Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie en Besluit bezoldiging politie in verband met invoering WAO-conforme uitkering

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 31-12-2016

Besluit van 13 juni 1996, houdende wijziging van onder andere het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie in verband met de invoering van de WAO-conforme uitkering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 23 februari 1996, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Onderwijs en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA96/U469;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 mei 1996, No.W04.96.0091);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 7 juni 1996, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Onderwijs en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA96/1465;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-01-2017]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie.]

ARTIKEL IV

[Vervallen per 01-01-2017]

[Red: Wijzigt het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994.]

ARTIKEL V

[Vervallen per 01-01-2017]

  • A De ambtenaar in tijdelijke dienst die op 1 januari 1996 aanspraak heeft op doorbetaling van zijn volledige bezoldiging, dan wel die aanspraak zou hebben indien vanaf het moment van intreden van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte toepassing zou zijn gegeven aan artikel 39 of artikel 42 van het Besluit bezoldiging politie, heeft vanaf genoemde datum aanspraak op zijn volledige bezoldiging over het op genoemde datum nog niet verstreken gedeelte van de periode van 18 maanden, doch niet langer dan tot de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

  • B De aanspraken op grond van artikel 44 van het Besluit bezoldiging politie naar de tekst op 31 december 1995, worden omgezet in aanspraken op grond van artikel 44 van het Besluit bezoldiging politie. Indien anders dan als gevolg van een wijziging in de mate van invaliditeit, het bedrag van de nieuw berekende aanvullende uitkering geringer is dan het bedrag van de aanvullende uitkering op 31 december 1995, wordt het bedrag van de aanvullende uitkering tot laatstbedoeld bedrag verhoogd.

  • C

ARTIKEL VI

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juni 1996

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de negende juli 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina