-Europees

intramuraal

intramusculair

intransigent

intransitief

intra-uterien

intraveneus

intrest ->interest

intrigant

intrigante

intrige

intrigeren

intrinsiek

in triplo

intro

introducé

introduceren

introductie

introïtus

intron

introspectie

introversie

introvert

intrusie

intuïtie

intuïtief

in u beider belang

inundatie

inunderen

invalide

invalideren

invaliditeit

invariabel

invariant

invasie

invectief

inventaris

inventarisatie

inventariseren

inventie

inventief

inventiviteit

invers

inversie

invert

investeren

investering

investituur

invitatie

invité

invite

inviteren

invocatie

in voce

involveren

inzoomen

ion

ionisatie

ioniseren

ipso facto

irenisch

iridium

iris

iriscopie

iriscopist

iriseren

ironie

ironisch

ironiseren

irradiatie

irrationaal

irrationalisme

irrationaliteit

irrationeel

irrealis

irrealistisch

irrealiteit

irredentisme

irreëel

irregulier

irrelevant

irrelevantie

irreversibel

irrigatie

irrigator

irrigeren

irritant

irritatie

irriteren

ischias

islam

islamiet

islamiseren

islamisme

islamitisch

islamologie

islamoloog

isme

isobaar

isochroon

isoglosse

isolatie

isolationisme

isolationist

isolationistisch

isolator

isolement

isoleren

isolering

isomeer

isomeriseren

isomorf

isotherm

isotoon

isotoop

Israëli

Israëliet

Israëlisch

Israëlitisch

issue

Italiaan

Italiaans

italianisant

italianiseren

item

iteratie

iteratief

Ivriet

jabot

jack

jacket

jacquard

jacquet

jade

jaeger

jaguar

Jahweh, Jahwe

jajem

jaloezie

jalousie de métier

jam

jambe

jambisch

jamboree

jammen

jamsession

jansenisme

januari

janus

Jap

Japanner

japanologie

Japans

japon

jardinière

jargon

jarretelle, jarretel

jaspis

jatmoos

Javaan

Javaans

jazz

jazzband

jazzy

jeans

jeep

Jehova

jehova (lid v.e. christelijk kerkgenootschap)

jennen

jeremiade

jeremiëren

jerrycan

jersey

jet

jetlag

jetset

jetski

jeu de boules

jeuïg

jeune premier

jezuïet

jezuïtisch

jezuïtisme

Jiddisch

jingle

jingoïsme

jioe-jitsoe, jiujitsu

jive

Job

jockey

jodide

jodium

jodoform

jofel

joggen

jogging

johannieter

joint

joint venture

jojoën

joker

jokeren

Jonas

jonassen

jongleren

jongleur

Jordaans

jota

joule

jour

journaal

journaille

journalist

journaliste

journalistiek

joviaal

jovialiteit

joyeus

joyriden

joyriding

joystick

jozef

jubilaresse

jubilaris

jubilee

jubileren

jubileum

judaica

judas

judassen

judicieel

judicium

judo

judoën

judoka

Jugendstil

jujube

jukebox

juli

Juliaans

julienne

jumbo

jumbojet

jumelage

jumper

jumpshot

jumpsuit

junctie

junctuur

jungle

juni

junior

junk

junkfood

junkie

junta

Jura

jureren

juridisch

jurisdictie

jurisprudentie

jurist

juriste

juristerij

jury

jus

jus d'orange

justeren

justificatie

justitiabel

justitiabelen

justitie

justitieel

justitioneel

jute

juvenaat

juveniel

juxtapositie

kaakbeen, kaaksbeen ->kakebeen

kabaai, kabaja

kabas

kabbala

kabbalist

kabbalistiek

kabbalistisch

kabinet

kadaster

kadastraal

kadastreren

kadaver

kadi

kaduuk

kaffa

kaftan

kaïn

kajak

kakebeen ->kaakbeen, kaaksbeen

kakement

kakenestje

kaketoe

kaki

kakofonie

kakofonisch

kalebas, kalbas

kalefateren ->kalfateren

kalfaatwerk

kalfateren ->kalefateren

kali

kaliber

kalibreren

kalief

kalifaat

kalis

kalisse

kalium

kalligraaf

kalligraferen

kalligrafie

kalligrafisch

kalomel

kalot

kalvijn

kameleon

kameleontisch

kamelot

kameraad

kamfer

kamikaze

kamille

kamizool

kampanje

kampong

kanaal

kanarie

kandelaber

kandidaat

kandidaats

kandidatuur

kandideren

kangoeroe

kanis

kanji

kanker

kankeraar

kankerachtig

kankeren

kannibaal

kannibalisatie

kannibaliseren

kannibalisme

kano

kanoën

kanoet

kanon

kanonnade

kanonneren

kanonnier

kansel

kanselarij

kanselier

kantianisme

kantine

kanton

kantonnaal

kantonneren

kantonnier

kaolien

kapelaan

kapitaal

kapitalisatie

kapitaliseren

kapitalisme

kapitalist

kapitalistisch

kapiteel

kapittel

kapittelen

kapoeres

kapok

kapotje

kappa

kapsalon

kapsones

kapucijn

kapucijner

karabijn

karaf

karakter

karakteriseren

karakterisering

karakteristiek

karakterloos

karakterloosheid

karakterologie

karakterologisch

karamel

karate

karateka

karavaan

karavanserai, karavansera

karbonade

karbonkel

karbouw

kardemom

kardinaal

kariatide

kariboe

karikaturaal

karikaturiseren

karikaturist

karikatuur

karma

karonje

karos

karot

kartel

karteren

kartering

kartonnage

kasba, kashba

kasjmier

kasjmieren

kasserol ->kastrol

kassian

kastrol ->kasserol

kasuaris

katabool

katafalk

katalysator

katalyse

katalyseren

katalytisch

katapult

katapulteren

katheder

kathedraal

katheter

katheteriseren

kathode

katholicisme

katholiciteit

katholiek

kation

katjang

katsjoe

kattebelletje

kattedoorn

kattekruid

kauri

kazak

kazemat

kazerne

kazerneren

kazernering

kebab

kebon

keepen

keeper

kefir

kek

kelim

kelt

Keltisch

kenau

kentaur ->centaur

kepie

keramiek ->ceramiek

keramisch ->ceramisch

keramist ->ceramist

keratine

kerosine

ketchup

ketjap

ketoembar

keu

keulenaar

Keuls

keyboard

khmer

kibboets

kibboetsnik

kick

kickbokser

kicken

kidnappen

kidnapping

kief

kiepen

kierewiet

killen

killer

kilo

kilogram

kilometer

kilometrage

kilovolt

kilowatt

kilowattuur

kilt

kimono

kina

kinase

kineast ->cineast

kinema ->cinema

kinematograaf ->cinematograaf

kinematografie ->cinematografie

kinesist

kinetica

kinetisch

kingsize

kinine

kinnebak

kinnesinne

kissebissen

kitchenette

kitsch

kiwi

klarinet

klarinettist

klassering

klassiek

klassieken

klavechord

klavecimbel

klavecinist

kleptofobie

kleptomaan

kleptomanie

klerelijer

klerewijf

klerezooi

klerikaal

klerikalisme

klewang

klimaat

klimatologie

klimatologisch

klimatoloog

kliniek

klinisch

klonen

kloneren

kloon

klotefilm

klunen

klysma

knäckebröd

knickerbocker

knock-out

knowhow

koala

kobalterts

koekepeer

koelak

koelie

koenjit

koersnotering

koeskoes

kohier

koine

kokarde

koket

koketteren

koketterie

kokos

kola

kolbak

kolchoz

kolibrie

koliek

kolokwint

kolom

kolombijntje

kolonel

koloniaal

kolonialiseren

kolonialisme

kolonialist

kolonialistisch

kolonie

kolonisatie

kolonisator

koloniseren

kolonist

koloriet

kolos

kolossaal

kolossus

komediant

komediante

komediantesk

komedie

komeet

komiek

komiekeling

komiekerig

Komintern

komisch

komma

kommaliewant

kompaan

kompas

kompel

kompres

Kongolees

kongsie, kongsi

Koninginnedag

konsoorten ->consorten

konstabel

konvooi

konvooieren

koolhydraat

kooloxide

koosjer ->kosjer, kousjer

kopal

kopeke

kopie

kopiëren

kopiist

kopra

koptisch

koraalmuziek

koran

kordelier

kordon

korjaal

kornak

kornet

kornoelje

korporaal

korps

korset

korund

korvet

kosjer ->koosjer, kousjer

kosmisch

kosmogonie

kosmograaf

kosmografie

kosmologie

kosmologisch

kosmonaut

kosmopoliet

kosmopolitisch

kosmopolitisme

kosmos

kostumeren

kostuum

kotelet

kousjer ->koosjer, kosjer

kozak

krabbekat

krabbescheer

kraton

krediet

kretologie

krijgsauditeur

krijn

krikkemik

krill

krimi

kristal

kristalachtig

kristallen

kristallens

kristalliet

kristallig

kristallijn

kristallijnen

kristallisatie

kristalliseren

kristallografie

kritiek

kritisch

kritiseren

kroepoek

krokant

kroket (voedsel)

krokus

kroniek

kruidenier

kruizemunt

kryoliet

krypton

kuberen

kubiek

kubisme

kubist

kubistisch

kubus

kumquat

kungfu

kür

kurkuma

kursaal

kuub

kwadraat

kwadrant

kwadrateren

kwadratuur

kwadreren

kwalificatie

kwalificeren

kwalitatief

kwaliteit

kwantificeren

kwantitatief

kwantiteit

kwantum

kwantummechanisch

kwart

kwartaal

kwartel

kwartet

kwartetten

kwartier

kwartijn

kwartje

kwarto

kwarts

kwatrijn

kwestie

kwestieus

kwibus

kwint

kwintaal

kwintessens

kwintet

kwitantie

kwiteren

kynologie

kynologisch

lab

labarum

labbekak

labberdaan

labberlottig

labboon

label

labelen

labeur

labeuren

labiaal

labiaat

labiel

labiliteit

labo

laborant

laboratorium

laboreren

labrador

labyrint

labyrintisch

laconiek

laconisme

lactaat

lactase

lactatie

lactogeen

lactometer

lactose

lacune

lady

ladykiller

ladyshave

laesie

lagune

laïciseren

laïcisme

laisser-aller

laisser faire

laissez passer

lambada

lambriseren

lambrisering

lamé

lamel, lamelle

lamentabel

lamentatie

lamenteren

laminaat

laminair

lamineren

lampion

lancaster

lanceren

lancet

landauer

landrover

landsadvocaat

langlauf

langlaufen

langoureus

langoustine

languissant

lanoline

lanthaan

Lap

laparoscoop

laparoscopie

laparotomie

lapidair

lapis lazuli

Laplander

Laps

lapsus

laptop

laqué

larghetto

largo

lariks

larmoyant

laryngaal

laryngitis

laryngoscoop

larynx

lasagne

lascief

laser

latent

latentie

lateraal

latex

lathyrus

Latijn

Latijnen

Latijns

latiniseren

latinisme

latinist

latiniteit

latino

latrine

laudanum

laudatie

laudatio

lauden

laureaat

laurier

lava

lavabo

lavas

lavement

lavet

lawntennis

laxans

laxatief

laxeren

lay-out

lazaret

lazarist

lazarus

lazuren

lazuur

league

lease

leasen

leasing

lecithine

lector

lectoraat

lectuur

led

ledemaat

ledikant

legaal

legaat

legalisatie

legaliseren

legalisme

legalistisch

legaliteit

legataris

legateren

legatie

legato

legenda

legendarisch

legende

legio

legioen

legionair

legislatief

legislatuur

legitiem

legitimaris

legitimatie

legitimeren

legitimist

legitimiteit

lego

leguaan

lekkage

lemming

leninisme

leninist

leninistisch

lento

leporello

lepra

lepreus

leproos

leprozerie

lepton

leptosoom

lesbienne

lesbisch

lesbo

Let

let

letaal

letaliteit

lethargie

lethargisch

Letlands

leukemie

leukocyt

Levant

Levantijns

leverancier

leviathan

leviet

levitatie

lexicaal

lexicograaf

lexicografie

lexicografisch

lexicologie

lexicoloog

lexicon

liaan ->liane

liaison

liane ->liaan

Lias

libel

liberaal

liberalisme

liberalistisch

liberaliteit

libero

libertair

libertijn

libertijns

libidineus

libido

Libisch

librettist

libretto

librium

licentiaat

licentie

lictor

liëren

lievevrouwebedstro

lievevrouwebeestje

lift

liften

lifter

liga

ligament

ligatuur

liguster

likeur

lila

lila-achtig

lilliputachtig

lilliputter

liman

limbo

limbus

limerick

limiet

limit

limitatief

limiteren

limoen

limonade

limousine

lindaan

lineair

lineamenten

linea recta

lingerie

linguïst

linguïstiek

linguïstisch

liniaal

linie

liniëren

lino

linoleum

linotype

lipogram

lipstick

liquida

liquidatie

liquide

liquideren

liquiditeit

lira

lire

litanie

literaat

literair, litterair

literarisch

literator, litterator

literatuur, litteratuur

lithium

litho

lithochromie

lithograaf

lithograferen

lithografie

lithografisch

litigieus

litotes

Litouwer

Litouws

lits-jumeaux

litterair, literair

litterator, literator

litteratuur, literatuur

liturg

liturgie

liturgiek

liturgisch

live

living

loafers

lobby

lobbyen

lobbyist

lobelia

lobotomie

loc

locatie

locatief

locker

loco

loco-burgemeester

locomobiel

locomotief

loempia

logaritme

logaritmisch

logé

loge

logee

logement

logeren

loggia

logica

logicus

logies

logisch

logistiek

logo

logogram

logopedie

logopedisch

logopedist

logos

loipe

lokaal

lokalisatie

lokaliseren

lokaliteit

lolita

lolly

Lombardijs, Lombardisch

lombok

longdrink

longitudinaal

longroom

looping

lorgnet

lorrie

löss

lotion

lotto

lotus

louche

lounge

lovegame

lowbudget

loyaal

loyalist

loyalistisch

loyaliteit

lucide

luciditeit

lucifer

lucratief

lucullisch

lucullusmaal

ludiek

lues

luguber

luitenant

luitist

lullepot

lullepraat

lumbaal

lumbecken

luminal

luminescent

luminescentie

lumineus

lumpsum

lunair

lunapark

lunch

lunchen

lunchroom

lunet

lupine

lupus

lustre

lustrum

lutheraan

lutheranisme

luthers

lux

luxaflex

luxe

luxueus

luzerne

lyceum

lychee

lycra

lymfatisch

lymfe, lymf

lymfocyt

lynchen

lynx

lyricus

lyriek

lyrisch

lyrisme

lysine

lysol

macaber

macadam

macadamiseren

macaroni

macaronisch

mach

machete

machiavellisme

machiavellist

machiavellistisch

machinaal

machinatie

machine

machinerie

machinist

machismo

machistisch

macho

maçonniek

macramé

macro

macrobioot

macrobiotiek

macrobiotisch

macrobudget

macro-economie

macro-economisch

macro-econoom

macrofaag

macrokosmos

macromoleculair

macromolecule

macroniveau

macroscopisch

macrostructuur

maculatuur

madam

madame

madelief

madera

madonna

madras

madrigaal, madrigal

maestoso

maestro

maffioos

maffioso

magazine

magenta

maggi

magie

magiër

magisch

magister

magistraal

magistraat

magistratuur

magma

magnaat

magnesia

magnesium

magnetiseren

magnetiseur

magnetisme

magnetosfeer

magnetron

magnificat

magnifiek

magnitude

magnolia

magnum

maharadja

Mahdi

mahjong

mahonie

maidenspeech

maidentrip

mail

mailboot

mailen

mailing

maillot

mainframe

maintenee

mainteneren

maïs

maisonnette

maître

maître d'hôtel

maîtresse

maïzena

majesteit

majesteitelijk

majestueus

majeur

majolica

majoor

major

majoraan

majoraat

majordomus

majoreren

majorette

majoriteit

majuskel

makaron ->makron

makelaardij

make-up

makreel

makron ->makaron

malachiet

malafide

malaga

malaise

malaria

malcontent

malcontenten

maledictie

Maleis

Maleisiër

Maleisisch

malheur

malicieus

maligne

malta

Maltees

malthusianisme

maltose

maltraiteren

malus

malversatie

malverseren

mammografie

mammogram

mammon

management

managen

manager

manche

manchester

manchet

manco

mandaat

mandala

mandataris

mandateren

mandement

mandiën

mandoer

mandoline

mandragora

mandril

mane- (samenst. met – als 1e lid,

bijv. maneschijn)

manege

manegepaard

manga ->mango

mangaan

mango ->manga

mangrove

maniak

maniakaal

manicheeër

manicheïsme

manicure

manicuren

manie

manier

maniërisme

maniërist

maniëristisch

manifest

manifestant

manifestatie

manifesteren

manilla

maniok

maniokmeel

manipulatie

manipulatief

manipulator

manipuleren

manisch

manisme

manna

mannequin

manoeuvre

manoeuvreren

manometer

manou

mansarde

mantilla

mantisse

mantra

manuaal

manueel

manufacturen

manuscript

manusje-van-alles

maoïsme

maoïst

maoïstisch

maquette

maquillage

maquilleren

maraboe

marasquin

marathon

marchanderen

marcheren

marconist

marechaussee

maretak

margarine

marge

marginaal

marginalia, marginaliën

marginalisatie

marginaliseren

marginaliteit

marifoon

marihuana

marimba

marinade

marine

marineren

marinier

marionet

maritiem

markant

marker

markeren

marketing

markies

markiezin

markizaat

marmelade

marmiet

marmoleum

marokijn

marokijnen

Marokkaan

Marokkaans

Marollenfrans

maroniet

maronitisch

marot

marqué

marquise

marron

mars (was marche)

marsepein

marsepeinen

marshmallow

martiaal

martini

martyrologium

marxisme

marxist

marxistisch

mascara

mascarpone

mascotte

masculien

masculiniteit

masculinum

maseur

maskerade

masochisme

masochist

masochistisch

massacreren

massage

masseren

masseur

masseuse

massief

massificatie

massificeren

massiviteit

mastectomie

masteluin

masterclass

mastiek

mastieken

mastitis

mastodont

masturbatie

masturberen

matador

mataglap

match

matchpoint

maté

matelot

mater

materiaal

materialisatie

materialiseren

materialisme

materialist

materialistisch

materie

materieel

mathematica

mathematicus

mathematiek

mathematisch

mathematiseren

mathesis

matinee

matineus

matrak

matriarchaal

matriarchaat

matrikel

matrilineair

matrimoniaal

matrix

matrone

matse

matsen

matting

maturiteit

mauser

mausoleum

mauve

maxi

maximaal

maximaliseren

maximalist

maxime

maximeren

maximum

maxwell

maya

mayonaise

mazurka

mazzel

mazzelen

meander

meanderen

mecanicien

meccano

mecenaat

mecenas

mechanica

mechanicus

mechaniek

mechanisatie

mechanisch

mechaniseren

mechanisering

mechanisme

mechanistisch

meconium

medaille

medaillist

medaillon

mediaal

mediaan

mediageniek

mediamiek

mediatheek

medicaliseren

medicament

medicamenteus

medicatie

medicijn

medicinaal

medicineren

medicus

mediene

mediëvist

mediëvistiek

medina

medio

mediocre

mediocriteit

medisch

meditatie

meditatief

mediteren

mediterraan

medium

medley

medoc

medusa

mefisto

mefistofelisch

megabioscoop

megafoon

megaliet

megalithisch

megalomaan

megalomanie

megalopolis

mehari

meistreel ->menestreel, minstreel

Mekka

melancholicus

melancholie

melancholiek

melancholisch

melange

melanisme

melanoom

melasse

mêlee

mêleren

melodie

melodieus

melodisch

melodrama

melodramatisch

melomaan

melomanie

meltdown

membraan

memento

memo

memoires

memorabel

memorabilia

memorandum

memoreren

memoriaal

memorie

memorisatie

memoriseren

menage

menageren

menagerie

menarche

mendelisme

menestreel ->meistreel, minstreel

menhir

meningitis

meniscus

menopauze

menora

mensa

mensjewiek

mensjewistisch

menstruaal

menstruatie

menstrueel

menstrueren

mensuraal

mentaal

mentaliteit

menthol

mentor

mentoraat

mentrix

menu

menuet

meranti

merbau

mercantiel

mercantilisme

mercantilistisch

mercator

mercatorprojectie

merchandiser

merchandising

merci

mercurochroom

meridiaan

meridionaal

merinosschaap

merinoswol

merite

meritocratie

meritocratisch

mesalliance

mescal

mescaline

mesjoche

mesjokke

mesmerisme

mesoderm

Mesolithicum

meson

mess

Messiaans

messianisme

messianistisch

Messias

messroom

metaal

metaalachtig

metabletica

metaboliet

metabolisch

metabolisme

metafoor

metaforiek

metaforisch

metafysica

metafysicus

metafysisch

metaldehyde

metallic

metalliek

metallisatie

metallisch

metalliseren

metalloïde

metallurg

metallurgie

metallurgisch

metamorf

metamorfose

metamorfoseren

metanalyse

metastase

metastaseren

metathese

metathesis

metempsychose

meteoor

meteoriet

meteorologie

meteorologisch

meteoroloog

methaan

methadon

methanol

methode

methodiek

methodisch

methodisme

methodist

methodistisch

methodologie

methodologisch

methodoloog

methyl

metier

metonymia

metonymie

metonymisch

metrage

metriek

metrisch

metro

metronomisch

metronoom

metronymicum

metropoliet

metropolis ->metropool

metropolitaans

metropool ->metropolis

metrum

met sint-juttemis, met sint-jutmis

meubilair

meublement

Mexicaan

Mexicaans

mezzo

miasma

mica

micro

microbalans

microbe

microbieel

microbiologisch

microbioloog

microburst

microcefaal

microcefalie

microchemie

microchip

micro-economie

micro-economisch

micro-elektronisch

microfilm

microflora

microfoon

microfossiel

microfoto

microfotografie

microklimaat

microkosmos

micrometeoriet

micrometer

micron

micro-organisme

microschaal

microscoop

microscopie

microscopisch

microsfeer

microtonen

Midasoren

midi

mie

mies

Mig

migraine

migrant

migratie

migreren

mihoen

mijns inziens

mikado

milicien

milieu

militair

militant

militariseren

militarisme

militarist

militaristisch

military

militie

miljard

miljardair

miljoen

miljoenste

miljonair

milkshake

mille

millennium

millibar

milligram

millimeter

millimeteren

millirem

millisievert

mime

mimen

mimer

mimesis

mimi

mimicry

mimicus

mimiek

mimisch

mimograaf

mimografie

mimosa

minaret

mineraal

mineralisatie

mineraliseren

mineralogie

mineraloog

minestra

minestrone

mineur

mini

miniaturisatie

miniaturist

miniatuur

miniem

minimaal

minimal art

minimaliseren

minimalisme

minimalist

minimalistisch

minimum

miniseren

minister

ministeriabel

ministerie

ministerieel

mink

minkukel

minor

minoriet

minoriteit

minstreel ->meistreel, menestreel

minus

minuscuul

minuskel

minutieus

minuut

Mioceen

mirabel

miraculeus

mirakel

mirliton

mirre

misantroop

misantropie

misantropisch

mise-en-scène

miserabel

misère

miserere

miserie

misogamie

misogyn

miss

missaal

missie

missionair

missionaris

missioneren

missive

mistletoe

mistral

mitaine

mitella

mitigeren

mitose

mitrailleren

mitrailleur

mix

mixed grill

mixed pickles

mixen

mixture

mixtuur

mnemotechniek

mnemotechnisch

mobiel

mobilair

mobile

mobilhome

mobilisabel

mobilisatie

mobiliseren

mobiliteit

mobilofoon

mocassin

modaal

modaliteit

mode

model

modelboerderij

modelkamer

modelleren

modelleur

modem

moderaat

moderamen

moderateur

moderatie

moderato

moderator

modereren

modern

modernisatie

moderniseren

modernisering

modernisme

modernist

modernistisch

moderniteit

modest

modieus

modificatie

modificeren

modinette

modulair

modulatie

modulator

module

moduleren

modulus

modus

moduul

moeflon

moefti

moesjawara

moesson

moezel

mohair

mohammedaan

mohammedaans

mohammedanisme

mohikanen

moiré

moireren

mokka

molaar

molair

moleculair

molecule, molecuul

molecuul

molest

molestatie

molesteren

molière

moloch

Moluks

molybdeen

moment

momentaan

momenteel

monade

monarch

monarchaal

monarchie

monarchist

monarchistisch

monastiek

mondain

mondiaal

mondialisme

monetair

monetarisme

monetarist

monetaristisch

moneymaker

Mongoliër

mongolisme

mongoloïde

mongool

Mongools

monisme

monistisch

monitor

monitoraat

monitrice

mono

monochromatisch

monochromie

monochroom

monocle

monodie

monoftong

monogaam

monogamie

monografie

monografisch

monogram

monokini

monoliet

monolithisch

monoloog

monomaan

monomanie

monomeer

monopolie

monopoliën

monopoliseren

monopolist

monopolistisch

monopoloïde

monopoly

monosyllabe

monosyllabisch

monotheïsme

monotonie

monotoon

monotype

monseigneur

monsieur

monstrans

monstrueus

monstrum

monstruositeit

montage

montessorischool

monteur

montuur

montycoat

monument

monumentaal

monumentaliteit

moonboots

moquette

moraal

moralisatie

moraliseren

moralisme

moralist

moralistisch

moraliteit

moratoir

moratorium

morbide

morbiditeit

mordicus

more

moreel

morel

morene

mores

morfeem

morfine

morfogenese

morfogenetisch

morfologie

morfologisch

morganatisch

morielje

morille

mormoon

morose

morse

mortaliteit

mortier

mortificatie

mortuarium

mosasaurus

moskee

moslem, moslim

moslimse

motel

motet

motie

motief

motivatie

motiveren

motivering

moto

motor

motoriek

motorisch

motoriseren

motorisering

motorist

motto

mountainbike

mousse

mousseline

mousselinen

mousseren

mouvement

move

moven

moveren

moyenne

mozaïek

mozaïsch

mozetta

mozzarella

muesli ->müsli

muezzin

muffin

muizegerst (plantnaam)

muizetarwe (muizengif)

mulat

mulattin

muleta

mullah

multiculturalisme

multi-etnisch

multifunctionaliteit

multi-instrumentalist

multi-interpretabel

multilateraal

multilateralisme

multimedia

multimiljardair

multimiljonair

multinational

multipel

multiple sclerose

multiplex

multiplicator

multipliceren

multiplier

multipolair

multiregionaal

multireligieus

multiresistent

mummie

mummificatie

mummificeren

municipaal

munitie

muon

musculair

musculatuur

museaal

musette

museum

musical

musiceren

musicienne

musicologie

musicologisch

musicoloog

musicus

muskadel

muskiet

müsli ->muesli

must

mustang

mutageen

mutagenese

mutant

mutatie

mutatief

mutatis mutandis

muteren

mutilatie

mutileren

mutisme

mutualisme

mutualiteit

mutueel

muze

muzelman

muziek

muzikaal

muzikaliteit

muzikantesk

mycelium

mycologie

myeline

myopie

myriade

mysterie

mysterieus

mysticisme

mysticus

mystiek

mystificatie

mystificeren

mythe

mythisch

mythologie

mythologisch

mythologiseren

mytholoog

mythomaan

mythomanie

myxomatose

naar avenant

nabob

nachtegaal

nadir

nafta

naftaleen

naïef

naïeveling

naïveteit, naïviteit

najade

nanking

nanometer

napalm

napoleon

napoleontisch

nappa

narcis

narcisme

narcistisch

narcoanalyse

narcose

narcoticum

narcotisch

narcotiseren

narcotiseur

nardus

narratief

narwal

nasaal

nasaleren

nasi

nasigoreng

nataal

nataliteit

natie

nationaal

nationalisatie

nationaliseren

nationalisering

nationalisme

nationalist

nationalistisch

nationaliteit

natrium

natron

naturalisatie

naturaliseren

naturalisme

naturalist

naturalistisch

naturel

naturisme

nautiek

nautilus

nautisch

navajo

navigatie

navigator

navigeren

nazi

nazireeër

nazi-skins

nazisme

nazistisch

Neanderthaler

necessaire

necrofiel

necrofilie

necrologie

necroloog

necromantie

necropolis, necropool

necrose

nectar

nectarine

neerlandicus

neerlandisme

nefast

nefriet

negatie

negatief

negativisme

negativist

negativistisch

negligé

negligeren

negotie

negotiëren

negrito

negroïde

negrospiritual

negus

nekton

nematode

neobarok

neoclassicisme

neoclassicistisch

neocommunist

neocommunistisch

neoconservatief

neoconservatisme

neocorporatisme

neo-expressionisme

neofascisme

neofascist

neofascistisch

neofiel

neofiet

neogaullistisch

neogotiek

neogotisch

neoklassiek

neokoloniaal

neokolonialisme

Neolatijn

neoliberaal

neoliberalisme

Neolithicum

neolithisch

neologisme

neomalthusianisme

neomarxistisch

neomist

neon

neonataal

neonatologie

neonatoloog

neonazi

neonazisme

neonazistisch

neonbuis

neonlamp

neonverlichting

neoplasticisme

neoplatonisme

neoplatoons

neopop

neopreen

neoprof

neopsychedelisch

neorealisme

neorealist

neorealistisch

neorenaissance

neoromantiek

neoromantisch

neoscholastiek

neosenior

neostalinist

neostalinistisch

neostijl

nepotisme

nero

nervatuur

nerveus

nerveusheid

nervositeit

nestor

netto

netto-opbrengst

nettowinst

neuraal

neuralgie

neuralgisch

neurasthenie

neurasthenisch

neurobiologie

neurobioloog

neurochirurg

neurochirurgie

neurofysiologie

neurofysiologisch

neurologie

neurologisch

neuroloog

neuron

neuronaal

neuroot

neuropathie

neuropathologie

neuropeptide

neuropsychologie

neuropsycholoog

neurose

neuroticus

neurotisch

neurotiseren

neurotoxisch

neurotransmitter

neutraal

neutralisatie

neutraliseren

neutralisering

neutralisme

neutralist

neutralistisch

neutraliteit

neutrino

neutron

neutrum

newton

niche

nicotine

niëlleren

nieuwmodisch

nieuwtestamentisch

nigromantie

nihil

nihilisme

nihilist

nihilistisch

nimbus

nimf

nimrod

nirvana, nirwana

nitraat

nitreren

nitriet

nitrificatie

nitrobenzeen

nitroglycerine

nitwit

niveau

nivelleren

nivellering

Nobelprijs

nobiliteit

noblesse

no-claimkorting

nocturne

noedels

noga

no-iron

nomade

nomadisch

nomadisme

nomen

nomenclatuur

nominaal

nominalisme

nominatie

nominatief

nomineren

nomothetisch

non-actief

non-activiteit

non-agressiepact

non-belligerent

nonchalance

nonchalant

non-combattant

non-conformisme

non-conformist

none

nonet

non-ferro

non-interventie

nonius

nonsens

non sequitur

non-valeur

Noor

noorman

Noors

nootmuskaat ->notenmuskaat

noradrenaline

norbertijn

norbertijner

noria

normaal

normalisatie

normaliseren

normalisering

normalist

normaliste

normaliteit

normaliter

normatief

nortonbuis

nortonpomp

nosologie

nostalgie

nostalgisch

nota

notabel

notabele

nota bene

notariaat

notarieel

notaris

notatie

notenmuskaat ->nootmuskaat

noteren

notering

notie

notificatie

notificeren

notitie

notoir

notulant

notulen

notuleren

notulist

nouveauté

nouvelle cuisine

nova

noveen ->novene

novelle

novellist

november

novene ->noveen

novice

noviciaat

noviet

noviteit

novum

nozem

nuance

nuanceren

nuancering

nubuck

nucleair

nucleus

nudisme

nuditeit

nulliteit

numerair

numeriek

numero

numerologie

numeroteur

numerus fixus

numismatiek

numismatisch

nuntiatuur

nuntius

nuptiaal

nurse

nutriënt

nylon

nymfomaan

nymfomane

nymfomanie

oase

oasis

obductie

obediëntie

obelisk

object

objectie

objectief

objectiveren

objectivisme

objectiviteit

oblaat

oblie ->oublie

obligaat

obligatie

obligatoir

obligo

oblong

obool

obsceen

obsceniteit

obscurantisme

obscurantist

obscurantistisch

obscuriteit

obscuur

obsederen

observant

observantie

observatie

observator

observatorium

observeren

obsessie

obsessief

obsessioneel

obsoleet

obstakel

obstetrie

obstetrisch

obstinaat

obstipatie

obstructie

obstructief

obstrueren

obus

ocarina

occasie

occasion

occasioneel

occidentaal

occlusie

occlusief

occult

occultisme

occultist

occupatie

occuperen

oceaan

oceanisch

oceanograaf

oceanografie

oceanografisch

oceanologie

ochlocratie

octaaf

octaan

octaëder

octant

octavo

octet

octopus

octrooi

octrooieren

oculair

oculeren

oculist

odaliske, odalisk

ode

odeur

odieus

odium

odoriseren

odyssee

oecumene

oecumenisch

oedeem

oedipaal

oekaze

oekelele ->ukelele

oestradiol

oestrogeen

oestrus

oeuvre

offday

offensief

offerande

offerte

offertorium

office

official

officiant

officie

officieel

officier

officiëren

officieus

officinaal

officium

off line

offset

offsetdruk

offshore

offside

offwhite

oftalmie

ogief

ohm

oir

ojief

okapi

oké

oksaal ->doksaal

oktober

oldtimer

oleander

oleografie

oligarch

oligarchie

oligarchisch

oligofreen

oligofrenie

oligopolie

olympiade

olympisch

ombudsvrouw

omega

omelet

omen

om harentwille, om harentwil

om hunnentwil, om hunnentwille

omineus

omissie

om mijnentwil, om mijnentwille

omnibus

omnipotent

omnium

omnivoor

omrasteren

om zijnentwille, om zijnentwil

onager

onaneren

onanie

onanist

oncologie

oncologisch

oncoloog

ondulatie

onduleren

onduline

oneliner

onemanshow

ongegeneerd

ongelinieerd

ongepermitteerd

on line

onlogisch

onomasticon

onomastiek

onomatopee

ons aller belang

ons beider naam

ontcijferen

ontcijfering

ontogenese

ontologie

ontologisch

onyx

onzelievevrouwebedstro

onzenthalve

onzerzijds

onzes inziens

oöliet

Oost-Europees

Oost-Indisch

oostmoesson

oostpassaat

opaak

opaal

opalen

opcenten

opcentiemen

opdeciemen

opera

operabel

operatesk

operateur

operatie

operatief

operationaliseren

operationeel

operator

opereren

operette

op heterdaad

opiaat

opinie

opium

opiumkit

opkalefateren, opkalfateren

opmarcheren

opossum

oppercommando

opperofficier

opperrabbijn

opponent

opponeren

opportunisme

opportunist

opportunistisch

opportuniteit

opportuun

opposant

oppositie

oppositioneel

oppressie

opsolferen

opsouperen

optant

optatie

optatief

opteren

optica

opticien

opticus

optie

optiek

optimaal

optimaliseren

optimisme

optimist

optimistisch

optimum

optioneel

optisch

optometrist

opulent

opulentie

opus

op vista ->a vista

oraal

orakel

orakelen

oraliteit

orangeade

orangist

orang-oetang, orang-oetan

oranjerie

orante

oratie

oratio pro domo

orator

oratorio

oratorisch

oratorium

orchestreren

orchidee

orchis

ordinaal

ordinaat

ordinair

ordinantie

ordinariaat

ordinarius

ordineren

ordner

ordonnans

ordonnantie

ordonneren

öre

oreade

oregano

oremus

oreren

organiek

organigram

organisatie

organisator

organisatorisch

organisatrice

organisch

organiseren

organisme

organist

organogram

organza

orgasme

orgastisch

orgiastisch

orgie

oriënt

oriëntaal

oriëntalist

oriëntalistiek

oriëntalistisch

oriëntatie

oriënteren

oriëntering

origami

originaliteit

origine

origineel

orka

orkaan

orkest

orkestraal

orkestratie

orkestreren

orkeststuk

ornaat

ornament ->ornement

ornamenteel

ornamenteren

ornamentiek

ornement ->ornament

ornithologie

ornithologisch

ornitholoog

orografie

orthodidactiek

orthodontie

orthodontist

orthodox

orthodoxie

orthografie

orthografisch

orthomoleculair

orthopedagogie

orthopedagogiek

orthopedagogisch

orthopedagoog

orthopedie

orthopedisch

orthopedist

orthopeed

ortolaan

oryx

oscar

oscillatie

oscillator

oscilleren

oscillograaf

oscillogram

oscilloscoop

osmaan

osmose

osmotisch

ossuarium

ostensief

ostentatie

ostentatief

osteologie

osteopathie

osteoporose

ostracisme

otium

otoscoop

ottomaans

oublie ->oblie

oubliëtte

oud-officier

oud-soldaat

oudtestamentisch

ounce

out

outcast

outfit

outillage

outilleren

outlaw

outlook

outplacement

output

outsider

ouverture

ouvreuse

ouzo

ovaal

ovarium

ovatie

ovationeel

overacting

overall, overal

overdrive

overflow

overhead

overheadsheet

overkill

overstatement

overtraind

ovulatie

oxer

oxidase

oxidatie

oxidatief

oxide

oxideren

oxymoron

ozon

ozonisatie

ozoniseren

paardebloem

paardedistel

paardekastanje

paarlemoer ->parelmoer

paarlemoeren ->parelmoeren

paascommunie

paasvakantie

pacemaker

pachyderm

pacificatie

pacificator

pacificeren

pacifisme

pacifist

pacifistisch

packpact

pacteren

paddel ->peddel

paddelen

paddestoel

paddock

padie

paella

paganisme

paganist

page

pagina

paginatuur

pagineren

paginering

pagode

paillette

pain à la grecque

pair

pais ->peis

pakkage

paksoi

palankijn

palataal

palatum

paleoantropologie

Paleoceen

paleograaf

paleografie

Paleolithicum

paleolithisch

paleologie

paleontologie

paleontologisch

paleontoloog

Paleozoïcum

Palestijns

palet

paletmes

paletten

palfrenier

palimpsest

palindroom

palissade

palissaderen

palissadering

palissander

palladium

pallet

palliatief

Pallieter

pallium

palmares

palmet

palpabel

palpatie

palperen

palpiteren

palts

palurk

pamflet

pamflettisme

pamflettist

pamflettistisch

pampa

panacee

panache

panacheren

pan-Afrikanisme

panama

pan-Amerikaans

pan-Arabisch

pan-Arabisme

pancake

pancreas

panda

pandecten

pandemie

pandemonium

pandoer

pandoeren

pandoering

panegyriek

panel

pan-Europees

pan-Germanisme

paniek

panikeren

panisch

panopticum

panorama

panoramisch

pan-Slavisme

pantalon

pantheïsme

pantheïstisch

pantheon

pantograaf

pantomime

pantomimisch

pantry

pantsering

pan-Turks

panty

papaja

paparazzo

papaver

papaverachtig

papegaai

paper

paperassen

paperback

paperclip

Papiamento

Papiaments

papier-maché

papil

papillot

papisme

Papoea

Papoeaas

pappenheimer

pappenheimers

paprika

papyrologie

papyrus

para

paraaf

paraat

paraatheid

parabel

parabellum

parabolisch

parabool

parachute

parachuteren

parachutist

parade

paradentose

paraderen

paradigma

paradigmatisch

paradox

paradoxaal

paraferen

parafernalia

paraffine

parafrase

parafraseren

paragnosie

paragnost

paragnostisch

paragraaf

paragraferen

Parakleet

parallactisch

parallax

parallel

parallellepipedum

parallellie

parallellisatie

parallellisme

parallelliteit

parallellogram

paralympisch

paralyse

paralyseren

paralysie

paralytisch

paramagnetisch

paramedicus

paramedisch

parament ->parement

parameter

paramilitair

paranimf

paranoia

paranoïcus

paranoïde

paranoot

paranormaal

paraplu

parapsychologie

parapsychologisch

parapsycholoog

parasiet

parasitair

parasiteren

parasitisch

parasitisme

parasitologie

parasol

parastataal

parastatale

parataxis

parathion

paratyfus

para-universitair

parcours ->parkoers

pardessus

pardon

pardonneren

parelcokes

parelmoer ->paarlemoer

parelmoeren ->paarlemoeren

parement ->parament

parenthese, parenthesis

pareren

par excellence

parfait

parfum

parfumeren

parfumerie

parfumeur

pari

paria

paritair

pariteit

parka

parking

parkoers ->parcours

parlando

parlement

parlementair

parlementariër

parlementarisme

parlementen

parlementeren

parlesanten

parlofoon

parmezaan

parmezaans

parochiaal

parochiaan

parochialisme

parochie

parochieel

parodie

parodiëren

parodistisch

parodontitis

parodontium

parodontologie

parool

paroxisme

pars pro toto

parterre

participant

participatie

participatief

participeren

participium

particularisme

particularistisch

particulariteit

particulier

particuliere

partieel

partikel

parti-pris

partita

partituur

partizaan

partner

partnership

parttime

parttimer

partus

party

parure, paruur

parvenu

pasar

Pascha

pas de deux

pasja

paso doble

pass

passaat

passabel

passage

passagier

passagieren

passant

passé

passement

passe-partout

passer

passerelle

passeren

passie

passief

Passiezondag

passim

passing

passioneel

passiva

passiviteit

passivum

passus

pasta

pastel

pasteurisatie

pasteuriseren

pastiche

pastille

pastinaak

pastis

pastoraal

pastorale

pastoralia

pastorie

pastrami

patates frites

patchwork

paté

pateel

pateen

patent

patenteren

patentrecht

pater

paternalisme

paternalistisch

paternoster

paternosteren

pathefoon

pathetiek

pathetisch

pathisch

pathogeen

pathologie

pathologisch

patholoog

pathos

patience

patiënt

patiënte

patiëntie

patina

patineren

patio

patisserie

patissier

patois

patriarch

patriarchaal

patriarchaat

patriciaat

patriciër

patricisch

patrilineair

patrimoniaal

patrimonie

patrimonium

patriot

patriottisch

patriottisme

patriottistisch

patristiek

patrologie

patronaat

patronage

patroneren

patroniseren

patrouille

patrouilleren

paulinisch

paumelle

pauper

pauperisme

pauze

pauzeren

pavane

paviljoen

peau de pêche

pectine

pectoraal

pectorale

pecunia

pecuniair

pedagoge

pedagogie

pedagogiek

pedagogisch

pedagoog

pedant

pedanterie

peddel ->paddel

peddelaar

peddelen

pedel

pederast

pederastie

pederastisch

pediater

pediatrie

pedicure

pedicuren

pedigree

pedis

pedofiel

pedofilie

pedologie

pedologisch

pedoloog

pedometer

peeling

pegulanten

peignoir

peis ->pais

pejoratief

pekblende

pekinees

pelagiaan

pelargonium

pelerine

pelgrimage

pelgrimeren

pelikaan

pellagra

peloton

penaal ->poenaal

penaliteit

penalty

penaten

pendant

pendeloque

pendule

penetrant

penetratie

penetreren

penibel

penicilline

penis

penitent

penitentiair

penitentie

penny

penologie

penoze

pensee

penseel

pensioen

pension

pensionaat

pensionair

pensionaire

pensionaris

pensioneren

pensionering

pensum

pentaan

pentaëder

Pentagon

pentagonaal

pentagram

pentameter

Pentateuch

pentatlon

pentatonisch

penurie

pep

peperoni

peppelen

pepsine

peptalk

peptide

pepton

perceel

percent

percentage

percentueel

perceptie

perceptueel

percipiëren

percolator

percussie

percussionist

percuteren

peremptoir

perequatie

perestrojka

perfect

perfectie

perfectief

perfectioneren

perfectionisme

perfectionist

perfectionistisch

perfectum

perfide

perfiditeit

perforatie

perforator

perforeren

performance

performer

pergola

periculeus

perifeer

periferie

periferisch

perifrase

perifrastisch

perigeum

perihelium

perikel

perikoop

perimeter

perinataal

perineum

periode

periodiek

periodiseren

peripateticus

peripatetisch

peripetie

periscoop

periscopisch

peristaltiek

peristaltisch

peristyle

peritonitis

perkaline

Perm

permafrost

permanent

permanenten

permanentie

permeabel

permeabiliteit

permis

permissie

permissief

permissiviteit

permitteren

permutatie

pernambukhout

pernicieus

peronisme

peronist

peronistisch

peroratie

peroreren

peroxide

perpendiculair

perpendiculariseren

perpetueel

perpetuum mobile

perplex

perplexiteit

perron

Pers

per se

perseveratie

persevereren

persianer

persico

persiflage

persifleren

persistent

persistentie

persisteren

personage

personalia

personalisatie

personalisme

personalistisch

personaliteit

personificatie

personifiëren

perspectief

perspectivisch

perspex

perspiratie

persuasie

persuasief

pertinent

pertinentie

Peruaan, Peruviaan

Peruaans, Peruviaans

perubalsem

perverteren

perzik

Perzisch

Pesach

peseta

peso

pessarium

pessimisme

pessimist

pessimistisch

pesticide

pestilent

pestilentie

petekind

petemoei

petitfour

petitie

petitioneren

petitionnement

petrochemisch

petroleum

petticoat

petunia

pezewever

pfeiffer

pi

pianissimo

pianist

pianiste

pianistiek

pianistisch

piano

pianoforte

pianola

pias

piaster

pica

picador

picaresk

piccalilly

piccolo

pickles

picknick

picknicken

pick-up

pico bello

picoseconde

picrinezuur

pictogram

picturaal

picture

pidgin

piechem

pied-à-terre

piëdestal

pielepoot

piemelen

piercing

pierebad

pierement

pierewaaien

pierewiet

pierrot

piëta

piëteit

piëtisme

piëtist

piëtistisch

pigment

pigmentatie

pigskin

pij

pikant

pikanterie

pikantig

pikdonker ->pikkedonker

pikeren

piket

piketten

piketteren

pikeur

pikkedonker ->pikdonker

pikketanis

pilaar

pilaster

pili-pili

pilo

piloot

pilotstudy

pils

pilsener

piment

pimpernel

pimpernoot

pin

pinacotheek

pinakel

pinang

pinas

pince-nez

pincet

pincher

pinda

pingelaar

pingelen

pingpong

pingpongen

pingpongspel

pingpongtafel

pinguïn

pinnen

pint

pin-up

pin-upgirl

pinyin

pioen

pion

pionier

pionieren

piot

pip

piperade

pipet

pipetteren

piqué

piraat

piramidaal

piramide

piranha

piraterij

pirouette

pirouetteren

pisang

piscicultuur

piscine

pissoir

pistache

piste

pistier

pistolet

piston

pistool

pita

pitbull

pitcher

pitchpine

pitriet

pitrieten

pittoresk

pizza

pizzeria

pizzicato

placebo

placemat

placement

placenta

placet

placide

plafond, plafon

plafonneren

plafonnering

plafonneur

plafonnière

plagiaat

plagiaris

plagiator

plagiëren

plaid

plaket

planchet

plan de campagne

planetair

planetarium

planetoïde

planimeter

planimetrie

planisfeer

plannen

planning

plano

planologie

planologisch

planoloog

planometer

plantage

plaque

plaquette

plasma

plasmide

plastic

plasticine

plasticiteit

plastiek

plastieken

plastificeren

plastisch

plastron

plat du jour

plateau

plateservice

platform

platina

platineren

platitude

platonisch

plausibel

plausibiliteit

playback

playbacken

playbackshow

playboy

plebaan

plebejer

plebejisch

plebisciet

plebs

plectrum

pleiotropie

Pleistoceen

plejaden

plenair

plenty

plenum

pleonasme

pleonastisch

pleuris

pleuritis

plevier ->pluvier

plexus

Plioceen

plissé

plisseren

Plistoceen

plombe

plombeersel

plomberen

plombering

plombière

plot

ploten

plotten

plotter

plu

pluche

pluchen

plug

pluggen

pluimage

plumeau

plumpudding

plunje

plunjezak

pluralis

pluralisme

pluralistisch

pluraliteit

pluriform

pluriformiteit

plus

plusfour

plusminus

plussen

plutocraat

plutocratie

plutocratisch

plutonisch

plutonisme

plutonium

pluvier ->plevier

pluviometer

pneumatiek

pneumatisch

pneumatologie

pneumonie

pneumothorax

pocheren

pochet

pocket

podagra

podagreus

podagrist

podium

poëem

poëet

poelet

poema

poëma

poenaal ->penaal

Poerim ->Purim

poësis

poesta

poëtaster

poëtica

poëticaal

poëtiek

poëtisch

poëtiseren

poëzie

pogoën

pogrom

poinsettia

pointe

pointer

pointeren

pointillé

pointilleren

pointillisme

pointillistisch

poker

pokeren

polair

polak

polarisatie

polariseren

polariteit

polaroid

polemicus

polemiek

polemisch

polemiseren

polemist

polemologie

polemologisch

polemoloog

polenta

poli

polichinel

poliep

polieren

polijster

polikliniek

polio

poliomyelitis

polis

politica

politicaster

politicologie

politicologisch

politicoloog

politicus

politie

politieel

politiek

politioneel

politiseren

politoer

politoeren

polka

poll

pollak

pollen

pollevie, pollevij

pollutie

polo

poloën

polonaise

polonium

poltergeist

polyamide

polyandrie

polychromatisch

polychromeren

polychromie

polychroom

polycyclisch

polyeder

polyester

polyetheen

polyether

polyethyleen

polyfonie

polyfoon

polygaam

polygamie

polyglot

polyglotte, polyglot

polyglottisch

polygoon

polygraaf

polyhistor

polyinterpretabel

polymeer

polymerisatie

polymeriseren

polymorf

Polynesiër

Polynesisch

polyptiek

polyritmiek

polysemantisch

polysemie

polystyreen

polysyllabisch

polysyndeton

polytechniek

polytechnisch

polytheen

polytheïsme

polyvalent

polyvinylchloride

pomerans

pommade

pomologie

pompadoer

pompeus

pompier

pompon

poncho

pond sterling

ponem

poneren

ponteneur

pontifex

pontificaal

pontificaat

pontificeren

ponton

pontonnier

pony

ponyhaar

pool

Pool

poolen

pooler

Pools

pop (muziek)

popart

popcorn

pope

popeline

popi

poplin

poppedeintje

populair

popularisator

populariseren

populariteit

populatie

populisme

populist

populistisch

porem

poreus

poreusheid

porfier

porfieren

porno

pornograaf

pornografie

pornografisch

pornotheek

porositeit

porselein

porseleinen

port

portaal

portable

portatief

portee

portefeuille

portemonnee

portfolio

portie

portiek

portier

portierster

portlandcement

porto

portofoon

portret

portretteren

portrettist

Portugees

portuur

pose

poseren

poseur

positie

positief

positioneel

positioneren

positivisme

positivist

positivistisch

positivo

positron

possessie

possessief

postaal

postacademiaal

postacademisch

postament

postcommunisme

postcommunistisch

postdateren

postdoc

postdoctoraal

postelectoraal

postelein

poster

posteren

poste restante

posterieur

posterioriteit

posthistorisch

postiche

posticheur

postideologisch

postiljon

postille

postincunabel

postindustrieel

postkoloniaal

postmaterialistisch

postmodern

postmoderne

postmodernisme

postmodernist

postmodernistisch

postmortaal

postnataal

postogram

postolympisch

postoperatief

postrevolutionair

postscriptum

postsocialistisch

poststructuralisme

posttotalitair

posttraumatisch

postulaat

postulant

postulante

postuleren

postuniversitair

postuum

postuur

postviraal

pot au feu

potent

potentaat

potentiaal

potentialis

potentie

potentieel

potestaat

potpourri

potteus

poujadisme

poularde

poule

poulet

pousseren

powerliften

powerlifter

powerlifting

powerplay

prachtig

practical joke

practicum

practicus

pragmaticus

pragmatiek

pragmatisch

pragmatisme

pragmatist

pragmatistisch

prairie

prakkiseren

praktijk

praktisch

praktiseren

praline

pratikeren

praxis

pre

preadvies

preadviseren

prealabel

preambule

prebende

prebiotisch

precair

precario

precedent

precies

preciesheid

precieus

precipiteren

preciseren

precisie

precommunistisch

predatie

predator

predestinatie

predestineren

predicatief

prediceren

predikaat

predikant

predikatie

predikbeurt

prediken

prediker

prediking

predisponeren

predispositie

prednison

predomineren

preëmbryo

preëxistent

prefab

prefabricatie

prefabriceren

prefatie

prefect

prefectuur

preferabel

preferent

preferentie

preferentieel

prefereren

prefigeren

prefiguratie

prefix

prefs

pregnant

pregnantie

prehistoricus

prehistorie

prehistorisch

preïndustrieel

preïslamitisch

prejudicie

prejudicieel

prejudiciëren

preklinisch

prelaat

preliminair

prelude

preluderen

preludium

prematuriteit

prematuur

premeditatie

premenstrueel

premetro

premie

premier

première

premisse

premium

premodern

premolaar

premonstratenzer

prenataal

preoccupatie

preoccuperen

preolympisch

preparaat

preparateur

preparatie

preparatoir

prepareren

prepensioen

prepositie

prepositioneel

prepuberteit

prerevolutionair

prerogatief

presbyter

presbyteriaan

presbyteriaans

presbyterium

prescriptie

prescriptief

presens

present

presentabel

presentatie

presentator

presentatrice

presenteren

presentie

preservatief

preserveren

preses

president

presidente

presidentialisme

presidentieel

presideren

presidiaal

presidium

pressant

pressen

presse-papier

presseren

pressie

pressurecooker

prestatie

prestatief

presteren

prestige

prestigieus

prestissimo

presto

prestrategisch

presumeren

presumptie, presumtie

presumptief, presumtief

presuppositie

pretendent

pretenderen

pretentie

pretentieloos

pretentieus

preteritum

pretext

pretor

pretoriaan

pretorium

prevaleren

prevelement

preventie

preventief

preview

priapisme

prima

primaat

prima donna

primair

primarius

prime

primer

primeren

primeur

primitief

primitieven

primitivisme

primitivistisch

primitiviteit

primo

primordiaal

primula

primus

princiep ->principe

principaal

principe ->princiep

principieel

prins-regent

print

printen

print-out

Prinzipienreiterei

prior

prioraat

priores

priorij

prioritair

prioriteit

prisma

prismakijker

prismatisch

privaat

privacy

privatief

privatiseren

privé

privilege

privilegie

privilegiëren

pro

probaat

probabilistisch

probleem

problematiek

problematisch

problematiseren

procédé

procederen

procedure

procedureel

procent

procentueel

proces

processie

processing

processor

processueel

proces-verbaal, procesverbaal

proclamatie

proclameren

proclisis

proclitisch

pro-communistisch

proconsul

procope

procreatie

procuratie

procurator

procureur

procyclisch

pro-democratisch

pro Deo

producent

produceren

product

productie

productief

productioneel

productiviteit

prof

profaan

profanatie

profaneren

profeet

professen

professie

professional

professionaliseren

professionalisme

professionaliteit

professioneel

professor

professoraal

professoraat

profeteren

profetes

profetie

profetisch

proficiat

profiel

profijt

profijtelijk

profileren

profitabel

profiteren

profiteur

profylactisch

profylaxe

profylaxis

progestageen

progestatief

progesteron

prognose

prognosticeren

prognostiek

prognostisch

program

programma

programmatisch

programmatuur

programmeren

programmeur

progressie

progressief

progressist

progressivisme

progressiviteit

prohibitie

prohibitief

prohibitionist

project

projecteren

projectie

projectief

projectiel

projector

prokaryoot

proleet

prolegomena

prolepsis

proleptisch

proletariaat

proletariër

proletarisch

proletariseren

proletarisering

proliferatie

prolongatie

prolongeren

proloog

pro memorie

promenade

promesse

promilitair

promillage

promille

prominent

promiscue

promiscuïteit

promo

promoten

promotie

promoting

promotion

promotioneel

promotor

promovenda

promovendus

promoveren

prompt

promptheid

pronomen

pronominaal

prononceren

pronostiek

pronostikeren

proost ->prosit

propaan

propaganda

propaganderen

propagandist

propagandiste

propagandistisch

propageren

propedeuse

propedeutisch

propeen

propeller

proponent

proponeren

proportie

proportionaliteit

proportioneel

propositie

proprium

propyleeën

propyleen

prorector

prorogatie

proscenium

proscriptie

prosector

proseliet

proselitisme

prosit ->proost

prosodie

prosodisch

prospect

prospecteren

prospectie

prospectief

prospector

prospectus

prospereren

prostaat

prostaglandine

prostituant

prostitué

prostituee

prostitueren

prostitutie

protagonist

protectie

protectionisme

protectionist

protectionistisch

protector

protectoraat

protégé

protégee

protegeren

proteïne

proteïnurie

protest

protestant

protestante

protestantisme

protestants

protesteren

prothese

prothesis

prothetisch

protocol

protocollair

protocolleren

protohistorie

proton

protoplasma

protoplast

prototype

prototypisch

protozo

protozoïsch

protozoön

protuberans

prove

Provençaal

Provençaals

provenier

provenu

proviand

provianderen

proviandering

providentie

providentieel

provinciaal

provincialisme

provincialist

provincialistisch

provincie

provisie

provisioneel

provisoir, provisoor

provisor

provisorisch

provisorium

provo

provocateur

provocatie

provocatief

provoceren

provoost

pro-westers

proximaal

proza

prozaïsch

prozaïst

prudent

prudentie

pruderie

pruimedant

Pruis

Pruisisch

prullaria

prune

prunel

prunus

psalm

psalmeren

psalmist

psalmodie

psalmodiëren

psalter

psalterion, psalterium

pseudo-

pseudologie

pseudoniem

pseudo-wetenschappelijk

psittacosis

psoriasis

psyche

psyché

psychedelica

psychedelisch

psychiater

psychiatrie

psychiatrisch

psychisch

psychoactief

psychoanalyse

psychoanalytica

psychoanalyticus

psychoanalytisch

psychobiologie

psychodiagnostiek

psychodrama

psychodynamiek

psychodynamisch

psychofarmaca

psychofarmacologie

psychofysiologie

psychofysisch

psychogeen

psychogenese

psychogram

psychohygiëne

psychohygiënisch

psychokinese

psycholinguïst

psycholinguïstiek

psychologie

psychologisch

psychologiseren

psychologisme

psycholoog

psychometrie

psychometrisch

psychometrist

psychomotorisch

psychoneurose

psychonomie

psychoot

psychopaat

psychopathie

psychopathisch

psychopathologie

psychopathologisch

psychoscopie

psychose

psychosociaal

psychosomatiek

psychosomatisch

psychosomatose

psychotechnicus

psychotechniek

psychotechnisch

psychotherapeut

psychotherapeutisch

psychotherapie

psychotisch

psychotrauma

psychotroop

psychrometer

pub

puber

puberaal

puberteit

pubis

publicabel

publicatie

publiceren

publicist

publicistiek

publicistisch

publicitair

publiciteit

public relations

publiek

puck

pudding

pudeur

pueblo

pueriel

pugilist

puissance

pull

pullman

pull-over

pulmonaal

pulp

pulsar

pulsatie

pulseren

pulver

pulverisator

pulveriseren

pump

punaise

punch

punctie

punctualiteit

punctuatie

punctueel

punctum

punctuur

Punisch

punk

pup

pupil

puppy

puree

pureren

purgatief

purgatorium

purgeren

purificatie

Purim ->Poerim

purine

purisme

purist

puristerij

puristisch

puritanisme

puritein

puriteins

purper

purperen

purpriet

purpura

pur sang

purser

pus

push

pushen

pussen

putsch

putschist

putto

puzzel

puzzelaar

puzzelen

pygmee

pyjama

pylon

pyloon

Pyrenees

pyridine

pyridoxine

pyriet

pyromaan

pyromanie

pyrometer

pyrotechniek

pyrronisme

Pyrrusoverwinning

pythisch

python

qat

qua

quadrafonie

quadrafonisch

quadrageen

Quadragesima

quadriljoen

quadrille

quadrilleren

quaestor

quaestrix

quaestuur

quaker (persoon)

qualitate qua

quant

quarantaine

quark

quartair

quarté

quarterone

quasar

quasi

Quasimodo

quatertemper

quatre-mains

quatsch

quattrocento

queeste

querulant

querulantisme

queruleren

questionnaire

queue

quiche

quickstep

quidam

quiëtisme

quilt

quilten

Quinquagesima

quinto

Quirinaal

quisling

quitte

qui-vive

quiz

quodlibet

quorum

quota

quotatie

quote

quoteren

quotiënt

quotisatie

quotiseren

quotum

rabarber

rabat

rabatten

rabbi

rabbijn

rabbijns

rabbinaal

rabbinaat

rabiaat

rabiës

race

racen

racer

rachel

rachitis

rachitisch

raciaal

racisme

racist

racistisch

racket

racketeer

racketeering

racletten

radar

radiaal

radiant

radiateur

radiatie

radiator

radicaal

radicaliseren

radicalisme

radicaliteit

radicchio

radikalinski

radio

radioactief

radioactiviteit

radiobiologisch

radiograferen

radiografie

radiografisch

radiogram

radiologie

radiologisch

radioloog

radiomast

radiometer

radiometrisch

radioscopie

radioscopisch

radiostation

radiotechniek

radiotelefonie

radiotelegrafie

radiotelegram

radiotherapeutisch

radiotherapie

radium

radius

radix

radja

radon

raffia

raffinaderij

raffinage

raffinement

raffineren

rafter

rage

raglanmouw

ragout

ragtime

raid

rail

railleren

raio

raisonnabel

raisonneren

raisonneur

raket

raketten

raki

rallentando

rally

ramadan

rameeplant

rammenas

rampokken

ramsj

ramsjen

ranch

rancher

rancho

rancune

rancuneus

range

rangeerder

rangeren

ranja

rapaille

rapé

rapier

rappel

rappelleren

rappen

rapport

rapportage

rapporteren

rapporteur

rapsode

rapsodie

rapsodisch

rapunzel

rara avis

rarefactie

rariteit

raseren

rasta

rasteren

rata

ratafia

rataplan

ratatouille

ratificatie

ratificeren

ratiné

rating

ratio

rationalisatie

rationaliseren

rationalisme

rationalist

rationalistisch

rationaliteit

rationeel

rato

ratrace

rattekruid (plantnaam)

ratuur

rauhfaser

rauwdouwer ->rouwdouwer

rauzen

ravage

ravelijn

ravioli

ravissant

ravitailleren

ravitaillering

rawlplug

rayon

razzia

re

reaal

reactie

reactief

reactionair

reactiveren

reactiviteit

reactor

readymade

reaffectatie

reagens

reageren

realia

realisatie

realisator

realiseerbaar

realiseren

realisme

realist

realistisch

realiteit

realiter

realo

reanimatie

reanimeren

reassurantie

reassureren

rebbe

rebel

rebelleren

rebellie

rebels

rebound

rebus

recalcitrant

recalcitrantie

recapitulatie

recapituleren

recensent

recenseren

recensie

recent

recentralisatie

recept

recepteren

receptie

receptief

receptionist

receptiviteit

receptor

receptuur

reces

recessie

recessief

recette

rechaud

recherche

rechercheren

rechercheur

recidief

recidive

recidiveren

recidivist

recipiënt

recipiëren

reciproceren

reciprociteit

reciproque

recirculatie

recirculeren

recital

recitando

recitatie

recitatief

reciteren

reclamant

reclamatie

reclame

reclameren

reclasseren

reclassering

recognitie

recollectie

recombinant

recombinatie

recombineren

recommandabel

recommandatie

recommanderen

reconciliatie

reconstructie

reconstructief

reconstrueren

reconvalescent

reconvalescentie

reconventie

reconversie

record

recorderdeck

recreant

recreatie

recreatief

recreëren

rectaal

rectificatie

rectificeren

recto

rector

rectoraal

rectoraat

rector magnificus

rectoscoop

rectoscopie

rectrix

rectum

reçu

recuperatie

recupereren

recursief

recursiviteit

recyclage

recyclen

recycleren

recycling

redacteur

redactie

redactioneel

redactrice

redderen

reddering

redekavelen

redekaveling

redemptorist

redenatie

redeneren

redenering

rederij

rederijk

rederijker

rederijkerij

redhibitie

redhibitoir, redhibitoor

redigeren

redingote

redoubleren

redoublet

redoute

redres

redresseren

reduceren

reductie

reductionisme

reductionist

reductionistisch

redundant

redundantie

reduplicatie

reëel

refactie

refectorium

referaat

referee

referein ->refrein

referendaris

referendum

referent

referentie

refereren

referte

reflatie

reflectant

reflecteren

reflectie

reflectief

reflector

reflectorisch

reflex

reflexief

reflexiviteit

reform

reformateur

reformatie

reformator

reformatorisch

reformeren

reformisme

reformist

reformistisch

refractie

refractor

refrein ->referein

refter

refugié

refuseren

refutatie

regaal

regalia, regaliën

regarderen

regatta

regeerder

regeneraat

regeneratie

regeneratief

regenereren

regent

regentaat

regentes

regentesk

regeren

regering

regest

reggae

regie

regiem, regime

regiment

regio

regiolect

regionaal

regionalisatie

regionaliseren

regionalisme

regionalist

regionen

regisseren

regisseur

regisseuse

register

registeren

registratie

registratief

registrator

registratuur

registreren

registrering

reglement

reglementair

reglementeren

regres

regressie

regressief

regulair

regularisatie

regulariseren

regulariteit

regulateur

regulatie

regulatief

regulator

reguleren

regulier

rehabilitatie

rehabiliteren

rehydratie

reïncarnatie

reïncarneren

reincultuur

reine-claude

reïntegratie

reïntegreren

reïnterpretatie

rekest ->rekwest

rekestreren ->rekwestreren

rekolonisatie

rekruteren

rekrutering

rekruut

rekwest ->rekest

rekwestrant

rekwestreren ->rekestreren

rekwirant

rekwireren

rekwisiet

rekwisiteur

rekwisitie

rekwisitoor ->requisitoir

relaas

relais

relance

relaps

relateren

relatie

relatief

relationeel

relativeren

relativisme

relativistisch

relativiteit

relativum

relaxatie

relaxed

relaxen

relayeren

release

relevant

relevantie

relevatie

releveren

relict

reliëf

reliek

religie

religieus

religieuze

religiositeit

relikwie

remake

rembours

rembourseren

remedial teacher

remedial teaching

remedie

remediëren

remigrant

remigratie

remigreren

reminiscentie

remise

remiseren

remissie

remittent

remitteren

remixen

remonstrant

remonstrantie

remonstrants

remonte

remontoir

remous

remover

rempedaal

remplaçant

remplaceren

remunereren

Renaissance

renaissancist

renaissancistisch

renationalisatie

renationaliseren

rencontre

rendabel

rendabiliteit

rendement

renderen

rendez-vous

renegaat

renet

renminbi

renommee

renonce

renonceren

renovatie

renoveren

rensport

rentabiliteit

rente

renteloos

rentenier

rentenieren

rentmeester

rentree

renunciatie

renversaal

renvooi

reometer

reorganisatie

reorganisator

reorganiseren

reparabel

reparateur

reparatie

repareren

repartitie

repasseren

repatriant

repatriatie

repatriëren

repatriëring

repercussie

repertoire

repertorium

repetent

repeteren

repetitie

repetitief

repetitor

replay

replica

replicatie

repliceren

repliek

report

reportage

reporter

represaille

representant

representatie

representatief

representativiteit

representeren

repressie

repressief

reprimande

reprint

reprise

repro

reproduceren

reproductie

reproductief

reptiel

republicanisme

republiek

republikein

republikeins

repulsie

reputatie

requiem

requisitoir ->rekwisitoor

rescontreren

rescript

research

reseda

reservaat

reservatie

reserve

reserveren

reservist

reservoir

resident

residentie

residentieel

resideren

residu

resignatie

resigneren

resistent

resistentie

resocialisatie

resocialiseren

resolutie

resoluut

resolveren

resonans

resonantie

resonator

resoneren

resorberen

resorptie

resource

respect

respectabel

respectabiliteit

respecteren

respectief

respectievelijk

respectueus

respijt

respiratie

respiratoir

respirator

respiratorisch

respireren

respondent

responderen

respons

responsabel

response

responsie

responsief

responsorie

responsorium

ressentiment

ressort

ressorteren

ressource

restant

restaurant

restaurateur

restauratie

restauratief

restaurator

restauratrice

restaureren

resteren

restitueren

restitutie

restorno

restrictie

restrictief

restylen

resultaat

resultante

resultatief

resulteren

resumé

resumeren

resumptie, resumtie

resurrectie

resuscitatie

retabel

retardatie

retarderen

retentie

reticulair

reticule

retina

retirade

retireren

retor

retorica

retoricus

retoriek

retorisch

retorsie

retort

retouche

retoucheren

retour

retourneren

retractie

retraitant

retraite

retributie

retroactief

retrograde

retrospectief

retrospectieve

retrovirus

rettich

return

reuma

reumatiek

reumatisch

reumatoïde

reumatologie

reumatoloog

reünie

reünist

reüsseren

reüssite

reuzeleuk

revaccinatie

revaccineren

revalidatie

revalideren

revaloriseren

revaluatie

revalueren

revanche

revancheren

revanchisme

revanchist

revanchistisch

reveil

reveille

revelatie

reveleren

revenu

revérence

reverentie

rêverie

revers

reversibel

reversibiliteit

revideren

revieren

revindicatie

reviseren

revisie

revisionisme

revisionist

revisionistisch

revisor

revitalisatie

revitaliseren

revival

revocatie

revoltant

revolte

revolteren

revolutie

revolutionair

revolutioneren

revolver

revue

rez-de-chaussee

riant

ribcord

ribes

riboflavine

ribose

ribosoom

ricinus

ridiculiseren

ridicuul

riesling

rigide

rigiditeit

rigorisme

rigor mortis

rigoureus

rigueur

riksja

rimboe

rinoceros

riotgun

riposte

riposteren

ripper

ristorneren

ritardando

rite

ritme

ritmeren

ritmiek

ritmisch

ritornel

rituaal

ritualiseren

ritualisme

ritualist

ritualistisch

ritueel

ritus

rivaal

rivale

rivaliseren

rivaliteit

rivet

rizofoor

roadie

robbedoes

robe

robinsonade

robot

robotica

robotiseren

robuust

rocaille

rochet

rock

rockabilly

rocken

rocker

rock-'n-roll

rock-'n-roller

rococo

rodelbaan

rodelen

rodeo

rododendron

roebel

roedel

Roemeen

Roemeens

roepia

roepie

roetsjbaan

roetsjen

rohypnol

rokade

rollade

rollerskate

Romaans

roman

romance

romancier

romancière

romanesk

romaniseren

romanist

romanistiek

romantica

romanticus

romantiek

romantiekerig

romantisch

romantiseren

romantisme

romboïde

rombus

romein

Romein

Romeins

römertopf

rondo

röntgen

röntgenen

röntgenologie

röntgenologisch

röntgenoloog

rooms

roomse

roomsgezind

rooms-katholiek

roquefort

rosarium

rosbief

rosé

rosmarijn ->rozemarijn

rossinant

rösti

rostra

rostrum

rota

rotacisme

rotan

rotarian

rotary

rotaryclub

rotatie

rotator

roteren

roti

rotisserie

rotonde

rotor

rottweiler

rouge

roulade

roulatie

rouleren

roulette

route

routeren

routier

routine

routineus

routing

routinier

rouwdouwer ->rauwdouwer

roux

royaal

royalisme

royalist

royalistisch

royaliteit

royalty

royement

royeren

royering

roze

rozemarijn ->rosmarijn

rozet

rubato

rubberen

rubricator

rubriceren

rubricering

rubriek

ruche

rücksichtslos

ruderaal

rudiment

rudimentair

rugby

rugbyen

ruggespraak

ruïne

ruïneren

ruïneus

ruling

rum

rumba

rumble

rumboon

rumoer

rumoeren

rumoerig

rumoerigheid

rumpunch

rune

runnen

runner

runner-up

ruptuur

ruraal

Rus

rush

russificatie

russificeren

Russin

Russisch

rusticiteit

rustiek

sabayon

sabbat

sabotage

saboteren

saboteur

sacharimeter

sacharine

sacharose

sachet

sacraal

sacraliteit

sacrament

sacramentale

sacramenteel

sacreren

sacrificie

sacrifiëren

sacristie

sacrosanct

Sadduceeën

Sadduceeër

sadisme

sadist

sadistisch

sadosadomasochisme

sadomasochist

sadomasochistisch

safari

safe

safeloket

saffiaan

saffier

saffieren

saffisch ->sapfisch

saffloer

saffraan

saga

sagaai ->assagaai, assegaai

sage

sago

saillant

sajet

sak

sake, saki

sakkeren

sakkers

Saks

Saksisch

salamander

salami

salangaan

salariaat

salariëren

salaris

salderen

saldibalans

saldo

salepdrank

salet

salicyl

salicylzuur

saline

salmagundi

salmi

salmiak

salmonella

Salomo

Salomonsoordeel

salomonszegel

salon

salonfähig

saloon

salsa

salto

salto-mortale

salueren

saluut, salut

salvarsan

salvia

salvo

samaar

Samaritaan

samba

sambal

samizdat

samoem

samoerai

samoreus

samowaar, samowar

sampan

sample

samplen

sampler

sampling

samsam

sanatorium

sanctie

sanctioneren

sanctuarium

sandaal

sandhi

sandinist

sandinistisch

sandwich

sangria

sanguine

sanguinisch

sanhedrin

sanitair

sannyasin

sansculotte

sansevieria, sanseveria

Sanskriet

sanskritist

santé

santenboetiek

santenkraam

sapfisch ->saffisch

sappe

sapristi

saprofyt

sarabande

sarcasme

sarcast

sarcastisch

sarcofaag

sarcoom

sardien ->sardine

sardine ->sardien

sardonisch

sardonyx

sari

sarong

sassafras

satan

satanisch

satanisme

satanist

satans

saté

satelliet

sater

satinet

satire

satiricus

satiriek

satirisch

satisfactie

satraap

satrapie

saturnaliën

satyriasis

saucijs

saucisse

sauna

sauriër

saurus

sauveren

savanne

saven

savoir-vivre

savooi

savoureren

sawasax

saxofonist

saxofoon

scabiës

scabreus

scafander

scala

scalp

scalpel

scalperen

scampi

scan

scandaleus ->schandaleus

scanderen

Scandinavisch

scannen

scanning

scapulier ->schapulier

scarabee

scatologisch

scenario

scenarist

scène

scenisch

scenografie

scepsis

scepter

scepticisme

scepticus

sceptisch

schab

schallebijter ->scharrebijter

schandaal

schandaleus ->scandaleus

schandalig

schandaliseren

schapegras

schapezuring

schapulier ->scapulier

scharlaken

scharlakens

scharrebier

scharrebijter ->schallebijter

scharretong

schattebout

schema

schematisch

schematiseren

schematisering

schematisme

scherzando

scherzo

schibbolet ->sjibbolet

schiefer

schilling

schisma

schismaticus

schismatiek

schistosomiasis

schizofreen

schizofrenie

schizoïde

schlager

schlemiel

schmieren

schmink

schminken

schnabbel

schnabbelen

schnaps

schnitzel

scholarisatie

scholasticus

scholastiek

schollevaar

Schot

Schots

schuinsmarcheerder

schwung

sciencefiction

sciëntisme

sciopticon

sclerose

scoliose

scones

scoop

scooter

scope

scopolamine

scorbuut

score

scoren

scorer

scotch

scout

scouting

scoutisme

scrabbelen

scrabble

scratchen

screenen

scriba

scribent

scrimmage

scrip

script

scriptgirl

scriptie

scriptorium

scrotum

scrum

scrupel

scrupule

scrupuleus

sculler

sculpturaal

sculptuur

Scythen

sealskin

seance

sec

secans

secessie

secondair ->secundair

secondant

secondante

seconde

seconderen

secreet

secretaire

secretaresse

secretariaat

secretarie

secretarieel

secretaris

secretie

sectie

sectio

sector

sectoraal

seculair

secularisatie

seculariseren

secularisme

seculier

secundair ->secondair

secundus

securiteit

secuur

sedan

sedatief

sedativum

sedentair

sediment

sedimentair

sedimentatie

sefarden

sefardisch

segment

segmentaal

segmentatie

segmenteren

segregatie

segregeren

seider

seideravond

seigneur

seismisch

seismograaf

seismogram

seismologie

seismologisch

seismoloog

seismometer

seks

sekse

seksen

sekser

seksisme

seksist

seksistisch

seksshop

seksualiseren

seksualiteit

seksueel

seksuologie

seksuologisch

seksuoloog

sekt

sektariër

sektarisch

sektarisme

sekte

sekwester

sekwestreren

sela

select

selecteren

selecteur

selectie

selectief

selectiviteit

seleen

selenium

self-fulfilling prophecy

selfmade

selfservice

selfsupporting

semafonie

semafoon

semafoor

semanteem

semanticus

semantiek

semantisch

semasiologie

semester

semiet

semilor ->similor

seminaar

seminar

seminarie

seminarist

seminarium

semi-officieel

semiologie

semioticus

semiotiek

semiotisch

Semitisch

senaat

senang

senator

seniel

seniliteit

senior

seniorie

senioriteit

sennhut

señor

señora

señorita

sensatie

sensationeel

sensibel

sensibilisatie

sensibiliseren

sensibiliteit

sensitief

sensitivisme

sensitiviteit

sensitivity-training

sensomotorisch

sensor

sensorisch

sensualisme

sensualist

sensualiteit

sensueel

sententie

sententieus

sentiment

sentimentalisme

sentimentalist

sentimentaliteit

sentimenteel

separaat

separatie

separatisme

separatist

separatistisch

separator

separeren

sepia

seponeren

sepot

sepsis

september

septennaal

septetseptic tank

septiem, septime

septimo

septisch

Septuagesima

Septuaginta, Septuagint

sequeel

sequens

sequentie

sequentieel

sequoia

seraf

serafijn

serafijns

serafine

serail

sereen

sereh

serenade

serendipiteit

sereniteit

serge

sergeant

serialiteit

serie

serieel

serieus

sering

serologie

serologisch

seronegatief

seropositief

seropositiviteit

serotonine

serpent

serpentig

serpentine

serre

serum

serve

serveerboy

serveren

servet

servetring

serveuse

service

serviel

Serviër

servies

serviliteit

Servisch

servituut

sesam

sessie

sestertie

set

setpoint

settelen

setter

setting

set-up

sèvres

Sexagesima

sex-appeal

sext

sextant

sextet

sexy

sfagnum

sfeer

sferisch

sferoïdaal

sferoïde

sfinx

sfinxachtig

sforzando

sfumato

shabby

shag

shaken

shaker

shamponeren

shampoo

shampooën

shantoeng

shawl

sheddak

sheet

shelter

sheriff

sherpa

sherry

shift

shii-take

shilling

shimmy

shintoïsme

shirt

shit

shoah

shoarma

shock

shocken

shockeren

shocking

shop

shoppen

short

shorts

short story

shorttrack

shorttracker

shot

shotten

shovel

show

showbizz

showbusiness

showen

showmaster

showroom

shunt

shuttle

si

Siamees

Siberisch

sibille

sibillijns

sic

siccatief

sidecar

sideraal

siderisch

sief

sieraad

siërra

siësta

sifon

sigaar

sigaretsightseeing

sigma

signaal

signalement

signaleren

signalisatie

signatuur

signeren

signet

significa

significant

significantie

significatie

signifisch

signum

sikh

sikkepit

sikkepitje

silene

silex

silhouet

silicaat

silicium

silicone

silo

Silurisch

Siluur

similor ->semilor

simonie

simplex

simpliciteit

simplificatie

simplificeren

simplisme

simplistisch

simsalabim

simulant

simulatie

simulator

simuleren

simultaan

sinaasappel

sinas

sinecure, sinecuur

single

singlet

singularis

singulier

sinister

sinjeur

sinologie

sinologisch

sinoloog

sinopel

sint

sint-bernardshond

sint-elmsvuur

sinter

sint-janskruid

sint-veitsdans, sint-vitusdans

sinus

sinusitis

Sire

sirene

sirih

sirocco

siroop

sirtaki

sisal

sister

sistrum

Sisyfusarbeid

sitar

sitdownstaking

site

situatie

situatief

situationeel

situeren

Sixtijns

sjabbes

sjablone, sjabloon

sjabloneren

sjabrak

sjah

sjamaan

sjamanisme

sjanker

sjans

sjansen

sjeik

sjekkie

sjibbolet ->schibbolet

sjiek (tabakspruim)

sjieken

sjiiet

sjoege

sjoel

sjoemelen

sjofel

sjofelheid

sjofeltjes

sjotten

sjwa

ska

skaat

skai

skald

skateboard

skateboarden

skeeler

skeeleren

skeet

skelet

skeletteren

skelter

skelteren

sketch

ski

skiën

skiër

skiff

skiffeur

skiffeuse

skiffhead

skin

skinhead

skunk

skÛtsje

skÛtsjesilen

skybox

skylab

skyline

slab

slacks

slalom

slalommen

slapstick

Slavisch

slavistslavistiek

Slavonisch

sleep-in

slendang

slice

sliding

slijtage

slip-over

slipstream

slivovitsj

slogan

slöjd

slowfox

slowmotion

slufter

slum

slump

smack

smak (stofnaam, heester) ->sumak

smalltalk

smalt

smaragd

smaragden

smartcard

smash

smegma

smog

smörrebröd

smous

smousen ->smouzen

smoushond

smouzen ->smousen

smyrnatapijt

snack

snackbar

snapshot

sneaker

snelfoon

snikkel

snob

snobisme

snobistisch

snoezepoes

snookeren

snorkel

snorkelen

soap

sociaal

sociabel

sociabiliteit

socialisatie

socialiseren

socialisering

socialisme

socialist

socialistisch

socialiteit

sociëteit

society

socinianen

sociobiologie

sociobioloog

sociocratie

sociocratisch

sociodrama

socio-economisch

sociograaf

sociografie

sociografisch

sociogram

sociolect

sociolinguïstiek

sociologie

sociologisch

sociologisme

socioloog

sociometrie

sociometrisch

socratisch

sodomie

sodomsappel

soebatten

soefisme

soek

soelaas ->solaas

soenniet

soennieten

soennitisch

soera

soevereiniteit

sofa

sofisme

sofist

sofisterij

sofistisch

soft

softballen

softdrugs

softenon

softie

software

soigneren

soigneur

soiree

soit

soja

sol

solaas ->soelaas

solair

solarium

soldaat

soldaatje

soldaterij

soldatesk

soldateska

solde

soldeer

soldeersel

soldenier

solderen

soldij

solemneel

solemniseren

solemniteit

solenoïde

soleren

solex

solfège

solfegiëren

solfer ->sulfer

solidair

solidariseren

solidarisme

solidaristisch

solidariteit

solide

soliditeit

solipsisme

solipsist

solisme

solist

soliste

solistisch

solitair

sollicitant

sollicitante

sollicitatie

solliciteren

solo

soloecisme

solstitium

solutie

solvabel

solvabiliteit

solvent

solventie

solveren

somatisch

somatologie

sombrero

somma

sommatie

sommeren

somnambule

somnambulisme

somptueus

sonant

sonar

sonate

sonatine

sonde

sonderen

sondering

song

songwriter

sonnet

sonologie

sonoor

sonoriteit

sophisticated

soporatief

sopraan

sorbet

sorbiet

sorbitol

sordino

sores

sorghum

sorry

sorteren

sortie

sortiment

soterisch

sotto voce

sou

soubrette

souche

soufflé

souffleren

souffleur

soul

sound

sounder

soundtrack

souper

souperen

souplesse

sourdine

sousafoon

sousbras

souschef

souspied

soutane

souteneren

souteneur

souterrain

soutien

souvenir

sovchoz, sovchoze

sovjet

sovjetiseren

sovjetologie

sovjetoloog

Spaans

spacelab

spaceshuttle

spagaat

spaghetti

spalier

spaniël

Spanjaard

spanjolet ->espagnolet

Spanjool

sparren

Spartaan

Spartaans

spasme

spasmodisch

spasticiteit

spastisch

spatie

spatiëren

spatiëring

speaker

specerij

speciaal

special

specialisatie

specialiseren

specialisering

specialisme

specialist

specialiste

specialistisch

specialité

specialiteit

specie

specificatie

specificeren

specificiteit

specificum

specifiek

specimen

spectaculair

spectator

spectatoriaal

spectraal

spectrograaf

spectrografie

spectrogram

spectrometer

spectroscoop

spectroscopie

spectroscopisch

spectrum

speculaas

speculant

speculatie

speculatief

speculeren

speech

speechen

speed

speedboat

speedway

spektakel

speleologie

speleologisch

speleoloog

spencer

sperma

spermaceet, spermaceti

spermatogenese

spermatozoïde

spermatozoön

sperzieboon

spiccato

spielerei

spike

spillage

spillebeen

spilleleen

spillepoot

spinaal

spinel

spinet

spinnaker, spinaker

spinnewiel

spin-off

spinozisme

spion

spionage

spioneren

spionne

spionnetje

spiraal

spirant

spirantiseren

spirea

spirit

spiritisme

spiritist

spiritistisch

spiritual

spiritualiën

spiritualisme

spiritualistisch

spiritualiteit

spiritueel

spiritus

spirocheet

spirometer

spitzen

spoetnik

spoiler

spoliatie

spoliëren

spondee, spondeus

spondeïsch

sponsor

sponsoren

spontaan

spontaneïteit, spontaniteit

sporadisch

sporkeboom

sporkehout

sport

sportief

sportiviteit

spot

spotlight

spray

sprayen

spread

spreadsheet

sprinkler

sprint

sprinten

sprinter

spurt

spurten

sputum

squadron

square

squash

squashen

squasher

squaw

stabiel

stabilisatie

stabilisator

stabiliseren

stabiliteit

staccato

stadie

stadion

stadium

staffelmethode

stafylokok

stage

stagflatie

stagiair

stagiaire

stagnatie

stagneren

stalactiet

stalagmiet

stalinisme

stalinist

stalinistisch

stalles

staminee

standaardisatie

standaardiseren

stand-by

stand-in

staniol ->stanniool

stanniool ->staniol

stansen

stante pede

stanza

starnakel

statarisch

statement

stater

statica

statie

statief

station

stationair

stationcar

stationeren

stationnement

statisch

statisticus

statistiek

statistisch

statuesk

status

status-quo

statussen

statutair

statuur

statuut

stayer

steak

stearine

stedehouder

steelguitar

steen des aanstoots

steeple-chase

steeplechaser

steepler

stehgeiger

stèle, stele

stellage

stellair

stemma

sten

stencil

stencilen

stengun

stennis

steno

stenograaf

stenograferen

stenografie

stenografisch

stenogram

stenotypen

stenotypist

stentor

stepdans

step-in

steppe

stère

stereo

stereofonie

stereofonisch

stereometrie

stereoscoop

stereoscopie

stereoscopisch

stereotiep

stereotype

stereotyperen

stereotypie

steriel

sterilisatie

sterilisator

steriliseren

steriliteit

stern

steroïde

steroïden

stethoscoop

steward

stewardess

stick

sticker

stickie

stiftsdame

stigma

stigmatisatie

stigmatiseren

stileren

stilet

stiletto

stilist

stilistiek

stilistisch

stilton

stimulans

stimulatie

stimulator

stimuleren

stimulus

stipendium

stipulatie

stipuleren

Stoa

stochastisch

stock

stockcar

stockeren

stoepa

stoïcijn

stoïcijns

stoïcisme

stoïsch

stola

stoma

stomatologie

stoned

stopwatch

storax

store

storneren

storno

stouwage ->stuwage

straddle

stradivarius

straight

strangulatie

strapless

stras

strateeg

strategie

strategisch

stratificatie

stratigrafie

stratosfeer

stratosferisch

stratus

streaken

streber

streptokinase

streptokok

streptomycine

stress

stressen

stretch

stretchen

stretcher

striae

strictuur

strijkage

strike

stringent

strippen

stripper

striptease

stripteaseuse

stroboscoop

stroboscopisch

strofe

strofisch

strontium

structuralisme

structuralist

structuralistisch

structureel

structureren

structuur

struma

strychnine

stuc

studentikoos

studieus

studio

studiosus

studium generale

stuff

stukadoor

stukadoren

stunt

stunten

stupide

stupiditeit

stuwage ->stouwage

styliet

styling

stylist

styreen

suatiesluis

suave

sub

subaltern

subarctisch

subatomair

subcategorie

subclan

subcommissie

subcontinent

subcontractor

subcultureel

subcultuur

subdiaken

subiet

subject

subjectief

subjectivisme

subjectivistisch

subjectiviteit

subjunctief

subliem

sublimaat

sublimatie

sublimeren

sublimiteit

subordinatie

subordineren

subplot

subregent

subrogatie

sub rosa

subroutine

subscriptie

subsidiabel

subsidiair

subsidiariteit

subsidie

subsidiënt

subsidiëren

subsidioloog

subsonisch

subsponsor

substantie

substantieel

substantief

substantiveren

substantivisch

substitueren

substitutie

substituut

substraat

subtiel

subtiliteit

subtitel

subtractief

subtropisch

subtype

suburbanisatie

subversie

subversief

subversiviteit

succes

successie

successief

successievelijk

successtuk

succesvol

succulent

succursale

sucrose

suède

sufficiënt

suffix

suffragaan

suffragette

suggereren

suggestie

suggestief

suïcidaal

suïcide

suisse

suite

sujet

sukade

sulfaat

sulfamide

sulfanilamide

sulfer ->solfer

sulfide

sulfiet

sulfonamiden

sulfureus

sulky

sultan

sultanaat

sultane

sumak ->smak

summa

summier

summierlijk

summum

super

superbe

superdividend

superfosfaat

superieur

superieure

superintendent

superior

superioriteit

superlatief

superoxide

superplie

superpositie

superscript

supersonisch

superstitie

superviseren

supervisie

supervisor

supplement

supplementair

suppleren

suppletie

suppletoir, suppletoor

suppliant

suppliëren

suppoost

support

supporter

supporteren

suppositie

suppressie

supprimeren

supranationaliteit

suprematie

suprematisme

suprematistisch

surfen

Surinaams

surinamiseren

surnumerair

sur place

surplus

surprise

surrealisme

surrealist

surrealistisch

surreëel

surrogaat

surseance

surveillance

surveillant

surveilleren

survival

susceptibel

susceptibiliteit

sushi

suspect

suspenderen

suspense

suspensie

suspensief

swagger

swami

swap

swastika

sweater

sweatshirt

swing

swingen

switch

switchen

syfilis

syfilitisch

syllabe

syllabificatie

syllabisch

syllabus

syllogisme

syllogistisch

symbiose

symbiotisch

symboliek

symbolisatie

symbolisch

symboliseren

symbolisme

symbolist

symbolistisch

symbool

symfonie

symfonisch

symmetrie

symmetrisch

sympathie

sympathiek

sympathisant

sympathisch

sympathiseren

symposion

symposium

symptomatisch

symptomatologie

symptoom

synagogaal

synagoge, synagoog

synaps

synchroniciteit

synchronie

synchronisatie

synchronisch

synchroniseren

synchronisme

synchronistisch

synchroon

synchrotron

syncope

syncoperen

syncopering

syncopisch

syncretisch

syncretisme

syndicaal

syndicaat

syndicalisme

syndicalist

syndicalistisch

syndicus

syndroom

synecdoche

synergetisch

synergie

synesthesie

synodaal

synode

synodisch

synoniem

synonymie

synonymiek

synopsis

synoptici

synoptisch

syntactisch

syntagma

syntagmatisch

syntaxis

synthese

synthesizer

synthetisch

synthetiseren

systeem

systeemloos

systematicus

systematiek

systematisch

systematiseren

tab

tabak

tabakker

tabasco

tabbaard, tabberd

tabee

tabel

tabellarisch

tabellariseren

tabernakel

tabla

tablatuur

tableau

tablet

tabloid

taboe

taboeret

tabulator

tabulatuur

tachimetrie

tachograaf

tachometer

tachycardie

tachygraaf

tachygrafie

tachymeter

tachymetrie

tachyon

tackelen

tackle

taco

tact

tacticus

tactiek

tactiel

tactisch

taekwondo

taël

tafereel

tagliatelle

tahoe

taifoen ->tyfoon

taiga

taille

tailleren

tailleur

tailleuse

tajine

takkewijf

taks

talent

talie

taliën

talisman

talk

talkshow

talmoed, talmud

talmoedisch

talmoedist, talmudist

talon

tamari

tamarinde

tamarisk

tamboer

tamboeren

tamboereren

tamboerijn

tamboer-maître

tamboer-majoor

tampon

tamponneren

tamtam

tandem

tanga

tangens

tangent

tangentieel

tango

tangram

tank

tanken

tanker

tannine

tantaliseren

tantalium

Tantalusbeker

Tantaluskwelling

tantième

tantra

tantrisme

tantum

taoïsme

taoïstisch

tapdans

tapdanser

tape

tapedeck

tapen

tapioca

tapir

tapisserie

tapissière

tarantella

tarbot

target

tarief

tarifair

tariferen

tarok

tarot

tarra

tarreren

tartaar ->tataar

tartaars ->tataars

tartan

tataar ->tartaar

tataars ->tartaars

tatoeage

tatoeëerder

tatoeëren

tatoeëring

taugé

taupe

tautologie

tautologisch

taveerne, taverne

taxameter

taxateur

taxatie

taxeren

taxfree

taxi

taxiën

taxon

taxonomie

taxonomisch

taxonoom

taxus

Taylorstelsel

tbc

t-bonesteak

teak

teakhout

teakhouten

team

teamwork

tearjerker

tearoom

techneut

technicus

techniek

technisch

technocraat

technocratie

technocratisch

technologie

technologisch

technoloog

teckel

tectyl

tectyleren

teddy

te dezen

te dezen aanzien

te dezer plaatse

te dezer zake

te dien aanzien

te dien einde

te dier zake

teenager

teevee

teflon

te harent

te hunnent

teint

tektoniek

tektonisch

telefax

telefonade

telefoneren

telefonie

telefonisch

telefonist

telefoniste

telefoon

telefoto

telefotografie

telegraaf

telegraferen

telegrafie

telegrafisch

telegrafist

telegrafiste

telegram

telekinese

telekinetisch

telekrant

telelens

teleleren

telemarketing

telematica

telematisch

teleobjectief

teleologie

teleologisch

teleonthaal

telepaat

telepathie

telepathisch

teleprocessing

teleprompter

telescoop

telescoperen

telescopisch

teleshoppen

teleshopper

teleshopping

teletekst

televisie

telewerk

telewerken

telewinkelen

telex

telexen

telexist

teljoor

telkenjare

telkenmale

tellurisch

tellurium

te mijnen huize

te mijnent

te mijner beschikking

te mijner ere

tempé

tempelier

tempera

temperament

temperaturen

temperatuur

tempex

tempo

temporaal

temporeel

temporisatie

temporiseren

temptatie

tempura

tempus

tenant

tendens

tendentie

tendentieus

tender

tenderen

tendinitis

teneur

tennis

tennissen

tennisser

tenor

tensie

tentakel

tentamen

tentamineren

tentatief

tentet

tenue

te onzen dienste

te onzen kantore

te onzent

te onzen voordele

te onzer verontschuldiging

tequila

tera-elektronvolt

teratologie

teriakel ->triakel

termiet

terminaal

terminal

terminologie

terminologisch

terminus

ternauwernood

terne

terpenen

terpentine

terra

terracotta

terrarium

terras

terrasseren

terrazzo

terreur

terriër

terrine

territoir, territoor

territoriaal

territorium

terrorisatie

terroriseren

terrorisme

terrorist

terroristisch

tertiair

Tertiair

tertiaris

tertio

terts

terzine

test

testament

testamentair

testateur

testatrice

testen

tester

testeren

testikel

testimonium

testis

testosteron

tetanus

tête-à-tête

tetra

tetracycline

tetraëder

tetralogie

tetrarch

te uwen gerieve

te uwen laste

te uwent

te uwer informatie

te uwer verjaring

textiel

textuur

te zijnen aanzien

te zijnen behoeve

te zijnen laste

te zijner tijd

thalidomide

thallidomide

thallium

thaumatologie

theater

theatraal

thee

theeachtig

theïsme

theïstisch

thema

thematiek

thematisch

thematiseren

theocraat

theocratie

theocratisch

theodicee

theodoliet

theogonie

theologant

theologie

theologisch

theologiseren

theoloog

theonomie

theorema

theoreticus

theoretisch

theoretiseren

theorie

theosofie

theosofisch

theosoof

therapeut

therapeutisch

therapie

thermaal

thermen

thermiek

thermisch

thermodynamica

thermodynamisch

thermo-elektriciteit

thermo-elektrisch

thermofiel

thermogeen

thermograaf

thermografie

thermometer

thermopane

thermoplast

thermoplastisch

thermos

thermoscoop

thermostaat

thermotherapie

thesaurie

thesaurier

thesaurus

these

thesis

thinner

Thomas

thomisme

thomistisch

thora

thorax

thorium

thriller

thuja, thuya

thymusklier

tiara

tic

ticket

tiebreak

tiercé

tiërceren

tiërcering

tifosi

tig

tilbury

tilde

tilt

timbre

timen

time-out

timer

timesharing

timide

timiditeit

timing

timocratie

timpaan

tinctuur

tinnef

tinneroy

tinto

tip

tipsy

tirade

tirailleren

tirailleur

tiran

tirannie

tiranniek

tiranniseren

tiras

Tirools

tissue

titaan

titan

titanenstrijd

titanenwerk

titanisch

titanium

titer

titratie

titreren

titulair

titularis

titulatuur

tjaptjoi

tjitjak

tmesis

toast ->toost

toasten ->toosten

toaster ->tooster

tobogan

toccata

toean

toeclip

toendra

toentertijd

toerauto

toerisme

toerist

toeristisch

toernooi ->tornooi

toernooien ->tornooien

toffee

toga

togus

toilet

toiletteren

toko

tolerabel

tolerant

tolerantie

tolereren

tolk

tolueen

tolunie

tomahawk

tombe

tombola

tommy

tomografie

tompoes

tompouce

tonaal

tonaliteit

tondeuse

tonic

tonica

tonicum

tonisch

tonnage

tonsil

tonsillectomie

tonsillitis

tonsuur

tonus

toonder dezes

toost ->toast

toosten ->toasten

tooster ->toaster

topaas

topazen

topic

topinamboer

topless

topograaf

topografie

topografisch

topologie

topologisch

toponiem

toponymie

toponymisch

topos

top secret

topspin

toque

torderen

toreador

torero

torment

tormenteren

tornado

tornooi ->toernooi

tornooien ->toernooien

toros

torpederen

torpedo

tors ->torso

torsie

torso ->tors

tortilla

torture

tortuur

torus

toss

tossen

tosti

totaal

totalisator

totaliseren

totalitair

totalitarisme

totaliteit

totaliter

total loss

totem

totemisme

totemistisch

toto

totok

touche

toucher

toucheren

touperen

toupet

tour

touringcar

touristclass

tournedos

tournee

tourniquet

tournure

toxiciteit

toxicologie

toxicologisch

toxicoloog

toxicomanie

toxicum

toxine

toxisch

toxoplasmose

tracé

traceren

trachea

tracheaal

trachee

tracheotomie

trachiet

trachoom

track

tractie

tractor

traditie

traditional

traditionalisme

traditionalist

traditionalistisch

traditioneel

trafiek

trafikant

tragedie

tragédienne

tragicus

tragiek

tragikomedie

tragikomisch

tragisch

trailer

trainee

trainen

trainer

traineren

training

traite

traiteur

traject

traktaat

traktaatje

traktatie

traktement

trakteren

tram

trammen

tramontane

tramp

trampoline

trance

tranche

trancheren

tranquillizer

transactie

transalpijns

transatlantieker

transatlantisch

transcendent

transcendentaal

transcendentalisme

transcendentie

transcenderen

transcontinentaal

transcriberen

transcript

transcriptie

transept

transfer

transfereren

transferium

transfiguratie

transformatie

transformationeel

transformator

transformeren

transfusie

transgeen

transgressie

transigeren

transistor

transit

transitie

transitief

transito

transitoir, transitoor

transitorium

translatie

transmigrant

transmigratie

transmissie

transmutatie

transnationaal

transoceanisch

transparant

transparantie

transpiratie

transpireren

transplantaat

transplantatie

transplanteren

transponeren

transport

transportabel

transporteren

transporteur

transpositie

transseksisme

transseksualiteit

transseksueel

transsubstantiatie

Transvaals

transversaal

trapeze

trapezium

trapezoïde

trappist

trassant

trassi

trauma

traumatisch

traumatiseren

traumatologie

traumatologisch

traumatoloog

travee

traverse, travers

traverseren

travesteren

travestie

travestiet

trawant

trawler

treem

trema

tremel

tremolo

tremor

tremulant

tremuleren

trenchcoat

trend

trendsetter

trendy

trepaan

trepanatie

trepaneren

tres

tri

triade

triakel ->teriakel

trial

triangel

triangulair

triangulatie

triarchie

Trias

triatleet

triatlon

tribaal

tribalisme

tribunaal

tribunaat

tribune

tribus

tribuun

tribuut

trichine

trichinose

tricky

tricolor

tricolore

tricot

tricotage

triduüm

triënnale

triglief

trigonaal

trigonometrie

trigonometrisch

triktrak

triktrakken

trilateraal

triljard

triljoen

trilogie

trimaran

trimester

trimmen

trimmer

triniteit

trio

triode

triolet

triomf

triomfaal

triomfalisme

triomfalistisch

triomfantelijk

triomfator

triomferen

triool

trip

tripartiet

tripel

tripleren

triplet

triplex

tripliceren

trippen

triptiek

trireem

tritium

triton

triumviraat

trivia

triviaal

trivialiseren

trivialiteit

trivium

trochee, trocheus

trocheïsch

troebleren

trofee ->tropee

troglodiet

Trojaans

trojka

trolley

trombone

trombonist

trombose

trompe-l'oeil

trompet

trompetten

trompetter

trompetteren

trompettist

troop

tropee ->trofee

tropisch

tropisme

tropopauze

troposfeer

trotskistisch

trottoir

trotyl

troubadour

troubleshooter

trouvaille

truc

trucage

truck

trucker

trukeren

trust

trustee

try-out

trypsine

tsaar

tsarevitsj

tsarina

tsarisme

tsaristisch

tseetseevlieg

Tsjech

Tsjechisch

tuba

tube

tubeless

tuberculeus

tuberculine

tuberculose

tuberkel

tudorstijl

tuf

tufsteen

tuigage

tukker

tulband

tule

tulen

tulpomanie

tumbler

tumor

tumtum

tumult

tumultueus

tumulus

tune

tuner

tunica

tuniek

turban

turbine

turbo

turbojet

turbulent

turbulentie

tureluur

tureluurs

Turk

turken

turkoois

turkooizen

Turks

turnen

turner

turnster

tutoyeren

tuttebel

tutti

tuttifrutti

tutu

tv

tweed

tweedimensionaliteit

tweeter

twen

twinset

two-seater

two-step

tycoon

tyfoon ->taifoen

tyfus

type

typecasting

typen

typeren

typering

typewriter

typisch

typist

typiste

typograaf

typografie

typografisch

typologie

typologisch

typoscript

u aller vriend

u beider vriend

überhaupt

Übermensch

ugli

uit dien hoofde

uitfaden

uitloggen

ukelele ->oekelele

ukkepuk

ulevel

ulster

ultiem

ultimatief

ultimatum

ultimo

ultra

ultramarijn

ultramontaans

ultrasoon

ultraviolet

umlaut

umpire

unaniem

unanimiteit

unciaal

undercover

underdog

underground

understatement

unfair

unheimisch

uniciteit

unicum

unie

uniek

uniëren

unificatie

unificeren

uniform

uniformeren

uniformiteit

unilateraal

unilateralisme

unionist

unionistisch

unisono

unit

unitair

unitariër

unitarisme

unitarist

universalia

universalisme

universalistisch

universaliteit

universeel

universitair

universiteit

universum

unverfroren

updaten

updating

upgraden

upgrading

uppercut

upper ten

ups and downs

up-tempo

up-to-date

uraan ->uranium

uranium ->uraan

uranografie

urbaan

urbanisatie

urbaniseren

urbanisme

urbanistisch

urbaniteit

ureter

urethra

ureum

urgent

urgentie

urinaal

urine

urineren

urinoir

urn, urne

urologie

urologisch

uroloog

usance

usueel

usurpatie

usurpator

usurperen

ut

uterus

utilisatie

utiliseren

utilisme

utilistisch

utilitair

utilitarisme

utilitaristisch

utiliteit

Utopia

utopie

utopisch

utopisme

utopist

utopistisch

uwerzijds

uzi

va-banque

vacant

vacatie

vacature ->vacatuur

vacatuur ->vacature

vaccin

vaccinatie

vaccine

vaccineren

vaccinering

vacuüm

vademecum

va-et-vient

vagant

vagebond

vagina

vaginaal

vaginisme

vair

vakantie

valentie

valeriaan

valide

valideren

validiteit

valies

valium

valorisatie

valoriseren

valuta

valutair

valuteren

vampier

vampirisme

vanadium

vandaal

vandalisme

van dien aard

van harentwege

van hunnentwege

vanille

vanilline

van mijnentwege

van onzentwege

van uwentwege

van zijnentwege

vaporisator

vaporiseren

varia

variabel

variabele

variabiliteit

variante, variant

variatie

variëren

variété

variëteit

varsity

vasculair

vasectomie

vaseline

vasopressine

vasotomie

vaudeville

vazalliteit

vector

veda

vedette

veganist

vegetariër

vegetarisch

vegetarisme

vegetatie

vegetatief

vegeteren

vehikel

veine

velaar

velodroom

velours

velum

velvet

vendetta

vendu

vendutie

venerisch

veneroloog

veneus

ventilatie

ventilator

ventileren

ventriculair

ventrikel

venusberg

venushaar

venusschelp

venusziekte

veramerikaansen

veramerikaniseren

veramerikanisering

veranda

verbaal

verbalisant

verbaliseren

verbalisme

verbena

verbeulemansen

verbositeit

verbum

verchromen

vercijferen

verdict

verdisconteren

verfransen

verfransing

verhypothekeren

verificateur

verificatie

verifiëren

verindischen

verisme

verkankeren

vermicelli

vermiljoen

vermout

vernissage

veronal

verordineren

verpauperen

verpaupering

verpolitieken

verroomsen

versie

versificatie

versificeren

versjteren

verso

versus

vertebraal

vertebraat

verticaal

verticaliteit

vertolken

vertolker

vertolking

verzinnebeelden

verzinnebeelding

vesper

vestiaire

vestibulair

vestibule

veteraan

veterinair

veto

vexatie

vexeren

via

viaduct

viaticum

vibrafonist

vibrafoon

vibratie

vibrato

vibrator

vibreren

vicariaat

vicaris

vice-

vicieus

victorie

victorieus

victualie

vide

video

videofoon

videotheek

viditel

vieux

view

viewdata

viewer

viewmaster

vigeren

vigeur

vigilante

vigileren

vigilie

vignet

viking

vilein

villa

villanelle

vinaigrette

vindicatie

vindicatief

vindiceren

vinificatie

vinoloog

vintage

vinyl

viola da gamba

violatie

violent

violet

violier

violist

violiste

violistisch

violoncel

violoncellist

viool

viooltje

vip

viraal

virago

virginaal

virginiteit

viriel

viriliteit

virologie

viroloog

virtueel

virtuoos

virtuositeit

virtuoze

virulent

virulentie

virus

visafoon

visagist

vis-à-vis

visceraal

viscose

viscositeit

viseren

visie

visioen

visionair

visitatie

visitator

visite

visiteren

visiteur

viskeus

visualisatie

visualiseren

visueel

visum

vitaal

vitalisme

vitalistisch

vitaliteit

vitamine

vitamineren

vitrage

vitrine

vitriool

vitusdans

vivarium

vivat

vivisectie

vlamisme

vliegezwam

vocaal

vocabulaire

vocabularium

vocalise

vocaliseren

vocalist

vocatie

vocatief

voile

volant

volatiel

volatiliteit

vol-au-vent

volière

volleren

volley

volleybal

volleyen

volontair

volontaire

volt

volta

voltage

voltameter

voltampère

volte

voltige

voltigeren

voltmeter

volume

volumen

volumineus

voluntair

voluntarisme

voluntaristisch

voluptueus

volute, voluut

vomeren

voodoo

vopo

vossebes

voteren

votief

votum

voucher

voute

voyant

voyeur

voyeurisme

voyeuristisch

vozen

vrank

vrankheid

vrijage

vrille

vues hebben op

Vulgaat ->Vulgata

vulgair

vulgarisatie

vulgariseren

vulgarisme

vulgariteit

Vulgata ->Vulgaat

vulgus

vulkaan

vulkanisatie

vulkanisch

vulkaniseren

vulkanisme

vulkanologisch

vulkanoloog

vulva

wadi

wadjan

wagon

wajang

waldhoorn, waldhoren

walhalla

walkietalkie

walkman

walk-over

walkure

wallebak

Wankelmotor

waranda

warande

warming-up

warrant

wasserette

watercloset

watt

wattage

watteren

wc

weck

wecken

wedgwood

weed

weekend

weekenden

wegbonjouren

wegedoorn

weigelia

wekamine

welfare

wellington

weltschmerz

wengé

western

West-Indisch

wetsuit

wettisch

wherry

whiplash

whirlpool

whisky

whiskysoda

whist

whister

white spirit

whizzkid

whodunit

wicket

wicketkeeper

wielersport

wielewaal

wiet

wiggebeen

wigwam

wildcard

wildwestfilm

Wilhelmus

Willemsorde

winch

winti

wisecrack

wishful thinking

wodka

wok

wolfraam, wolfram

womanizer

wonderboy

workaholic

workshop

would-be

wow

xanthine

xantippe

x-as

x-benen

xenofiel

xenofilie

xenofobie

xenofobisch

xenofoob

xenon

xeres

xerografie

xerox

xeroxen

x-stralen

xyleen

xylofoon

xyloliet

yahtzee

yam

yang

yank

yankee

yard

y-as

yell

yellen

yen

yeti

yin

yoga

yoghurt

yogi

ypsilon

yuan

yuca, yucca

yup

yuppie

zabaglione

zambo

zappen

zarzuela

zeboe

zebra

zefier

zelateur

zeloot

zen

zenboeddhisme

zenegroen

zeoliet

zeppelin

zero

zeugma

zich sjakes houden

zigzaggen

zijnerzijds

zijns weegs gaan

zinkblende

zinkografie

zinkoxide

zinnebeeld

zinnebeeldig

zinnia

zinsaccent

zionisme

zionist

zionistisch

zirkonium

zirkoon

zloty

zodiak

zodiakaal

zoeaaf

zoeloe

zombie

zona

zonaal

zonne- (samenst. met – als 1e lid, bijv. zonnewarmte)

zoo

zoögeografie

zoölogie

zoölogisch

zoöloog

zoomen

zoöplankton

zottebollen

zotteklap

Zuid-Afrikaan

Zuid-Afrikaans

Zuid-Amerikaan

Zuid-Amerikaans

zwanebloem

  1. Een lettergreep is een reeks letters van een woord die in één keer kan worden uitgesproken: let-ter-greep, cor-res-pon-dent.

    ^ [1]
  2. Een samenstelling is een combinatie van woorden die ook zelfstandig kunnen voorkomen: boek+deel, moeder+taal.

    ^ [2]
  3. Een afleiding is een woord dat bestaat uit een zelfstandig voorkomend woord en een of meer niet-zelfstandig voorkomende toevoegsels: koning+schap, ver+ont+schuld+ig+en.

    ^ [3]
Terug naar begin van de pagina