Toekenning aanvullende opsporingsbevoegdheid voor buitengewoon opsporingsambtenaren bij de AID

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 01-06-1996 t/m 01-01-2005

Toekenning aanvullende opsporingsbevoegdheid voor buitengewoon opsporingsambtenaren bij de AID

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelezen het verzoek van 7 mei 1996, van de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, kenmerk J.965128;

Gelet op artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 1996;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam als bezoldigd ambtenaar bij de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn bevoegd tot het opsporen van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens de Douanewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Aan bijlage 1, behorende bij het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 1996 worden onder ’2. Overige wetten en verordeningen’ de navolgende wetten toegevoegd: de Douanewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 mei 1996

De

Minister

van Justitie,

A. van der Meer

Naar boven