Regeling verhoging school-gpl in verband met algemene salarismaatregelen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 22-06-1996 t/m 30-12-2004

Regeling verhoging school-gpl in verband met algemene salarismaatregelen

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel X, vijfde lid, van de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 318);

Besluit:

Artikel 1. Verhoging in verband met algemene salarismaatregelen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De verhoging van de gemiddelde personeelslast, bedoeld in artikel X van de Wet van 31 mei 1995, is onverminderd artikel 7 van de regeling berekening school-gpl vwo, avo, vbo: 1,40%.

  • 2 De verhoging genoemd in het eerste lid is het gevolg van:

    • a. het vervallen van de pseudo ZW-premie per 1 maart 1996;

    • b. de stijging per 1 maart 1996 van de pseudo WW-premie;

    • c. de verhoging met ingang van 1 augustus 1996 van het percentage vergoeding in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen en herplaatsingswachtgelden, het zogenaamde opslagpercentage voor het Participatiefonds ( BenB/PSW-96014832 van 11 juni 1996, Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 17);

    • d. de wijziging met ingang van 1 januari 1996 van de tegemoetkoming in het kader van de ZKOO-bedragen (AB-96011787 van 13 mei 1996, Uitleg Mededelingen OCenW 1996, 13 en 14.

Artikel 2. Afronding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De uitkomst van de verhoging genoemd in het eerste lid wordt afgerond op twee decimalen, waarbij de tweede decimaal met 1 wordt verhoogd indien de derde decimaal 5 of meer bedraagt.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven