Besluit toepassingverklaring van de Wet op de Ondernemingsraden op de OU, de KNAW, [...] de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 26-06-1996 t/m 30-11-2005

Besluit van 14 juni 1996, houdende de van toepassingverklaring van de Wet op de Ondernemingsraden op de Open Universiteit, de openbare academische ziekenhuizen, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 27 november 1995, nr. 95022400, directie Arbeidsvoorwaardenbeleid en Beroepskwaliteit;

Gelet op artikel 53, tweede lid, van de Wet op de Ondernemingsraden;

De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1995, no. W05.95.0668);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 juni 1996, nr. 96010980, directie Arbeidsvoorwaardenbeleid en Beroepskwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De Wet op de Ondernemingsraden is, met uitzondering van hoofdstuk VII B, van toepassing op:

  • a. de Open Universiteit;

  • b. de openbare academische ziekenhuizen;

  • c. de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Koninklijke Bibliotheek;

  • d. de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 Uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van dit besluit wordt voor de in artikel 1 genoemde instellingen een ondernemingsraad ingesteld.

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad en werkt terug tot en met 1 november 1995.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 juni 1996

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven