Selectielijst neerslag handelingen minister van Verkeer en Waterstaat

Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 07-07-1996 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen minister van Verkeer en Waterstaat

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995,

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 27 februari 1995, nr. 453);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat op het beleidsterrein scheepvaart, inzake het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (periode 1980-1994), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

F.C.J. Ketelaar

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken,

J. van Tiel

Naar boven