Overzicht taken stafafdeling CWZ

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-06-1996 t/m heden

Overzicht taken stafafdeling CWZ

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

Er is een Stafafdeling Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale Aangelegenheden, welke rechtstreeks ressorteert onder de Secretaris-Generaal.

Artikel 2

De stafafdeling bestaat uit:

 • -

  de chef van de stafafdeling;

 • -

  de plaatsvervangend chef van de stafafdeling;

 • -

  de juridisch adviseur van het ministerie;

 • -

  beleidsvelden waarin een zoveel mogelijk samenhangend geheel aan constitutionele zaken en onderwerpen van wetgeving wordt behandeld;

 • -

  de coördinator internationale aangelegenheden;

 • -

  de sector managementondersteuning, publikaties en onderzoek;

 • -

  het secretariaat.

Artikel 3

De taak van de stafafdeling bestaat uit:

 • I. ten aanzien van constitutionele zaken

  • -

   het behandelen van en adviseren over constitutionele vraagstukken en het ontwikkelen van beleid ter zake;

  • -

   het verrichten van werkzaamheden ter herziening van de Grondwet;

  • -

   het voorbereiden van of medewerken aan de voorbereiding van wetgeving en bestuurshandelingen die strekken tot uitvoering van de Grondwet of waarbij constitutionele aspecten in het geding zijn;

  • -

   het toetsen van (in voorbereiding zijnde) wetgeving een bestuurshandelingen aan de Grondwet;

  • -

   het medewerken aan de voorbereiding van de totstandkoming en van de goedkeuring van internationale verdragen die constitutionele aangelegenheden raken en het toetsen van (in voorbereiding zijnde) wetgeving - waaronder de Grondwet - en bestuursbeslissingen aan deze verdragen;

 • II. ten aanzien van de Hoge Colleges van Staat, de rechtsbescherming en het kiesrecht

  • -

   het behandelen van en adviseren over de wetgeving betrekking hebbende op de Hoge colleges van Staat, met uitzondering van de regelgeving betreffende de financiële rechtspositie van de leden der Staten-Generaal;

  • -

   het behandelen van en adviseren over de wetgeving betrekking hebbende op rechtsbescherming in ruime zin, met inbegrip van de wetgeving betreffende de Nationale ombudsman;

  • -

   het behandelen van en adviseren over de wetgeving betrekking hebbende op het kiesrecht en de uitvoering van deze wetgeving;

 • III. ten aanzien van de overige onder het ministerie ressorterende wetgeving

  • -

   het mede-behandelen van en mede-adviseren over alle aangelegenheden inzake de totstandkoming van de departementale wetgeving in formele zin, met uitzondering van de begrotingswetgeving;

  • -

   het vervullen van een primaire rol voor het wetgevingsaspect bij door de minister, na overleg met de betrokken diensthoofden, aangewezen wetgevingsprojecten;

  • -

   de eindtoetsing naar de vorm van de overige regelgeving van het ministerie;

 • IV. Iten aanzien van andere juridische aangelegenheden

  • -

   het op verzoek van de departementsleiding of van departementsonderdelen behandelen van of meewerken aan aangelegenheden, niet zijnde wetgeving, met juridische aspecten;

  • -

   het behandelen van civielrechtelijke kwesties;

  • -

   het toetsen van door de departemensleiding aangewezen (categorieën van) juridische (beleids)stukken (bijvoorbeeld instellings- en organisatiebeschikkingen) op eenheid van presentatie en op consistentie;

  • -

   de coördinatie van de behandeling van juridische aangelegenheden die verschillende departementsonderdelen betreffen en niet één onderdeel in het bijzonder aangaan;

 • V. ten aanzien van de internationale zaken

  • -

   het behandelen van en adviseren over Europese en internationale aangelegenheden van het departement, voorzover zij niet een ander departementsonderdeel in het bijzonder aangaan;

  • -

   de coördinatie van de behandeling van Europese en internationale aangelegenheden van het departement.

Artikel 4

Voorts heeft de stafafdeling tot taak de opstelling en bijstelling van een wetgevingsprogramma voor het ministerie en van een overzicht van de wetgevingsprojecten; het initiëren van voortgangsbesprekingen met de departementsleiding over het totale wetgevingsprogramma.

Artikel 5

Bij de uitoefening van haar in artikel 3, onder III genoemde taken voert de stafafdeling regelmatig overleg met de directeuren-generaal over de inschakeling van de departementale wetgevingscapaciteit bij wetgevingsprojecten.

Artikel 6

De beschikking van 17 maart 1988, nr. CW88/N38 betreffende de instelling van de Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving, wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Afschrift van deze beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan:

 • -

  de directeuren-generaal, chefs van de directies, staf- en hoofdafdelingen, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus;

 • -

  de Inspecties der Rijksfinanciën van het Ministerie van Financiën;

 • -

  het bureau Staatsalmanak;

 • -

  de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

 • -

  de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • -

  de vice-president van de Raad van State;

 • -

  de voorzitter van de Kiesraad;

 • -

  de Nationale Ombudsman;

 • -

  alle ministers;

 • -

  de directeur van het Kabinet der Koning;

 • -

  de Kanselarij der Nederlandse Orden;

 • -

  de hoofden van de centrale afdelingen wetgeving der ministeries.

’s-Gravenhage, 23 mei 1996

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven