Commissie regulering voorgestructureerde samengestelde programma's hbo

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 12-06-1996 t/m 30-12-2004

Commissie regulering voorgestructureerde samengestelde programma's hbo

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

 • het gestelde in paragraaf 2.4.2. van het Ontwerp Hoger Onderwijs- en Onderzoek Plan 1996 over de ordening van het opleidingenaanbod in het hoger beroepsonderwijs, welk ontwerp is vastgesteld bij brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 31 januari 1996, kenmerk WO-96002491;

 • de overeenstemming tussen de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen en de HBO-Raad over de oplossingsrichting voor de problematiek van de voorgestructureerde samengestelde programma's in het hbo, zoals blijkt uit de brieven van 4 januari 1996, kenmerk 96.004/bs, van 8 januari 1996, kenmerk HBO/AS-95025521, van 23 januari 1996, kenmerk 96.207/bs, en van 22 april 1996, kenmerk HBO/AS-96008700;

Besluit

Artikel 1. begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • de minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen en, voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij;

 • de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • instelling: een bekostigde instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo); voorgestructureerd samengesteld programma: een programma als bedoeld in artikel 7.3, vierde lid, van de wet, echter met dien verstande dat het desbetreffende programma niet door een student zelf is samengesteld doch dat het door een student wordt gekozen uit een door de instelling voorgestructureerd aanbod;

Artikel 2. Commissie regulering voorgestructureerde samengestelde programma's hbo

[Vervallen per 31-12-2004]

Er is een commissie regulering voorgestructureerde samengestelde programma's hbo, verder te noemen de commissie.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De commissie is belast met de toetsing van de voorgestructureerde samengestelde programma's in het hbo die de instellingen thans verzorgen, gelet op de mogelijke toekomstige positionering van die programma's binnen de context van het reguliere hbo-stelsel, en doet zulks met inachtneming van het bepaalde in de brief met het kenmerk HBO/AS-95025521 en in de brief met het kenmerk HBO/AS-96008700.

 • 2 De commissie brengt haar adviezen gelijktijdig uit en doet zulks uiterlijk op 30 juni 1996.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie bestaat uit vier onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter, te benoemen op gezamenlijke voordracht van de minister en de HBO-Raad.

Op basis van artikel 4, eerste lid, is de samenstelling van de commissie als volgt:

 • mr. W.G. Koppelaars, lid en voorzitter;

 • H.E. Siegers, lid;

 • drs C.A.M. Tetteroo, lid;

 • prof. dr. A.M.L. van Wieringen, lid.

Artikel 5. Secretariaat

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat dat wordt vervuld door drs. C. Hover van Smets + Hover + adviseurs voor professionele organisaties, gevestigd te Den Haag.

Artikel 6. Beloning

[Vervallen per 31-12-2004]

De voorzitter en de leden ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Kb 18 april 1988, Stb. 205) en de daarop gebaseerde Regeling Aanscherping Toepassing Vacatiegeldenbesluit (7 juni 1995, P&O, POZ-95015118).

Artikel 7. Tijdvak

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie wordt ingesteld voor het tijdvak van 1 mei 1996 tot en met een nader door de minister te bepalen datum. Een eventueel noodzakelijke verlengingsperiode na het moment van uitbrengen van de adviezen zal zeer beperkt zijn.

Artikel 8. Archivering en openbaarheid

[Vervallen per 31-12-2004]

Het beheer van de stukken van de commissie geschiedt met inachtneming van het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde overeenkomstig de bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geldende regels. Na opheffing van de commissie wordt het archief overgedragen aan de onderafdeling centrale archiefbewaarplaats van evengenoemd ministerie. De Wet openbaarheid van bestuur is van toepassing.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag van de publikatie in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt geplaatst in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en in Hogeschoolbericht, het officiële bulletin van de HBO-Raad.

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

 • de leden van de commissie;

 • de HBO-Raad;

 • de President van de Algemene Rekenkamer.

dr.ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina