Regeling vrijstelling verplichtingen Ioaw en Ioaz

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 23-02-2002 t/m 31-12-2004

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 2 Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord de Centrale organisatie werk en inkomen, in een bijzonder geval van het eerste lid afwijken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 1987, inzake vrijstelling van verplichtingen ingevolge de Ioaw en de Ioaz (Stcrt. 1987, 122), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling verplichtingen Ioaw en Ioaz.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 1996

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven