Regeling nationale Coördinerende Instantie Leonardo da Vinci (1995-2000)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Regeling nationale Coördinerende Instantie Leonardo da Vinci (1995-2000)

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

In overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op het besluit van de Raad 94/819/EG en artikel 12.3.13 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit

Artikel 2. Nationale Coördinerende Instantie

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen.]

Artikel 6. Voorkomen van belangenverstrengeling

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen.]

Artikel 8. Vergoeding NUFFIC en subsidiebeheer

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen.]

Artikel 10. Jaarlijkse begroting en plan van aanpak

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen.]

Artikel 12. Financiële- en inhoudelijke rapportage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het CINOP is verantwoordelijk voor de gehele financieel-administratieve afwikkeling en rapportage over de volledige werkzaamheden van de NCI.

 • 2 Het CINOP biedt uiterlijk 1 juni 1996 en uiterlijk 1 juni van ieder daarop volgend jaar de minister een financiële- en inhoudelijke rapportage over de voorgaande begrotingsperiode ter goedkeuring door de minister.

 • 3 De inhoudelijke rapportage bevat in elk geval een gespecificeerd overzicht van de werkzaamheden verricht door het CINOP, de NUFFIC, de NCI en derden en geeft inzicht in de voortgang van de werkzaamheden.

 • 4 De financiële rapportage bevat een overzicht van alle inkomsten, uitgaven en rentebaten met een afzonderlijke accountantsverklaring voor Leonardo da Vinci. De rapportage dient eveneens te worden opgenomen in een afzonderlijke bijlage behorende bij de jaarrekening van het CINOP als bedoeld in de Tijdelijke subsidieregeling voor de landelijke ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie.

 • 5 De accountantsverklaring heeft mede betrekking op de rechtmatigheid van de uitgaven voor het programma Leonardo da Vinci

Artikel 13. Verstrekken van inlichtingen; verschaffen van toegang

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen.]

Artikel 15. Intrekking of verlaging van de subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De subside kan tot 5 jaar nadat deze is verstrekt op een lager bedrag worden vastgesteld of geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, indien:

 • a de taken waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel in overeenstemming met dit besluit hebben plaatsgevonden;

 • b het CINOP heeft gehandeld in strijd met de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • c het CINOP kennelijk in strijd heeft gehandeld met het doel van de subsidie;

 • d het CINOP onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige informatie tot een andere toepassing van het besluit zou hebben geleid;

 • e de verlening van de subsidie onjuist was en het CINOP dit wist of behoorde te weten;

 • f op grond van feiten of omstandigheden waarvan de minister bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidievaststelling had kunnen worden vastgesteld.

Artikel 17. Inwerkingtreding, bekendmaking en citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1996 en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

 • 2 Deze regeling vervalt, met uitzondering van het bepaalde in artikel 12 en 15, met ingang van 1 januari 2001.

 • 3 De artikelen 12 en 15 Vervallen. met ingang van 1 januari 2006

 • 4 Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Nationale Coördinerende Instantie Leonardo da Vinci (1995–2000).

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven