Verordening op de praktijkopleiding

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 06-09-2006 t/m 30-09-2006

Verordening op de praktijkopleiding

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op artikel 82, zesde lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Wet: de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 1972, 748, sedertdien gewijzigd);

bestuur: het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten;

examen: het accountantsexamen, bedoeld in artikel 80 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Examenbureau: het examenbureau, bedoeld In artikel 85 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

praktijkopleiding: de praktijkopleiding, bedoeld in artikel 82, vierde lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

praktijkopleider: de Accountant-Administratieconsulent of een andere door het Examenbureau aangewezen persoon, onder wiens toezicht de trainee, in het kader van de praktijkopleiding werkzaamheden verricht, respectievelijk wenst te verrichten ten behoeve van de praktijk of organisatie van de betrokken Accountant-Administratieconsulent;

trainee: de student die de praktijkopleiding voor Accountant-Administratieconsulent volgt, respectievelijk wenst te volgen;

praktijk: werkplek waar de trainee de praktijkopleiding kan volgen als bedoeld in artikel 82, vierde lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

praktijkopleidingsplan: het door het Examenbureau in het kader van de praktijkopleiding uitgegeven examenprogramma zoals uitgewerkt in de praktijkopleidingsmap;

stagebureau: een door het Examenbureau erkend orgaan van een organisatie, waar het Examenbureau (delen van) de uitvoering van het praktijkgedeelte van het examen aan mandateert;

Examenbesluit: Het Examenbesluit Accountants-Administratieconsulente 1994.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Iedere Accountant-Administratieconsulent is gehouden naar beste vermogen mee te werken aan de opleiding van trainees en de begeleiding van hun praktijkuitoefening tijdens de praktijkopleiding, zoals die in deze verordening zijn geregeld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 De praktijkopleider, dient in beginsel de trainee de gelegenheid te bieden de overeengekomen periode van de praktijkopleiding bij hem af te ronden.

 • 2 De praktijkopleider laat de trainee binnen de overeengekomen periode in overeenstemming met het praktijkopleidingsplan zodanige werkzaamheden verrichten dat hij in staat is voldoende ervaring op te doen. Deze ervaring dient de trainee in staat te stellen zijn theoretische kennis, bedoeld in artikel 81, eerste lid van de Wet, na afloop van de praktijkopleiding in voldoende mate in praktijk te brengen.

 • 3 De praktijkopleider verschaft in de ruimste zin des woords de trainee leiding, voorlichting en raad ten aanzien van de werkzaamheden die betrekking hebben op da praktijkopleiding.

 • 4 De praktijkopleider stelt samen met de trainee binnen het kader van het praktijkopleidingsplan een planning op van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 De praktijkopleider bespreekt elk half jaar met de trainee de in het kader van de praktijkopleiding uitgevoerde werkzaamheden, zoals deze zijn vermeld in het praktijkverslag, bedoeld in artikel 10 van het Examenbesluit.

 • 2 De praktijkopleider beoordeelt het praktijkverslag.

 • 3 Het praktijkverslag wordt binnen twee maanden na afloop van ieder semester opgenomen in het dossier van de trainee.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Gevallen waarin deze verordening niet voorziet, worden beslist door het bestuur.

 • 2 Op bijzondere gronden mag het bestuur afwijken van deze verordening.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publikatie in de Staatscourant.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening op de praktijkopleiding’.

Naar boven