Wijziging Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 03-06-1996 t/m 30-12-2009

Wijziging Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van de Europese Unie van 30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de landbouw (Pb EG L215);

Mede gelet op verordening (EG) nr. 1460/95 van de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een steunregeling voor producenten van akkerbouwgewassen (Pb EG, L144);

Mede gelet op artikel 15 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

Een bijdrage op grond van deze regeling wordt toegekend onder de voorwaarde dat deze regeling door de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt goedgekeurd.

Artikel III

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling is van toepassing ten aanzien van aanvragen om een bijdrage ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 3 juni 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 mei 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze, De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

Naar boven