Uitvoeringsregeling BSZ 1996

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 31-10-1996 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling BSZ 1996

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, 6, eerste lid, en 11, eerste lid, van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het in 1996 doen van subsidietoezeggingen op grond van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994 wordt vastgesteld op f 40.000.000,00.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De datum waarvóór een aanvraag om vaststelling van een budget moet worden ingediend wordt vastgesteld op 20 juni 1996.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De percentages als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994 worden vastgesteld op:

  • a. 4,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs minder dan f 20.900.000,00 bedraagt;

  • b. 5,76 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs f 20.900.000,00 bedraagt, lineair oplopend tot en met 8,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs f 60.000.000,00 bedraagt;

  • c. 8,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs meer dan f 60.000.000,00 bedraagt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSZ 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juni 1996

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven