Wijzigingswet tot vaststelling bedragen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds, [...] voor provincies en gemeenten

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-08-1996 t/m 13-11-2007

Wet van 6 juni 1996 tot vaststelling van bedragen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 alsmede wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften voor provincies en gemeenten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 een aantal bedragen vast te stellen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds alsmede de Provinciewet, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten te wijzigen in verband met de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften voor provincies en gemeenten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Het verschil, bedoeld in artikel 241, vierde lid, van de Provinciewet, tussen het gelijke vaste bedrag uit het Provinciefonds voor alle provincies, met uitzondering van de provincie Flevoland, en het vaste bedrag voor de provincie Flevoland bedraagt voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 f 15 983 820.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

De provincie Limburg ontvangt voor het uitkeringsjaar 1993 een bedrag van f 800 000 uit het Provinciefonds als bijdrage in de kosten van arbeidsplaatsen in de kwartaire sector.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen.]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Kaderwet bestuur in verandering.]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de jeugdhulpverlening.]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel 1 terug tot en met 1 januari 1992 en voor wat betreft artikel 2 tot en met 1 januari 1993.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 6 juni 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven vijfentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven