Regeling wachtgeldopslag voor po, vo, wov en bve

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 21-09-1996 t/m 30-12-2004

Regeling wachtgeldopslag voor po, vo, wov en bve

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 96d, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel 93e, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, artikel 84 b , tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 12.1.2, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 80 van de Wet op de Onderwijsverzorging;

Besluit:

Artikel 1. Percentage wachtgeldopslag voor primair onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het percentage van de vergoeding in verband met de kosten van werkloosheids- of suppletie-uitkeringen, bedoeld in artikel 96d, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs, en in artikel 93e, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, bedraagt 2,90.

Artikel 2. Percentage wachtgeldopslag voor vwo, avo en vbo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het percentage van de vergoeding in verband met de kosten van werkloosheids- of suppletie-uitkeringen, bedoeld in artikel 84b, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, bedraagt 4,07.

Artikel 4. Berekening wachtgeldopslag voor basiseducatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In verband met de kosten van werkloosheids- of suppletieuitkeringen wordt als onderdeel van de prijs per deelnemer per contactuur een vergoeding verstrekt.

Artikel 5. Percentage wachtgeldopslag schoolbegeleidingsdiensten primair onderwijs en verzorgingsinstellingen voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 In verband met de vergoeding voor de kosten van werkloosheids of suppletie-uitkeringen wordt aan het bestuur van een schoolbegeleidingsdienst werkzaam ten behoeve van het primair onderwijs het bedrag voor het personele deel van de declarabele kosten verhoogd met een opslagpercentage van 2,90.

  • 2 In verband met de vergoeding voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen en herplaatsingswachtgelden wordt aan het bestuur van een verzorgingsinstelling werkzaam ten behoeve van het voortgezet onderwijs het bedrag voor het personele deel van de declarabele kosten verhoogd met een opslagpercentage van 4,07.

Artikel 6. Verstrekking opslagen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De in de artikelen 1 tot en met 5 genoemde gewijzigde percentages en opslagen worden voor het eerst aan de desbetreffende scholen, organen en instellingen verstrekt met ingang van 1 augustus 1996.

Artikel 7. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven